ˆ

Ochrona środowiska

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2015-06-15 15:42:02 Informacja ogłoszona dnia 2015-09-24 13:10:51 przez Lucjan Wygnaniec

Akapit nr 1 - brak tytułu


Zarząd Województwa Lubuskiego informuje, że uchwałą Nr XLII/627/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 lutego 2018 r. została przyjęta zmiana Uchwały Nr XXIX/448/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych”.
Plan Inwestycyjny załącznik do AWPGO – pdf
·  uchwała nr XLII/627/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/448/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z planem Inwestycyjnym
w zakresie odpadów komunalnych – pdf
 
 
 
Dnia 10 kwietnia 2017 r. Sejmik Województwa Lubuskiego uchwałą nr XXIX/448/17 przyjął
„Aktualizację Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym
w zakresie odpadów komunalnych”
 
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353, z późn. zm.) Zarząd Województwa Lubuskiego informuje, że uchwałą nr XXIX/448/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. została przyjęta „Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych”
 
Z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy można zapoznać się:
 • w siedzibie Departamentu Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
  w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
 • w wersji elektronicznej:
„Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych” - pdf
Plan Inwestycyjny załącznik do AWGO - pdf
 • uchwała nr XXIX/448/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r.
  w sprawie przyjęcia Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych -
  pdf
 • uchwała nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonania  Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 1027 z 20 kwietnia 2017 r.) - pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych - pdf
Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych wraz z uzasadnieniem - pdf
 
 
Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wykonania Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym
w zakresie odpadów komunalnych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
 
Podsumowanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wykonania Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Załącznik:
 
 
Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie wykonania Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych
 
Termin konsultacji: do dnia 12 grudnia 2016 r.
 
Forma konsultacji:
 
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
 • konsultacje z powołaną Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego
Opinia dotycząca konsultowanego projektu uchwały powinna zostać wyrażona pisemnie w formie kompletnie wypełnionego formularza.
 
Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Wydział Pozwoleń i Programów.
 
Załączniki:
 
 
 
 
Zarząd Województwa Lubuskiego stosownie do art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.) przekazał projekt „Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych" Ministrowi Środowiska do zaopiniowania, a projekt planu inwestycyjnego do uzgodnienia
 
 
PLAN INWESTYCYJNY (projekt do uzgodnienia przez MŚ)
 
 
 
 
 
Dnia 26 września 2016r. o godzi. 10:00 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbędzie się spotkanie otwarte, dotyczące projektu planu poddanego opiniowaniu, celem przedstawienia wyników konsultacji społecznych i omówienia celów i kierunków działań w gospodarce odpadami jakie wynikają z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022.
 
Prezentacja z otwartego spotkania w dniu 26.09.2016 r.
 
Zarząd Województwa Lubuskiego stosownie do art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.) przekazuje do zaopiniowania projekt „Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych”. Zgodnie z art. 36 ust. 6 ww. ustawy, proszę o wyrażenie opinii do przedmiotowego dokumentu w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia otrzymania niniejszej informacji. Niewyrażenie opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną.
 
 
PLAN INWESTYCYJNY (projekt do opiniowania)
 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO AKTUALIZACJI WPGO wraz z PLANEM INWESTYCYJNYM
 
 
Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych dofinansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 
 
 
 
 
 
 
 
Wydłużenie terminu konsultacji społecznych
W trosce o zapewnienie możliwości udziału w konsultacjach jak największej liczbie osób termin na zapoznanie się z niezbędną dokumentacją oraz składanie uwag i wniosków został wydłużony do 19 sierpnia 2016 r.
 
Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych:
 
TREŚĆ OGŁOSZENIA
 
AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (projekt)
 
PLAN INWESTYCYJNY AWPGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (projekt)
 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO AKTUALIZACJI WPGO
wraz z PLANEM INWESTYCYJNYM
 
Wypełniony formularz do konsultacji z uwagami należy przesłać w terminie do 12 sierpnia 2016 roku:
 
 • Pisemnie na adres:
            Departament Środowiska
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
 • za pomocą aplikacji internetowej http://konsultacje.atmoterm.pl/lubuskie/
 • ustnie do protokołu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: , bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,
Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Lubuskiego.
 
Spotkania konsultacyjne dotyczące projektu Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych
 
W związku z przystąpieniem do konsultacji społecznych projektu Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach, na których zostaną zaprezentowane zapisy ww. projektu.
 
Prezentacja - Gorzów Wlkp., 03.08.2016 r.
 
Terminy spotkań konsultacyjnych:
 
1) 2 sierpnia 2016 r., godz. 10:00, Dom Joanitów (sala ślubów), ul. Młynarska 1, 69-200 Sulęcin – konsultacje dla regionu centralnego;
2) 3 sierpnia 2016 r., godz. 10:30, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta, ul. Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. – konsultacje dla regionu północnego;
3) 9 sierpnia 2016 r., godz. 10:00, Urząd Miejski w Żarach (sala konferencyjna), pl. Rynek 1-5 – konsultacje dla regionu zachodniego;
4) 10 sierpnia 2016 r. godz. 10:30, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (sala kolumnowa), ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra – konsultacje dla regionu wschodniego.
_______________________________________________________________________________________________________________________
17 grudnia br. w urzędzie marszałkowskim odbyło się spotkanie informacyjne „Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych. Spotkanie otworzył wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.
 
 
Prezentacja ze spotkania z propozycją regionów gospodarowania odpadami komunalnym
 
 
Podczas spotkania wspólnie z włodarzami gmin ustalono, że decyzja wskazania jednego wariantu (warianty podane w prezentacji) przez gminę i związki międzygminne zostanie przekazana do 10 stycznia 2016 r. na adres mailowy: oraz przesłana w formie papierowej
i podpisanej przez osobę upoważnioną do reprezentowania władz na adres:
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
-----------------------------------------
Spotkanie informacyjne w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami
Zarząd Województwa Lubuskiego wraz z wykonawcą zadania, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektu dokumentu.
Spotkanie odbędzie się 17 grudnia 2015 r. – czwartek w godzinach 10:00 – 14:00
w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.
 
Agenda spotkania:
 • Zakres i terminy prac nad projektem WPGO;
 • Stan aktualny w gospodarce odpadami komunalnymi;
 • Proponowany podział na Regiony Gospodarki Odpadami Komunalnymi, wraz z instalacjami regionalnymi i zastępczymi;
 • Zgłoszone przedsięwzięcia do Planu Inwestycyjnego.
----------------------------------------
          Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), oraz w związku z Uchwałą
Nr 57/666/15  Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 września 2015 r., informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt.: „Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych”
Informacja o terminie, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków do projektu zostanie podana do publicznej wiadomości po opracowaniu ww. projektu dokumentu.
 
Informacji w sprawie udziela pracownik Wydziału Środowiska, tel.: 68/45 65 417.
----------------------------------------
         W celu opracowania przez Zarząd Województwa planu inwestycyjnego zainteresowanych proszę o wypełnienie ankiety dotyczącej planowanych inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji instalacji przetwarzania odpadów na terenie województwa.
          Ankietę należy przesłać na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.
Termin zakończenia ankietyzacji: 28.10.2015 r.
 
----------------------------------
Załącznik:
--------------------------------
Ankiety do uzupełnienia przez zarządzających instalacjami regionalnymi i zastępczymi działającymi na terenie województwa lubuskiego
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Malec - Dyrektor Departamentu Środowiska Data wytworzenia informacji: 2015-09-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Malec - Dyrektor Departamentu Środowiska Data wprowadzenia do BIP 2015-06-15 15:42:02
Wprowadził informację do BIP: Lucjan Wygnaniec Data udostępnienia informacji: 2015-09-24 13:10:51
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2018-04-27 13:42:06
Artykuł był wyświetlony: 8144 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu