ˆ

Ochrona środowiska

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK)

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2015-11-18 09:30:13 Informacja ogłoszona dnia 2015-11-18 09:31:32 przez Stanisław Smykaj

Akapit nr 1 - brak tytułu

V aktualizacja KPOŚK (AKPOŚK 2017)
Rada Ministrów przyjęła piątą aktualizację KPOŚK 31 lipca 2017 r. Przyjęta przez rząd aktualizacja zawiera listę zadań zaplanowanych przez samorządy do realizacji w latach 2016-2021.
AKPOŚK 2017 dotyczy 1587 aglomeracji o równorzędnej liczbie mieszkańców 38,8 mln, w których zlokalizowanych jest 1769 oczyszczalni ścieków komunalnych. Aglomeracje ujęte w aktualizacji zostały podzielone na priorytety według znaczenia inwestycji oraz pilności zapewnienia środków. Z przedstawionych przez aglomeracje zamierzeń inwestycyjnych wynika, że w ramach piątej aktualizacji planowane jest wybudowanie 116 nowych oczyszczalni ścieków oraz przeprowadzenie innych inwestycji na 1010 oczyszczalniach. Planowane jest również wybudowanie 14 661 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowanie 3 506 km sieci istniejącej. Potrzeby finansowe na realizację ww. przedsięwzięć wynoszą 27,85 mld zł.
 
MASTER PLAN
Następstwem zatwierdzenia piątej aktualizacji KPOŚK było stworzenie nowej wersji Master Planu dla dyrektywy ściekowej. Master Plan zawiera zestawienie najważniejszych informacji planistycznych z zakresu gospodarki ściekowej wykazanych w aktualizacji. Dokument został zatwierdzony przez Kierownictwo Resortu Środowiska w dniu 8 września 2017 r.
 
Pliki do pobrania:
Dokument zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 31.07.2017 r.
 
Projekt piątej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
Ministerstwo Środowiska rozpoczęło uzgodnienia dla projektu piątej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (AKPOŚK 2017) wraz z oceną skutków regulacji (OSR)
dla przedmiotowego projektu.
Materiały w wersji elektronicznej, które należy wykorzystać w procesie składania uwag
do projektu AKPOŚK 2017 są dostępne na stronie BIP Ministerstwa Środowiska oraz Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej pod adresem:
 
 
 
 
Wypełniony Formularz zawierający uwagi i wnioski do projektu należy przekazać w terminie
 do dnia 16 maja 2017 r.:
  1. drogą elektroniczną na dwa adresy e-mail:  oraz , w tytule wiadomości e-mail należy dopisać „Konsultacje publiczne AKPOŚK 2017” i numer ID aglomeracji (jeśli uwaga dotyczy zakresu załącznika nr 2 AKPOŚK 2017).
  2. pocztą tradycyjną, na adres: Ministerstwo Środowiska, Departament Zasobów Wodnych, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. Z dopiskiem „Konsultacje publiczne AKPOŚK 2017" oraz numerem ID aglomeracji (jeśli uwaga dotyczy zakresu załącznika nr 2 do projektu).
 
Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji oraz przesłane bez wymaganej formy formularza pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
 
 
PILNE! – Rozpoczęła się piąta aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
 
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej rozpoczął piątą aktualizację Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK).
Najnowsza aktualizacja jest ostatnią szansą na zgłoszenie aktualnych potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury ściekowej przez samorządy.
 
Piąta aktualizacja KPOŚK pozwala władzom samorządowym na zgłoszenie do programu wszystkich inwestycji, które niezbędne są do spełnienia wymogów dyrektywy ściekowej i prawodawstwa polskiego. Aktualizacja będzie bazowała na najnowszych uchwałach sejmików województw, które są efektem przeprowadzonej weryfikacji obszaru i granic aglomeracji ściekowych.
 
Wszystkie aglomeracje są zobowiązane do uzupełnienia i przesłania formularza na potrzeby V AKPOŚK
– nawet w przypadku braku zidentyfikowanych potrzeb inwestycyjnych (wówczas należy uzupełnić informacje dotyczące stanu aglomeracji na dzień 30 września 2016 r.).

Formularz na potrzeby V AKPOŚK wraz z instrukcją jego wypełnienia dostępny jest na stronie internetowej KZGW pod adresem: http://www.kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.html. Aglomeracje powinny przedstawić stan realizacji na dzień 30 września 2016 r. zgodny z obowiązującą uchwałą/rozporządzeniem. Wyjątkiem są aglomeracje, dla których uchwały podjęto w okresie od 1 do 31 października 2016 r. – takie aglomeracje przedstawiają stan z końca października 2016 r. zgodny z podjętą uchwałą. W przypadku aglomeracji składających się z miejscowości należących do kilku gmin, informację zbiorczą przekazuje gmina wiodąca.
 
Informacje należy przekazać w wersji papierowej (dwa egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD do Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz drogą elektroniczną na adres: w terminie od dnia 1 do 21 października 2016 r.
Jest to ostateczny termin uwzględnienia planów inwestycyjnych, a uzyskane informacje będą decydowały również o możliwości ubiegania się o środki w ramach POIiŚ 2014-2020 oraz RPO.

Brak zgłoszenia inwestycji przez aglomeracje będzie skutkował wykluczeniem aglomeracji z możliwości uzyskania finansowania w ramach nowej perspektywy.
 
 
 
 
 
Mapa drogowa – wskazówki dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w V aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
 
Z informacji uzyskanych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej wynika, że proces weryfikacji obszarów i granic aglomeracji wciąż nie został zakończony. W wielu przypadkach, opóźnienia te mają istotne znaczenie dla jednostek samorządu terytorialnego chcących ubiegać się o środki pomocowe w ramach nowej perspektywy finansowej. W związku z powyższym, KZGW przygotował „Mapę drogową dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w V aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych". Dokument ten zawiera założenia i warunki ujęcia aglomeracji w kolejnej aktualizacji oraz harmonogram prac nad procesem weryfikacji aktów prawa miejscowego wyznaczających aglomeracje.
 
 
Mapa drogowa
 
 
Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK)
 
            Zgodnie z art. 43 ust. 3c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast zobowiązani są do przedłożenia marszałkowi województwa corocznie, nie później niż do dnia 28 lutego, sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) za rok ubiegły.
           Projekt IVAKPOŚK, IIIAKPOŚK oraz tabela sprawozdawcza wraz z instrukcją jej wypełnienia dostępne są na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej pod adresem: http://www.kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.html. Gminy winny przedstawić stan realizacji KPOŚK na dzień 31 grudnia 2015 r. ze stanem aglomeracji zgodnym z obowiązującą uchwałą (rozporządzeniem), nawet jeśli aglomeracja jest aktualnie w trakcie zmiany.
 
Adres, na który należy składać sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w roku 2015

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu
 068-4565547
 
 
Konsultacje Projektu AKPOŚK 2015 oraz prognozy oddziaływania na środowisko przedłużone

 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządów, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska Pan Mariusz Gajda podjął decyzję o przedłużeniu czasu trwania konsultacji społecznych Projektu AKPOŚK2015 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla AKPOSK2015 do dnia 18.12.2015 r. Decyzja pozwoli na dokładną analizę oraz umożliwi przekazanie ewentualnych opinii do ww. dokumentów.
 
Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.).
 
Dokumenty w wersji papierowej udostępnione są do wglądu w siedzibie:
 
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Departament Planowania i Zasobów Wodnych
Wydział Ochrony Wód
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, piętro VI, pok. 630
 
Dokumenty projektu AKPOŚK 2015, prognozy oddziaływania na środowisko oraz formularz zgłaszania uwag w wersji elektronicznej można pobrać za pomocą poniższych linków :
 
Projekt aktualizacji
Tabela AKPOŚK2015
Prognoza
Załączniki do prognozy
 
Formularz zgłaszania uwag
 
 
Osoby zainteresowane mogą składać pisemne uwagi i wnioski do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, jako organu właściwego do ich rozpatrzenia do dnia 18.12.2015 r.:
  • drogą elektroniczną na adresy e-mail: oraz
  • drogą pocztową, na podany powyżej adres Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dopiskiem „konsultacje społeczne SOOŚ AKPOŚK2015". W przypadku uwag i wniosków zgłaszanych „pocztą" termin będzie uznany za dochowany, jeżeli uwagi i wnioski dotrą do organu (KZGW) w terminie dwóch dni od 18.12.2015 roku.
  • osobiście w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
 
Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji społecznych pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
Konsultacje Projektu AKPOŚK 2015 oraz prognozy oddziaływania na środowisko
 
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, działając na podstawie art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), podał do publicznej wiadomości prognozę oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.
 
Wszelkie dokumenty dotyczące projektu AKPOŚK 2015, prognozy oddziaływania na środowisko oraz formularz zgłaszania uwag
w wersji elektronicznej można pobrać ze strony:
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2015-11-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Hyża Data wprowadzenia do BIP 2015-11-18 09:30:13
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2015-11-18 09:31:32
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-12-01 11:08:44
Artykuł był wyświetlony: 3491 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu