ˆ

Ochrona środowiska

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-09-06 12:57:51 Informacja ogłoszona dnia 2018-09-06 12:59:03 przez Małgorzata Smyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

Oprogramowanie BDoŚ – Baza Danych o Środowisku służące do obsługi sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami sfinansowane w 50% przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 
 
Aplikacja elektroniczna o nazwie BDoŚ (Baza Danych o Środowisku), pozwala na realizację obowiązku sprawozdawczego w zakresie gospodarowania odpadami. Aplikacja została udostępniona Urzędom Gmin w celu szybszej i sprawniejszej realizacji obowiązku sprawozdawczego, co przyspiesza weryfikację merytoryczną sprawozdań.
Program nie wymaga instalacji i jest dostępny pod linkiem:  https://edb.lubuskie.pl/
 
Zgodnie z art. 9q ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzenia oraz przekazywania marszałkowi województwa  i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.
 
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 13 września 1966 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2018 r. poz. 1454 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań
    o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167).
 
Zgodnie z art. 9r ust. 1 i 2 ww. ustawy marszałek województwa i wojewódzki inspektor ochrony weryfikują dane zawarte w sprawozdaniu.
W przypadku gdy sprawozdanie sporządzone jest nierzetelnie, marszałek województwa wzywa wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który przekazał sprawozdanie do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy jest to drugie lub kolejne wezwanie –
w terminie 14 dni.
 
Zgodnie z art.9z gmina, która:
  • przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q – podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni;
  • przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione odpowiednio w terminie 30 lub 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9r ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Malec - Dyrektor Departamentu Środowiska Data wytworzenia informacji: 2018-01-31 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Malec - Dyrektor Departamentu Środowiska Data wprowadzenia do BIP 2018-09-06 12:57:51
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Smyk Data udostępnienia informacji: 2018-09-06 12:59:03
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Smyk Data ostatniej zmiany: 2018-09-06 13:13:01
Artykuł był wyświetlony: 906 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu