ˆ

Zawiadomienia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią szczelnego, bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe w ramach inwestycji pn. "Modernizacja pompowni Herburtowo" gmina Krzyż Wielkopolski

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-19 14:52:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 2017-04-19
DŚ.II.7322.37.2017
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
         Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku z dnia 08.03.2017 r., znak: L.dz. 148/PPI/06/14/2017 przez Pana Damiana Zgrabczyńskiego, działającego z upoważnienia Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią szczelnego, bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe  o pojemności ok. 4 m3, w ramach inwestycji pn. "Modernizacja pompowni Herburtowo", gm. Krzyż Wielkopolski, pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie, który to wniosek przekazany został Marszałkowi Województwa Lubuskiego postanowieniem Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Nr 65/2017 z dnia 06.04.2017 r., znak: BAP-po.026.75.2017.MŁ
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie uzyskania przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17,  61-823 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego.
            Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
            Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
             Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-04-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-04-19 14:52:56
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-04-19 14:57:33
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-04-19 14:57:33
Artykuł był wyświetlony: 37 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu Arctic Paper i terenu nieczynnych basenów miejskich do rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-19 14:43:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 2017-04-19
 
DŚ.II.7322.36.2017
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
            Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku przez Arctic Paper Kostrzyn S.A., z dnia 03.04.2017 r., znak: DPOŚ/15/2017, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu Arctic Paper Kostrzyn S.A. i terenów nieczynnych basenów miejskich do rzeki Warty w km 1+435 istniejącym wylotem D 1200 mm (N 52035`22,18``, E 14038`1,32``)
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w celu uzyskania przez Arctic Paper Kostrzyn S.A., ul. Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód.
           Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
           Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
           Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-04-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-04-19 14:43:21
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-04-19 14:45:23
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-04-19 14:45:23
Artykuł był wyświetlony: 36 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych ze studni wierconej S-1 znajdującej się na terenie Fermy Drobiu w Rosinie gmina Świebodzin

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-18 08:45:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zielona Góra, 2017-04-14
DŚ.II.7322.25.2017
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
           Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku przez Panią Urszulę Quatmann – Członka Zarządu Sp. z o.o. AGRO Poultry Company, z dnia 20.03.2017 r., o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni wierconej S-1, znajdującej się na terenie Fermy Drobiu w Rosinie (dz. nr 54/30 obręb 0015 Rosin, gm. Świebodzin) w ilości: Q max h = 5,03 m3/h, Q śr. d = 46,34 m3/d, Q max roczne =  8332,95 m3/rok,
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie uzyskania przez Agro Poultry Company Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 115, 60-313 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego.
           Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
          Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
         Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-04-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-04-18 08:45:40
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-04-18 08:54:03
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-04-18 08:54:03
Artykuł był wyświetlony: 53 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 387/4 obręb 1 w Kostrzynie nad Odrą

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-12 14:34:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 2017-04-12
DŚ.II.7322.28.2017
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
          Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku (z dnia 04.04.2017 r.) przez Pana Marcina Polkowskiego zam. ul. Tysiąclecia 23, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 387/4 obręb 1 przy ul. Kościelnej w Kostrzynie nad Odrą, wraz przyłączami: wodnym, gazowym i energetycznym, oraz na budowę szczelnego zbiornika bezodpływowego służącego do gromadzenia ścieków
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w celu uzyskania przez Pana Marcina Polkowskiego, ul. Tysiąclecia 23, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, pozwolenia wodnoprawnego.
          Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
          Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
         Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-04-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-04-12 14:34:34
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-04-12 14:36:45
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-04-12 14:36:45
Artykuł był wyświetlony: 100 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z dwóch studni wierconych oraz na odprowadzanie wód popłucznych do ziemi za pomocą urządzenia wodnego znajdującego się na terenie fermy trzody chlewnej w miejscowości Bledzew - Gospodarstwo Rolne Barbara Biesiada

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-29 10:42:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zielona Góra, 2017-03-29
DŚ.II.7322.27.2017
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
         Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku przez Panią Agnieszkę Olek, działającą z pełnomocnictwa Gospodarstwa Rolnego Barbara Biesiada, ul. Szkolna 8, 66-350 Bledzew, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się z dwóch studni wierconych znajdujących się na działce nr ewid. 1059/37 obręb Bledzew oraz na odprowadzanie wód popłucznych do ziemi za pomocą urządzenia wodnego w postaci pojedynczej studni chłonnej znajdującej się na działce nr ewid. 1059/48 obręb Bledzew, tj. na terenie fermy trzody chlewnej miejscowości Bledzew - Gospodarstwo Rolne Barbara Biesiada, ul. Szkolna 8, 66-350 Bledzew
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie uzyskania przez Gospodarstwo Rolne Barbara Biesiada, ul. Szkolna 8, 66-350 Bledzew, pozwolenia wodnoprawnego.
          Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
         Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
          Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-03-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-03-29 10:42:22
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-03-29 11:06:59
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-03-29 11:06:59
Artykuł był wyświetlony: 245 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie budynków oraz szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód podziemnych pochodzących z odwodnienia wykopów budowlanych za pomocą kanalizacji burzowej do rzeki Noteć w obrębie miejscowości Drezdenko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-28 14:34:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 2017-03-27
DŚ.II.7322.21.2017
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
            Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem przez Pana Marcina Wojtaszka działającego z pełnomocnictwa „Victaulic Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Drezdenku, wniosku z dnia 10.03.2017 r., o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:
  1. odwodnienie wykopów budowlanych za pomocą systemu drenów poziomych podczas prac związanych z budową budynku produkcyjno-magazynowego wraz z częścią socjalno-biurową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie zakładu Victaulic Polska Sp. z o.o.,
  2. szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód podziemnych, pochodzącychz odwodnienia wykopów budowlanych podczas prac związanych z budową budynku produkcyjno-magazynowego wraz z częścią socjalno-biurową (dz. nr 55/1, 56/10 oraz 56/11 obręb 0001 Drezdenko), za pomocą istniejącej kanalizacji burzowej do rzeki Noteć w km 37+700 (dz. nr 37, 38 obręb 0001 Drezdenko)
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w celu uzyskania przez Victaulic Polska Sp. z o.o., ul. Niepodległości 8, 66-530 Drezdenko, pozwolenia wodnoprawnego.
           Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
           Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
           Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-03-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-03-28 14:34:35
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-03-28 14:38:07
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-03-28 14:38:07
Artykuł był wyświetlony: 250 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Gospodarstwa Rolnego Barbara Biesiada położonego w obrębie Bledzewa do rowu melioracyjnego znajdującego się obrębie Bledzewa uchodzącego do Jeziora Bledzewskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-24 13:09:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 2017-03-24
DŚ.II.7322.24.2017
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
           Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku przez Panią Agnieszkę Olek, działającą z pełnomocnictwa Gospodarstwa Rolnego Barbara Biesiada, ul. Szkolna 8, 66-350 Bledzew, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Zakładu położonego na działkach nr ewid.: 1059/43, 1059/39 i 1059/48 obręb Bledzew, gm. Bledzew, do rowu melioracyjnego znajdującego sie na działce nr ewid. 700 obręb Bledzew, gm. Bledzew, uchodzącego do Jeziora Bledzewskiego (Lipawki)
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie uzyskania przez Gospodarstwo Rolne Barbara Biesiada, ul. Szkolna 8, 66-350 Bledzew, pozwolenia wodnoprawnego.
           Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
           Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
           Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-03-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-03-24 13:09:04
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-03-24 13:15:55
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-03-24 13:15:55
Artykuł był wyświetlony: 286 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Odry budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami infrastrukturą techniczną oraz na gromadzenie ścieków w szczelnym zbiorniku bezodpływowym na działce w obrębie Osiedla Szumiłowo w Kostrzynie nad Odrą

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-23 15:09:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 2017-03-23
DŚ.II.7322.23.2017
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
          Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku (z dnia 15.03.2017 r.) przez Państwa Agnieszkę i Przemysława Płytnik, ul. Dzewicka 58/1, 66-740 Kostrzyn nad Odrą oraz Państwa Elżbietę i Ryszarda Wysoczańskich, ul. Żeglarska 36/4, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Odry budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz  z urządzeniami i infrastrukturą techniczną oraz na gromadzenie ścieków w szczelnym zbiorniku bezodpływowym o pojemności 10 m3 na działce nr ewid. 441/7 obręb 0008 Osiedle Szumiłowo w Kostrzynie nad Odrą
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w celu uzyskania przez Państwa Agnieszkę i Przemysława Płytnik, ul. Dzewicka 58/1, 66-740 Kostrzyn nad Odrą oraz Państwa Elżbietę i Ryszarda Wysoczańskich, ul. Żeglarska 36/4, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, pozwolenia wodnoprawnego.
            Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
           Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
           Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-03-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-03-23 15:09:14
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-03-23 15:16:03
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-03-23 15:16:03
Artykuł był wyświetlony: 303 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. oddział w Zielonej Górze na pobór wody podziemnej z ujęcia składającego się z pojedynczej studni wierconej, dla potrzeb zagospodarowania złoża ropy naftowej Ośrodka Grupowego Kamień Mały KM-2 zlokalizowanego na działce w Słońsku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-02 14:10:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 2017-03-02
DŚ.II.7322.14.2017
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
           Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku przez Pana Piotra Borutę działającego z pełnomocnictwa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze, z dnia 25.01.2017 r., o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych z ujęcia składającego się z pojedynczej studni wierconej, dla potrzeb zagospodarowania złoża ropy naftowej Ośrodka Grupowego Kamień Mały KM-2 na działce 1827/2 w Słońsku, gm. Słońsk, pow. sulęciński,  woj. lubuskie
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w celu uzyskania przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód.
          Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
         Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
         Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-03-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-03-02 14:10:46
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-03-02 14:14:28
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-03-02 14:14:28
Artykuł był wyświetlony: 504 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Victaulic Polska Sp. z o.o. w Drezdenku na budowę na terenie spółki budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową oraz przebudowę istniejących budynków produkcyjno-magazynowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-17 14:50:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 2017-02-17
DŚ.II.7322.12.2017
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
         Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku (z dnia 26.01.2017 r.) przez Pana Macieja Panka, działającego z pełnomocnictwa Inwestora – Victaulic Polska Sp. z o.o. zs. w Drezdenku, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę na trenie Spółki budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową (wraz z wymianą gruntów pod projektowanymi obiektami), z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami zagospodarowania ternu oraz przebudowę istniejących budynków produkcyjno-magazynowych (dz. nr: 55/1, 56/10 i 56/11 obręb 0001 Drezdenko, gm. Drezdenko), na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Noteć
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie uzyskania przez Victaulic Polska Sp. z o.o., ul. Niepodległości 8, 66-530 Drezdenko, pozwolenia wodnoprawnego.
          Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
          Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
          Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-02-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-02-17 14:50:33
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-02-17 15:00:48
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-02-17 15:00:48
Artykuł był wyświetlony: 677 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na działce 441/6 w obrębie Osiedla Szumiłowo w Kostrzynie nad Odrą

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-16 10:59:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 2017-02-14
DŚ.II.7322.13.2017
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
           Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku (z dnia 07.02.2017 r.) przez Panią Karolinę Tchórzewską-Charęzę, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego   z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonego o powierzchni zabudowy ok. 125 m2 na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (działka nr 441/6 obręb 8 Osiedle Szumiłowo) w Kostrzynie nad Odrą, ul. Wesoła
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie uzyskania przez Panią Karolinę Tchórzewską-Charęzę, zam. ul. Osiedle Słowiańskie 12/14, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, pozwolenia wodnoprawnego.
          Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
          Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
        Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-02-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-02-16 10:59:48
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-02-16 11:07:04
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-02-16 11:07:04
Artykuł był wyświetlony: 687 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci trzech studni ujęciowych i na szczególne korzystanie z wód-pobór wód podziemnych na terenie ujęcia SWISS KRONO 3 w Żarach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-08 12:39:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 2017-02-08
DŚ.II.7322.5.2017
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
         Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku przez Swiss Krono Sp. z o.o., ul. Serbska 56,  68-200 Żary, z dnia 08.12.2016 r., znak: DBOŚ/3211/2016 (data wpływu: 11.01.2017 r.), o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych oraz na wykonanie urządzeń wodnych w postaci trzech studni ujęciowych (nr 1, nr 2 i nr 3) na terenie Ujęcia SWISS KRONO nr 3 umożliwiających to korzystanie
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie uzyskania przez Swiss Krono Sp. z o.o., ul. Serbska 56,  68-200 Żary, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i na szczególne korzystanie z wód.
          Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
         Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
        Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-02-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-02-08 12:39:23
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-02-08 12:41:44
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-02-08 12:41:44
Artykuł był wyświetlony: 789 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Bóbr budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Stary Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-06 15:02:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 2017-02-06
DŚ.II.7322.11.2017
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
          Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku (z dnia 31.01.2017 r.) przez Pana Zbigniewa Gajdę, działającego z upoważnienia Inwestora – Pana Jarosława Jurczyka zam. ul. Libelta 13/11 w Żaganiu, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Bóbr budynku mieszkalnego jednorodzinnego, niepodpiwniczonego, wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną, w tym szczelnego bezodpływowego zbiornika na ścieki o poj. 10 m3 w miejscowości Stary Żagań dz. nr 102/68 obręb Stary Żagań, gm. Żagań, gm. Żagań, powiat żagański, woj. lubuskie oraz na gromadzenie w ww. zbiorniku ścieków bytowych
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w celu uzyskania przez Pana Jarosława Jurczyka zam. ul. Libelta 13/11, 68-100 Żagań, pozwolenia wodnoprawnego.
          Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
          Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
         Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-02-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-02-06 15:02:45
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-02-06 15:05:36
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-02-06 15:05:36
Artykuł był wyświetlony: 825 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na legalizację urządzeń wodnych - dwóch studni wierconych znajdujących się na terenie fermy trzody chlewnej w Bledzewie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-06 14:52:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 2017-02-06
 
DŚ.II.7322.10.2017
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
           Stosownie do art. 127 ust. 6 w związku z art. 64a ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku przez Panią Barbarę Biesiadę, zam. Kleszczewo 2, 66-350 Bledzew, o wydanie decyzji legalizacyjnej dwóch studni ujęciowych oraz jednej studni chłonnej na terenie fermy trzody chlewnej w m. Bledzew
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie uzyskania przez Gospodarstwo Rolne Barbara Biesiada, ul. Szkolna 8, 66-350 Bledzew, decyzji o legalizacji urządzeń wodnych - dwóch studni wierconych SW Nr 1 i SW Nr 2 znajdujących się na działce nr ewid. 1059/37 obręb Bledzew, oraz jednej studni chłonnej znajdującej się na działce nr ewid. 1059/48 obręb Bledzew, wykonanych bez pozwolenia wodnoprawnego.
          Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
         Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
         Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35§5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-02-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-02-06 14:52:52
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-02-06 14:55:28
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-02-06 14:55:28
Artykuł był wyświetlony: 825 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się z 5 studni wierconych zlokalizowanych na terenie fermy norek w miejscowości Radachów gmina Ośno Lubuskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-01 14:20:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zielona Góra, 2017-02-01
DŚ.II.7322.3.2017
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
           Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku (z dnia 25.12.2016 r. wraz z jego  uzupełnieniem z dnia 25.01.2017 r.) przez Pana Edwarda Urbanowskiego, działającego z pełnomocnictwa Prezesa Farm Equipment International Sp. z o.o. zs. w m. Karsko, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia składającego się z 5 studni wierconych, zlokalizowanych na terenie fermy norek w miejscowości Radachów na działkach ewidencyjnych nr 399/12 i nr 399/14 obręb 2 Radachów, gm. Ośno Lubuskie, pow. słubicki, woj. lubuskie, z jednoczesnym wygaszeniem decyzji Wojewody Lubuskiego z dnia 14.06.2007 r., znak: S.RŚ.II.GMar.6811-26/07 z chwilą wydania nowego pozwolenia
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie uzyskania przez Farm Equipment International Sp. z o.o., ul. Gorzowska 16, 74-305 Karsko, pozwolenia wodnoprawnego.
          Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
          Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
          Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-02-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-02-01 14:20:50
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-02-01 14:32:57
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-02-01 14:32:57
Artykuł był wyświetlony: 869 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i rozbudowę budynku magazynowo - garażowego i warsztatu ślusarskiego na halę magazynowo - produkcyjną w Kostrzynie nad Odrą

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-01 11:29:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zielona Góra, 2017-02-01
DŚ.II.7322.8.2017
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
          Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku (z dnia 24.01.2017 r.) przez Panią Teresę Sokołowską – Prezesa Zarządu S.A. KTM w Kostrzynie nad Odrą, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i rozbudowę budynku magazynowo-garażowego i warsztatu ślusarskiego na halę magazynowo-produkcyjną z suwnicami i częścią socjalno-techniczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 110/2, 63/49 obręb 0007 Zatorze Fabryczne w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Portowej 1, znajdujących się  na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w celu uzyskania przez KTM S.A., ul. Portowa 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, pozwolenia wodnoprawnego.
         Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
        Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
        Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-02-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-02-01 11:29:15
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-02-01 11:49:08
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-02-01 11:49:08
Artykuł był wyświetlony: 871 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie robót i czynności na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Bóbr, obejmujących budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Starym Żaganiu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-01 11:19:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zielona Góra, 2017-02-01
DŚ.II.7322.7.2017
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
         Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku (z dnia 23.01.2017 r.) przez Pana Zbigniewa Gajdę, działającego z upoważnienia Inwestora – Państwa Agaty i Adama Zawal, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wykonywanie robót i czynności na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Bóbr, obejmujących budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, niepodpiwniczonego, wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków typu ZBS-6C, na działce nr 102/49 obr. Stary Żagań, gm. Żagań, powiat żagański, woj. lubuskie
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w celu uzyskania przez Państwa Agatę i Adama Zawal, zam. ul. Piłsudskiego 2B/8, 68-100 Żagań, pozwolenia wodnoprawnego.
        Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
        Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
        Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-02-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-02-01 11:19:52
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-02-01 11:21:44
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-02-01 11:28:02
Artykuł był wyświetlony: 863 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia firmie Handel Metalami "LECH" pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie - wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi - rowu melioracyjnego z terenu działki zlokalizowanej w obrębie miejscowości Rąpice gmina Cybinka

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-25 10:49:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zielona Góra, 2017-01-25
DŚ.II.7322.2.2017
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
         Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku przez Pana Lecha Cholewę prowadzącego działalność pod nazwą Handel Metalami „LECH”, Lech Cholewa, ul. Wojska Polskiego 38, 66-631 Rąpice, z dnia 16.12.2016 r., o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie - wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu działki nr ewid. 276/10 obręb Rąpice, gm. Cybinka do ziemi – rowu melioracyjnego położonego na działce o nr ewid. 283/3 obręb Rąpice, gm. Cybinka, z jednoczesnym wygaszeniem pozwolenia wodnoprawnego Wojewody Lubuskiego z dnia 06.06.2007 r., znak: Ś.R.II.G.Mar.6811-20-/07, zmienionego decyzją Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 14.03.2011 r., znak: DW.II.7322.17.2011
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w celu uzyskania przez firmę Handel Metalami „LECH”, Lech Cholewa, ul. Wojska Polskiego 38, 66-631 Rąpice, pozwolenia wodnoprawnego.
          Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
          Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
           Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-01-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-01-25 10:49:42
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-01-25 10:53:21
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-01-25 10:53:21
Artykuł był wyświetlony: 921 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Żarach ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu spółki MAGOREX w Żarach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-09 13:33:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zielona Góra, 2017-01-09
DŚ.II.7322.57.2016
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
         Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku przez „MAGOREX” R. Górka Spółka Jawna (z dnia 08.12.2016 r.), o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Spółki
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w celu uzyskania przez „MAGOREX” R. Górka Spółka Jawna, ul. Pienińska 11, 68-200 Żary, pozwolenia wodnoprawnego.
          Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
          Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
          Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-01-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-01-09 13:33:18
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-01-09 13:35:48
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-01-09 13:35:48
Artykuł był wyświetlony: 1021 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Drezdenko na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu brzegowego do rzeki Noteć w obrębie Trzebicz gmina Drezdenko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-09 13:23:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                                                                              Zielona Góra, 2017-01-09
DŚ.II.7322.56.2016
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
           Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku (z dnia 21.12.2016 r.) przez Pana Antoniego Dybikowskiego, działającego z pełnomocnictwa Burmistrza Drezdenka, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu brzegowego do rzeki Noteć w km 28+926 na dz. nr 142, 178 (obręb Trzebicz, gm. Drezdenko, powiat strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie) i umożliwiającego to korzystanie w związku z przebudową drogi przy ul. Kowalskiej, Nadrzecznej oraz Stodolnej w miejscowości Trzebicz
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w celu uzyskania przez Gminę Drezdenko, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko, pozwolenia wodnoprawnego.
           Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
           Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
          Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-01-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-01-09 13:23:31
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-01-09 13:25:13
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-01-09 13:39:11
Artykuł był wyświetlony: 1024 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu