ˆ

Zawiadomienia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu gospodarstwa rolno-produkcyjnego w miejscowości Osowa Sień gmina Wschowa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-18 13:21:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zielona Góra, 2017-07-18
DŚ.II.7322.69.2017
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
          Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku z dnia 10.07.2017 r., znak: Ldz. INW/1164/2017/DG, przez Pana Jana Pabierowskiego – Prezesa Zarządu Sp. z o.o. Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu gospodarstwa rolno-produkcyjnego w miejscowości Osowa Sień (dz. nr 317/5 i 317/4 obręb 0010 Osowa Sień, gm. Wschowa) do gruntu - rowu melioracji szczegółowej (dz. nr 313 obręb 0010 Osowa Sień, gm. Wschowa)
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie uzyskania przez Sp. z o.o. Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień, Przyczyna Górna 1, 67-400 Wschowa, pozwolenia wodnoprawnego.
            Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
           Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
           Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-07-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-07-18 13:21:15
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-07-18 13:23:53
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-07-18 13:23:53
Artykuł był wyświetlony: 59 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie wód płynących na trasie projektowanego rurociągu płynu złożowego DN 100 od OG Kamień Mały do OG Górzyca na terenie gminy Słońsk

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-03 15:24:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

            Zielona Góra, 2017-07-03
DŚ.II.7322.58.2017       
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
           Stosownie do art. 61 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b i lit. c,art. 122 ust. 2 pkt 2, art. 127 ust. 6,art. 140 ust.2 pkt 5 i pkt 5c ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w dniu 28.06.2017 r. zostało na wniosek Pana Piotra Boruty pełnomocnika Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra, z dnia 26.04.2017 r., przekazany przez Starostę Sulęcińskiego przy piśmie znak: BN.6341.32.2017.PLit z dnia 11.05.2017 r., po uzupełnieniu w dniach 21.06.2017 r. i 27.06.2017 r., wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie  udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na „przekroczenie wód płynących na trasie projektowanego rurociągu płynu złożowego DN 100 od OG Kamień Mały do OG Górzyca na terenie gminy Słońsk.
            W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, zainteresowani przedmiotem postępowania i strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, pokój nr 326, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 .
            Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 oraz zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
             Informuję, że zgodnie z art. 41 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku, o którym mowa wyżej, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem wywołuje skutek prawny, tj. uznaje się je za doręczone.
 Ponadto informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organów.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-07-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-07-03 15:24:25
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-07-03 15:26:18
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-07-03 15:26:17
Artykuł był wyświetlony: 235 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Usług Wodno-Ściekowych w Słubicach ścieków przemysłowych pochodzących z kwater składowiska odpadów oraz myjni pojazdów i kontenerów w Kunowicach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-30 09:54:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 2017-06-29
DŚ.II.7322.55.2017
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
           Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku przez Pana Roger Montulet – Prezesa Zarządu ZUO International Sp. z o.o., o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach ścieków przemysłowych w postaci odcieków pochodzących z kwater nr I i II składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne oraz myjni pojazdów i kontenerów powstających na terenie zakładu na działce nr 262/1 w m. Kunowice, gm. Słubice, pow. słubicki, woj. lubuskie,
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w celu uzyskania przez Zakład Utylizacji Odpadów International Sp. z o.o., Kunowice, ul. Słubicka 50, 69-100 Słubice, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.
          Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
         Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
        Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-06-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-06-30 09:54:27
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-06-30 09:57:47
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-06-30 09:57:47
Artykuł był wyświetlony: 273 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu