ˆ

Strategie i Programy

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Strategia Rozwoju Kultury Województwa Lubuskiego

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-04-20 12:20:15 Informacja ogłoszona dnia 2017-04-20 12:28:13 przez Tatiana Janiak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 28 czerwca 2004 r. uchwałą Nr XX/142/2004 r. ustalił "Strategię rozwoju kultury Województwa Lubuskiego".
 
Zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1590 z późniejszymi zmianami), Sejmik Województwa Lubuskiego uchwałą nr XV/91/2000 z dnia 6 marca 2000 roku określił „Strategię rozwoju Województwa Lubuskiego”. Przepis art. 11 ust. 3 cytowanej ustawy przewiduje realizację strategii poprzez programy wojewódzkie. Stanowi on przesłankę formalną do opracowania programu szczegółowego w dziedzinie kultury. Przesłanką merytoryczną ustalenia tego programu jest rola i znaczenie kultury w harmonijnym rozwoju społeczno - gospodarczym regionu, jak również akcesja Polski do Unii Europejskiej i wyzwania związane z tworzeniem europejskiej „przestrzeni kulturowej” przy zachowaniu tożsamości kulturowej krajów członkowskich. W tych okolicznościach Sejmik Województwa Lubuskiego postanowił podjąć prace nad określeniem „Strategii rozwoju kultury Województwa Lubuskiego” - dokumentu precyzującego w tej dziedzinie cele strategiczne i operacyjne, kierunki działania, zadania szczegółowe i ich hierarchizację.
 
 
„Strategia rozwoju Województwa Lubuskiego” określa cztery najważniejsze wyzwania rozwojowe regionu - cele główne strategii:

1.zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i społecznej spójności regionu,
2.podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa i zwiększenie potencjału innowacyjnego nauki i gospodarki,
3.rozwój przedsiębiorczości,
4.efektywne wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego i kulturowego.
 
 
W ostatnim z wymienionych celów głównych wyodrębniono dwa cele operacyjne:

1.wykorzystanie walorów środowiska i dziedzictwa kulturowego dla rozwoju turystyki,
2.rozwój usług kulturalnych, zdrowotnych i sportowych dla mieszkańców regionu i gości zagranicznych.
 
 
Realizację wymienionych celów przewidziano w ramach następujących przedsięwzięć:

1.inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego regionu, opracowanie programu jego odnawiania i propagowania,
2.powiązanie w sieć informacji i promocji ośrodków rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych i rehabilitacyjnych
3.opracowanie mapy "Rekreacja, sport, rehabilitacja, kultura na Ziemi Lubuskiej",
4.dokończenie budowy Międzynarodowego Centrum Muzycznego Wschód - Zachód jako regionalnego centrum muzyczno - konferencyjnego,
5.wspieranie środowisk artystycznych i imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym,
jak również w ramach dwóch zadań/projektów:
1.kształtowanie świadomości społecznej dotyczącej roli środowiska i dziedzictwa kulturowego,
2.waloryzacja i inwentaryzacja zasobów ekologicznych oraz historyczno - kulturowych.
 
Opracowanie "Strategii rozwoju kultury Województwa Lubuskiego", powiązanej z cytowanymi ustaleniami Strategii rozwoju województwa Lubuskiego, wymaga pogłębienia i aktualizacji diagnozy stanu działalności kulturalnej regionu oraz uwzględnienia aktualnych uwarunkowań. Sejmik Województwa Lubuskiego uchwałami nr VII/54/2003 z 2 czerwca 2003 roku i nr XII/89/2003 z 2 grudnia 2003 roku ustalił zasady, tryb i harmonogram opracowania strategii. Zgodnie z tymi zasadami Zarząd Województwa Lubuskiego powołał do opracowania strategii Zespół Redakcyjny, zapewniając w nim reprezentatywny udział przedstawicieli podmiotów i środowisk uczestniczących w życiu kulturalnym całego regionu. Ponadto Zarząd Województwa Lubuskiego zwrócił się do Wojewody Lubuskiego, wyższych uczelni, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury i organizacji pozarządowych z prośbą o dostarczenie aktualnych danych, a także uwag i propozycji do opracowania. Odpowiedzi okazały się niepełne i mogły być wykorzystane do diagnozy tylko częściowo. W części zaś diagnoza oparta została na danych statystycznych z końca roku 2002. Spośród jednostek organizacyjnych kultury statystyka publiczna obejmuje tylko biblioteki publiczne, muzea, instytucje artystyczne i kina stałe. Znaczne obszary działalności kulturalnej, przede wszystkim działalności prowadzonej przez organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, nie są objęte badaniami i w tym zakresie brak bazy statystyczno - porównawczej. Diagnoza w tym zakresie oparta została na danych orientacyjnych i informacjach ogólnych zainteresowanych środowisk.
 
Równorzędnie ze stanem obecnym i uwarunkowaniami uwzględnić należy rolę i znaczenie kultury w harmonijnym rozwoju regionu. Wszystkie dzieła zaliczane do kultury i uznawane za dobra kultury są rezultatem refleksji i dokonań twórczych wielu pokoleń - wyrażają się w nich wartości danej epoki, wierzenia, obyczaje, a także doktryny estetyczne, filozoficzne, polityczne, religijne i prawne. Utożsamiane z nimi i współzależne są także osiągnięcia praktyczne, techniczne i technologiczne. Tworzenie dóbr kultury, uczestnictwo w kulturze i przekazywanie dziedzictwa kulturowego mają wielki wpływ na formę i treść życia społecznego, na wzajemne stosunki między ludźmi, a także na ogólne nastawienie do życia. Żywotność wartości kulturowych zależy od ich stałej aktualizacji poprzez społeczną recepcję. Ulegają one atrofii między innymi na skutek apatii kulturowej znacznej części społeczeństwa, Wprawdzie pragnienia w sferze kultury spełniane są we względnej niezależności od zaspokajania potrzeb bytowych, jednak postępująca pauperyzacja społeczeństwa niesie ze sobą poważne zagrożenia. Wyraźnie zarysowało się oddzielanie zamkniętej przestrzeni cywilizacyjnej elit uprzywilejowanych od reszty społeczeństwa nie tylko w metropoliach, lecz także w małych miastach i środowiskach wiejskich. Państwo polskie wycofało się z wielu świadczeń socjalnych i przestało gwarantować prawo do pracy i minimalnego dochodu. Zawarta w art. 6 ust. 1 Konstytucji zasada „Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju” jest w obowiązujących rozwiązaniach systemowych zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego. Przemyślenie polityki kulturalnej i programu działania w dziedzinie kultury stało się pierwszoplanowym wyzwaniem współczesności wobec jednostek samorządu terytorialnego. Inwestowanie w kulturę i naukę powinno stać się główną strategią modernizacji oraz środkiem formowania i utrwalania nowoczesnej tożsamości regionalnej.
 
Nie mniej ważnym wyzwaniem jest określenie mechanizmów zapewniających zachowanie dziedzictwa i tożsamości kulturowej oraz pomyślny rozwój działalności kulturalnej regionu po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Traktat o Unii Europejskiej przewiduje współpracę państw unijnych w dziedzinie polityki kulturalnej oraz wspieranie jej rozwoju, z pełnym poszanowaniem różnorodności narodowej i regionalnej oraz z podkreśleniem znaczenia wspólnego dziedzictwa kulturowego kontynentu europejskiego. Celem Unii Europejskiej jest niwelowanie różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy regionami, a podstawowym instrumentem realizacji polityki regionalnej są fundusze strukturalne. W kontekście tych funduszy kulturę trzeba traktować jako integralną część całego systemu i strategii rozwoju gospodarczego i społecznego regionu. Środki na realizację projektów kulturalnych pozyskać można nie tylko z funduszy przeznaczonych bezpośrednio na kulturę, lecz także z funduszy pozornie z kulturą nie związanych.
 
Polityka regionalna Unii realizowana jest poprzez współfinansowanie za pomocą funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, uzgodnionych z Komisją Europejską programów krajowych i regionalnych. Obecnie w Unii Europejskiej istnieją cztery fundusze strukturalne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) oraz Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (FIWR). Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzy nowe możliwości dla polityki regionalnej.
 
Dokumentem określającym strategię społeczno-gospodarczą Polski w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej jest Narodowy Plan Rozwoju /NPR/. Stanowi on podstawę planowania poszczególnych dziedzin interwencji strukturalnych, jak i zintegrowanych wieloletnich programów operacyjnych o charakterze horyzontalnym i regionalnym. Zawiera propozycję celów, działań oraz wielkość interwencji Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności. W ramach NPR zostało przygotowanych 6 Sektorowych Programów Operacyjnych (SPO). W jednym z programów - w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - określono priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa. Na finansowanie wszystkich przedsięwzięć województwo lubuskie w latach 2004 - 2006 otrzyma 82552619 EURO. Natomiast na realizację działania 4: „Kultura i turystyka” priorytetu I:
 
„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu wzrostu konkurencyjności regionów” - przeznaczono środki finansowe w wysokości 4917200 EURO. Do głównych celów tego działania należą:
•wsparcie rozbudowy, adaptacji i modernizacji obiektów o podstawowym znaczeniu dla kultury narodowej i regionalnej, szczególnie dotyczy obiektów znajdujących się w rejestrach zabytków,
•wzrost znaczenia kultury jako czynnika wpływającego na zwiększenie zatrudnienia, poziomu życia mieszkańców oraz rozwój społeczno-gospodarczy,
•ułatwienie dostępu do kultury.
 
Realizowane projekty mają na celu przede wszystkim renowację i efektywne wykorzystanie obiektów zaliczanych do dziedzictwa kulturowego, restaurację i przebudowę zabytkowych budynków oraz ich adaptację do celów kulturalnych i rekreacyjnych. Ponadto w ramach działania wsparcie mogą uzyskać projekty z zakresu renowacji obiektów takich jak: muzea, galerie, centra i domy kultury, opery, teatry i sale widowiskowe oraz inne obiekty o charakterze zabytkowym, w tym obiekty sakralne, a także projekty z zakresu infrastruktury otoczenia, jak również komplementarne działania przyczyniające się do przekształcenia obiektów zabytkowych w atrakcje turystyczne. Realizacja tego działania wpłynie na zwiększenie liczby turystów, zwiększenie atrakcyjności danego terenu dla potencjalnych inwestorów oraz wzmocnienie - poprzez m.in. wygenerowanie nowych rodzajów aktywności społeczno kulturalnej - spójności regionu.
 
Realizacja działań w zakresie wzrostu znaczenia kultury oraz ułatwienia dostępu do niej będzie odbywać się głównie poprzez:
•poprawę infrastruktury służącej działaniom kulturalnym, w tym obiektów użyteczności publicznej, wyposażenie sal widowiskowych, konferencyjnych, muzealnych, wspieranie działalności regionalnych domów i centrów kultury,
•rozpowszechnianie, z wykorzystaniem nowoczesnych technik, informacji o kulturze i o możliwościach zapoznania się z dorobkiem kultury regionalnej, w szczególności wspierane będą działania dotyczące wykorzystania sieci komputerowych i Internetu do umożliwienia szerokiego dostępu do zbiorów spuścizny kulturowej.
 
Jednym z podstawowych warunków ubiegania się o środki z funduszy Unii Europejskiej na przedsięwzięcia w dziedzinie kultury na terenie województwa lubuskiego jest zgodność projektów z celami określonymi w "Strategii rozwoju kultury Województwa Lubuskiego".

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Tatiana Janiak Data wytworzenia informacji: 2017-04-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Kumor - Pilarczyk p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej Data wprowadzenia do BIP 2017-04-20 12:20:15
Wprowadził informację do BIP: Tatiana Janiak Data udostępnienia informacji: 2017-04-20 12:28:13
Osoba, która zmieniła informację: Tatiana Janiak Data ostatniej zmiany: 2017-04-20 14:04:47
Artykuł był wyświetlony: 1412 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu