ˆ

Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie Zarządu Województwa Lubuskiego o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-08-08 11:17:57 Informacja ogłoszona dnia 2017-08-08 11:18:08 przez Mikołaj Radziński

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wymagane kwalifikacje kandydatów:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,
 3. co najmniej 5-letni stażpracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe nakierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy,
 4. brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie.
 
Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają pisemną ofertę zawierającą:
 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo,
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 4. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
 5. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 6. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,opatrzonądatą nie wcześniejszą niżmiesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobecniego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lubzakazu zajmowania określonego stanowiska,
 8. oświadczenie kandydata, że posiada zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 9. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko,
 10. oświadczenie kandydata o następującej treści: "Oświadczam, że jest mi znana treść ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniącefunkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.) i z dniem objęcia stanowiska dyrektora jednostki obowiązująmnie zakazy wymienione w art. 4 ww. ustawy",
 11. koncepcję programowo-organizacyjną funkcjonowania Szpitala w zakresie spraw: organizacyjnych, ekonomicznych, zatrudnienia, praw pacjenta i jakościświadczonych usług.
 
Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2, 4, 5,powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem;na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
 
Oferty w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresemi numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie:"
Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu" należy składać w terminie do 21 sierpnia 2017 r., na adres:Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul.Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.
 
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra w ciągu 30 dni po upływie terminu składania ofert. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu kandydaci mogą uzyskać osobiście bądź pisemnie w Departamencie Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój 323, tel. 68 45 65503, e-mail: .
 
Zgodnie z art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r.,poz. 1638, z późn. zm.), z kandydatem wybranym w drodze konkursu nawiązuje się stosunek pracy albo zawiera umowę cywilnoprawną.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Adamcewicz Data wytworzenia informacji: 2017-08-08 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Adamcewicz Data wprowadzenia do BIP 2017-08-08 11:17:57
Wprowadził informację do BIP: Mikołaj Radziński Data udostępnienia informacji: 2017-08-08 11:18:08
Osoba, która zmieniła informację: Marek Faściszewski Data ostatniej zmiany: 2017-10-18 14:38:34
Artykuł był wyświetlony: 483 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu