ˆ

Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze ul. Sienkiewicza 11, 65-431 Zielona Góra

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-02-20 09:02:46 Informacja ogłoszona dnia 2018-02-20 09:30:47 przez Magdalena Warszawska - Hajewska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełniać następujące kryteria:
1/       wykształcenie wyższe,
2/       co najmniej 5-letni staż pracy w tym minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym,
3/       stan zdrowia pozwalający na zajmowanie stanowiska kierowniczego,
4/       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5/       korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
6/       obywatelstwo polskie,
7/       nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.).
Wnioski składane przez kandydatów muszą zawierać:
1/       podpisaną deklarację przystąpienia do konkursu zawierającą motywację kandydowania na stanowisko dyrektora Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze;
2/       opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu pisemną koncepcję funkcjonowania (programową, organizacyjną i finansową) Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, na okres obejmujący 5 kolejnych lat począwszy od 1 stycznia 2018 r.; preferowane parametry dokumentu - do 15 stron formatu A 4, rodzaj czcionki: Arial Narrow rozmiar 12, odstępy między wierszami: 1,5 wiersza,
3/       życiorys,
4/       kwestionariusz osobowy z fotografią,
5/       kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia itp.),
6/       kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
7/       zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego,
8/       oświadczenie kandydata, że nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
9/       oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
10/   oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że jest mi znana treść ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) i w dniu rozpoczęcia pracy na stanowisku kierownika jednostki, nie będę naruszał zakazów wymienionych w art. 4 w/w ustawy”,
11/   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm).
Wnioski o przystąpienie do konkursu oraz powyższe dokumenty składać należy - w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze NIE OTWIERAĆ” i podanym na zewnątrz imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz numerem telefonu kontaktowego - w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra lub w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wlkp., w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia w prasie. O dacie złożenia wniosku w przypadku jego wysłania decyduje data stempla pocztowego. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków: do 23 marca 2018 r.
Informacje o warunkach organizacyjno - finansowych działalności Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze uzyskać można w Departamencie Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 5, 65 - 057 Zielona Góra, tel.: 68 45 65 297 lub 68 45 65 459.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Rostkowska Data wytworzenia informacji: 2018-02-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Łukasz Porycki - Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Data wprowadzenia do BIP 2018-02-20 09:02:46
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Warszawska - Hajewska Data udostępnienia informacji: 2018-02-20 09:30:47
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Warszawska - Hajewska Data ostatniej zmiany: 2018-05-09 08:46:26
Artykuł był wyświetlony: 811 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu