ˆ

Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zarząd Województwa Lubuskiego ponownie ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze ul. Sienkiewicza 11, 65-431 Zielona Góra

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-05-11 10:18:02 Informacja ogłoszona dnia 2018-05-11 10:20:39 przez Joanna Relich

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Województwa Lubuskiego
ponownie ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze
ul. Sienkiewicza 11, 65-431 Zielona Góra
 
Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełniać następujące kryteria:
1/ wykształcenie wyższe,
2/ co najmniej 5-letni staż pracy, w tym minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym,
3/ stan zdrowia pozwalający na zajmowanie stanowiska kierowniczego,
4/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5/ korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
6/ obywatelstwo polskie,
7/ nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.).
 
Wnioski składane przez kandydatów muszą zawierać:
1/ podpisaną deklarację przystąpienia do konkursu zawierającą motywację kandydowania na stanowisko dyrektora Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze,
2/ opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu pisemną koncepcję funkcjonowania (programową, organizacyjną i finansową) Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, na okres obejmujący 7 kolejnych lat począwszy od 1 maja 2018 r.,
preferowane parametry dokumentu - do 15 stron formatu A 4, rodzaj czcionki: Arial Narrow rozmiar 12, odstępy między wierszami: 1,5 wiersza,
3/ życiorys,
4/ kwestionariusz osobowy z fotografią,
5/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia itp.),
6/ kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
7/ oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8/ oświadczenie kandydata, że nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
9/ oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
10/ oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.),
11/ oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że jest mi znana treść ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) i w dniu rozpoczęcia pracy na stanowisku kierownika jednostki, nie będę naruszał zakazów wymienionych w art. 4 w/w ustawy”,
12/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm).
 
Wnioski o przystąpienie do konkursu oraz powyższe dokumenty składać należy - w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze NIE OTWIERAĆ” i podanym na zewnątrz imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz numerem telefonu kontaktowego - w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra lub w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wlkp., w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia w prasie tj. do dnia 11 czerwca 2018 r. O dacie złożenia wniosku w przypadku jego wysłania decyduje data stempla pocztowego. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków: do 22 czerwca 2018 r.
Informacje o warunkach organizacyjno - finansowych działalności Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze uzyskać można w siedzibie Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 5, 65 - 057 Zielona Góra, tel.: 68 45 65 297 lub 68 45 65 459.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Łukasz Porycki Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Data wytworzenia informacji: 2018-05-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Łukasz Porycki Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Data wprowadzenia do BIP 2018-05-11 10:18:02
Wprowadził informację do BIP: Joanna Relich Data udostępnienia informacji: 2018-05-11 10:20:39
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Bocian Data ostatniej zmiany: 2018-06-22 14:19:50
Artykuł był wyświetlony: 412 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu