ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2018-04-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 254/3536/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia projektu Planu rzeczowo – finansowego wydatkowania środków z Funduszu Kolejowego w roku 2019 254/3536/18 Obowiązujący
22 2018-04-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 254/3535/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 254/3535/18 Obowiązujący
23 2018-04-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 254/3534/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 41/456/2015 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 254/3534/18 Obowiązujący
24 2018-04-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 254/3533/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 254/3533/18 Obowiązujący
25 2018-04-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 254/3532/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektu do dofinansowania w konkursie nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działania 1.2 – Rozwój przedsiębiorczości, III Typ projektu – Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy 254/3532/18 Obowiązujący
26 2018-04-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 254/3531/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 125/1618/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego 254/3531/18 Zmieniony
27 2018-04-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 254/3530/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/17 ogłoszonego 29 sierpnia 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT 254/3530/18 Obowiązujący
28 2018-04-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 254/3529/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 8 – Nowoczesna edukacja, Działania 8.1 - Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Podziałania 8.1.3 - Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra 254/3529/18 Obowiązujący
29 2018-04-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 254/3528/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz określenia szczegółowego trybu pracy Komisji w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze 254/3528/18 Obowiązujący
30 2018-04-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 254/3527/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: Projekt „Kiełcz - budowa wału p. pow. rzeki Odry w km 424+000 - 424+500 gm. Nowa Sól, woj. lubuskie” 254/3527/18 Obowiązujący
31 2018-04-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 253/3526/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. w dniu 5 kwietnia 2018 r. 253/3526/18 Obowiązujący
32 2018-04-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 252/3525/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 149/1957/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 297 na odc. Cisów – granica powiatu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 252/3525/18 Obowiązujący
33 2018-04-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 252/3524/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 246/3460/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 252/3524/18 Obowiązujący
34 2018-04-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 252/3523/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim wynikającego z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych” 252/3523/18 Obowiązujący
35 2018-04-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 252/3522/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. na terenie województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 252/3522/18 Obowiązujący
36 2018-04-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 252/3521/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Lubuskiego kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim 252/3521/18 Obowiązujący
37 2018-04-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 252/3520/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Lubuskiego kosztów działania Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej w Szprotawie 252/3520/18 Obowiązujący
38 2018-04-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 252/3519/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla pełniącego obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp. 252/3519/18 Obowiązujący
39 2018-04-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 252/3518/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o. w dniu 13 kwietnia 2018 r. 252/3518/18 Obowiązujący
40 2018-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 251/3517/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2017 rok 251/3517/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu