ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2017-04-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 176/2392/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w konkursie nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ II – Ekspansja gospodarcza MŚP, III runda konkursowa 176/2392/17 Obowiązujący
62 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2391/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia innego terminu zapłaty opłat z tytułu użytkowania wieczystego w łącznej kwocie 4.278,69 zł przez Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze za 2017 rok 175/2391/17 Obowiązujący
63 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2390/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2017 roku w zakresie działań sprzyjających promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport: promocja Województwa Lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą 175/2390/17 Obowiązujący
64 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2389/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze - Geodety Województwa do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności województwa w zakresie prawa własności nieruchomości 175/2389/17 Obowiązujący
65 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2388/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze do zaciągania zobowiązań z tytułu umów do wysokości kwot określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2017-2029 175/2388/17 Obowiązujący
66 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2387/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 (RPO-L2020) oraz do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego 175/2387/17 Obowiązujący
67 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2386/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 we wszystkich sprawach dotyczących rozpatrywania środków odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji programu w zakresie procedury odwoławczej 175/2386/17 Obowiązujący
68 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2385/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 we wszystkich sprawach dotyczących rozpatrywania środków odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji programu w zakresie procedury odwoławczej 175/2385/17 Obowiązujący
69 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2384/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 we wszystkich sprawach dotyczących rozpatrywania środków odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji programu w zakresie procedury odwoławczej 175/2384/17 Obowiązujący
70 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2383/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym (LRPO) i Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 (RPO-L2020) oraz do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu Programów Regionalnych 175/2383/17 Obowiązujący
71 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2382/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 282 [km 4+280,69÷4+479,98] w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz budowy oświetlenia drogowego” 175/2382/17 Obowiązujący
72 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2381/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Trzebiechów w km 51+857,00÷52+261,40” 175/2381/17 Obowiązujący
73 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2380/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powierzenia Panu Wojciechowi Popkowi pełnienia obowiązków dyrektora Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. 175/2380/17 Obowiązujący
74 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2379/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowych płatnych zajęć o charakterze twórczym na rzecz Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze przez Pana Czesława Grabowskiego – dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze oraz ustalenia wynagrodzenia za wykonanie tych zajęć 175/2379/17 Obowiązujący
75 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2378/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie szczegółowego podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych 175/2378/17 Obowiązujący
76 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2377/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie umorzenia należności przypadającej Województwu Lubuskiemu od Tomasza Rudowicza 175/2377/17 Obowiązujący
77 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2376/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów dla konkursu nr RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K02/16 ogłoszonego 18 listopada 2016 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 175/2376/17 Obowiązujący
78 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2375/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 165/2176/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/16 ogłoszonego 30 sierpnia 2016 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 175/2375/17 Obowiązujący
79 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2374/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pozakonkursowego z zakresu instrumentów finansowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia, Poddziałania 6.3.2 Wsparcie dla samozatrudnienia poprzez finansowe instrumenty zwrotne, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 175/2374/17 Obowiązujący
80 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2373/17 Zarządu Województwa Lubuskiego do uchwały zmieniającej uchwałę nr 149/1959/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2017 rok 175/2373/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu