ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2017-10-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 222/3038/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze 222/3038/17 Obowiązujący
62 2017-10-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 222/3037/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości zaktualizowanej listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 222/3037/17 Obowiązujący
63 2017-10-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 222/3036/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze do przystąpienia do sieci współpracy w celu realizacji działań w zakresie tematu 3 Współpraca ponadnarodowa z instytucjami zarządzającymi z innych krajów lub regionów UE, ukierunkowana na wymianę informacji i dobrych praktyk dotyczących wdrażania EPS 222/3036/17 Obowiązujący
64 2017-10-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 222/3035/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym (LRPO) i Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 (RPO-L2020) oraz do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu Programów Regionalnych 222/3035/17 Nieobowiązujący
65 2017-10-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 222/3034/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania numerów drogom powiatowym i gminnym 222/3034/17 Zmieniony
66 2017-10-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 222/3033/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 104360F w Zielonej Górze 222/3033/17 Obowiązujący
67 2017-10-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 222/3032/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 222/3032/17 Obowiązujący
68 2017-10-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 222/3031/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 137/1788/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 października 2016 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Rozbudowa drogi woj. nr 296 w m. Iłowa ul. Żagańska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 222/3031/17 Obowiązujący
69 2017-10-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 222/3030/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 148/1937/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P02/16 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT 222/3030/17 Obowiązujący
70 2017-10-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 222/3029/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 132/1704/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/16 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 222/3029/17 Zmieniony
71 2017-10-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 222/3028/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 184/2505/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P03/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT 222/3028/17 Obowiązujący
72 2017-10-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 222/3027/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu dofinansowania wynikającego z umowy o dofinansowanie projektu nr RPLB.02.05.00-08-002/10 pt. „Rozwój regionalnej instytucji otoczenia biznesu poprzez utworzenie nowej siedziby i wdrożenie informatycznej platformy komunikacyjnej” 222/3027/17 Obowiązujący
73 2017-10-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 222/3026/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia wzoru wersji papierowej wniosku o płatność dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 – Lubuskie 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, instrukcji jego wypełniania, Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT oraz Oświadczenia o rodzaju prowadzonej ewidencji księgowej 222/3026/17 Obowiązujący
74 2017-10-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 222/3025/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K02/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Równowaga społeczna, Działania 7.5 - Usługi społeczne 222/3025/17 Obowiązujący
75 2017-10-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 222/3024/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 208/2874/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/17 w ramach Osi Priorytetowej 8 – Nowoczesna edukacja, Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT 222/3024/17 Obowiązujący
76 2017-10-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 222/3023/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 91/1077/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu grantowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 222/3023/17 Obowiązujący
77 2017-10-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 222/3022/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 59/727/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 września 2015 roku w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. w ramach poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 222/3022/17 Obowiązujący
78 2017-10-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 222/3021/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 41/449/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 222/3021/17 Obowiązujący
79 2017-10-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 222/3020/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w ramach II otwartego konkursu ofert 222/3020/17 Obowiązujący
80 2017-10-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 222/3019/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. w dniu 25 października 2017 r. 222/3019/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu