ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2018-11-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 295/4219/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 206/2856/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie formalnej i merytorycznej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 2 Rozwój Cyfrowy, Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji: 81 - Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom starszym) 295/4219/18 Obowiązujący
82 2018-11-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 295/4218/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Ogłoszenia i Regulaminu Konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 295/4218/18 Zmieniony
83 2018-11-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 295/4217/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2019-2033 295/4217/18 Obowiązujący
84 2018-11-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 295/4216/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok 295/4216/18 Obowiązujący
85 2018-11-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 294/4215/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 294/4215/18 Obowiązujący
86 2018-11-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 294/4214/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego z siedzibą w Zielonej Górze w zakresie zwykłego zarządu jednostką 294/4214/18 Obowiązujący
87 2018-11-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 294/4213/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do realizacji zadań powierzonych Departamentowi Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz do załatwiania spraw związanych z przyznaniem pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 294/4213/18 Obowiązujący
88 2018-11-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 294/4212/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do załatwiania spraw związanych z przyznaniem pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 294/4212/18 Obowiązujący
89 2018-11-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 294/4211/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2018 rok 294/4211/18 Obowiązujący
90 2018-11-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 294/4210/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 333/81, położonej w Ciborzu, obręb Międzylesie, gmina Skąpe 294/4210/18 Obowiązujący
91 2018-11-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 294/4209/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 333/78, położonej w Ciborzu, obręb Międzylesie, gmina Skąpe 294/4209/18 Obowiązujący
92 2018-11-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 294/4208/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 333/75, położonej w Ciborzu, obręb Międzylesie, gmina Skąpe 294/4208/18 Obowiązujący
93 2018-11-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 294/4207/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa nawierzchni ulic zlokalizowanych w rejonie ulic: 17-go Pułku Ułanów i Polnej wraz z budową linii oświetlenia ulicznego we Wschowie.” 294/4207/18 Obowiązujący
94 2018-11-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 294/4206/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa dróg ul. Szymanowskiego i ul. Krótka (na odcinku od ul. Chopina do ul. Szymanowskiego) w Żarach” 294/4206/18 Obowiązujący
95 2018-11-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 294/4205/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 293/4174/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałania 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 294/4205/18 Obowiązujący
96 2018-11-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 294/4204/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 132/1706/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 294/4204/18 Obowiązujący
97 2018-11-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 294/4203/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2019 rok 294/4203/18 Obowiązujący
98 2018-11-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 294/4202/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie szczegółowego podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wsparcie w 2018 r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w ramach II otwartego konkursu ofert 294/4202/18 Obowiązujący
99 2018-11-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 294/4201/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji stypendialnej 294/4201/18 Obowiązujący
100 2018-11-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 294/4200/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia regulaminu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 294/4200/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu