ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-10-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 220/3018/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok 220/3018/17 Obowiązujący
82 2017-10-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 220/3017/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie realizacji zadania wynikającego z umowy Nr DA.III.272.2.37.2017 zawartej w dniu 6 października 2017 r. 220/3017/17 Obowiązujący
83 2017-10-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 220/3016/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze do zaciągania zobowiązań z tytułu umów do wysokości kwot określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2017-2029 220/3016/17 Obowiązujący
84 2017-10-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 220/3015/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Województwa Lubuskiego do koalicji pod nazwą „Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych”(SPRUC).” 220/3015/17 Obowiązujący
85 2017-10-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 220/3014/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 732/16 i 732/17, położonej w Torzymiu, przy ul. Biernackiego 220/3014/17 Obowiązujący
86 2017-10-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 220/3013/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 732/27, położonej w Torzymiu, obręb 0073 Torzym 220/3013/17 Obowiązujący
87 2017-10-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 220/3012/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0005 Jenin gmina Bogdaniec 220/3012/17 Obowiązujący
88 2017-10-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 220/3011/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 157/2090/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P02/16 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT 220/3011/17 Obowiązujący
89 2017-10-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 220/3010/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie formalnej, merytorycznej, środowiskowej oraz ocenie zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K03/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 220/3010/17 Obowiązujący
90 2017-10-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 220/3009/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie formalnej, merytorycznej, środowiskowej oraz ocenie zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 220/3009/17 Obowiązujący
91 2017-10-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 220/3008/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 208/2884/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wezwania do złożenia wniosków i regulaminu naboru w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P02/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura społeczna”, Działania 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałania 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” 220/3008/17 Obowiązujący
92 2017-10-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 220/3007/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 149/1952/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów - Żagań w m. Stypułów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 220/3007/17 Obowiązujący
93 2017-10-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 220/3006/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 220/3005/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ II - Ekspansja gospodarcza MŚP 220/3006/17 Obowiązujący
94 2017-10-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 220/3005/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ II – Ekspansja gospodarcza MŚP 220/3005/17 Zmieniony
95 2017-10-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 220/3004/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 43/468/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 220/3004/17 Zmieniony
96 2017-10-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 220/3003/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 125/1618/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego 220/3003/17 Obowiązujący
97 2017-10-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 220/3002/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie szczegółowego podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wsparcie w 2017 r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w ramach II otwartego konkursu ofert 220/3002/17 Zmieniony
98 2017-10-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 220/3001/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji do spraw oszacowania strat powstałych w wyniku orkanu Ksawery w zakresie działania Departamentu Infrastruktury Społecznej 220/3001/17 Obowiązujący
99 2017-10-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 220/3000/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku” 220/3000/17 Obowiązujący
100 2017-10-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 220/2999/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 205/2830/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Równowaga społeczna, Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 220/2999/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu