ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-04-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 179/2443/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/16 ogłoszonego 18 listopada 2016 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.7. Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 179/2443/17 Obowiązujący
82 2017-04-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 179/2442/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 163/2154/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/16 ogłoszonego 27 sierpnia 2016 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.5. Usługi społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 179/2442/17 Obowiązujący
83 2017-04-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 178/2441/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok 178/2441/17 Obowiązujący
84 2017-04-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 178/2440/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Lubuskiego, jako Partnera projektu „Verbesserung der grenzűberschreitenden Verkehrssituation der Eurostadt Guben-Gubin / Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin-Guben” 178/2440/17 Obowiązujący
85 2017-04-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 178/2439/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wybór operatora projektu pn.: „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe” – Budżet Inicjatyw Obywatelskich, któremu zaleca się obsługę projektu i dokonanie wyboru ofert 178/2439/17 Obowiązujący
86 2017-04-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 178/2438/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia procedury dotyczącej postępowania z dokumentami prawnego zabezpieczenia na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 178/2438/17 Obowiązujący
87 2017-04-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 178/2437/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. 178/2437/17 Obowiązujący
88 2017-04-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 178/2436/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Pana Wojciecha Popka - pełniącego obowiązki dyrektora Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. 178/2436/17 Obowiązujący
89 2017-04-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 178/2435/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozwiązania Zespołu Roboczego do spraw wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 178/2435/17 Obowiązujący
90 2017-04-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 178/2434/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 91/1059/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o dofinansowanie oraz instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 (z wyłączeniem Poddziałania 1.5.2 Rozwój sektora MŚP – instrumenty finansowe) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 178/2434/17 Obowiązujący
91 2017-04-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 178/2433/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 156/2069/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w Konkursie nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne 178/2433/17 Zmieniony
92 2017-04-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 178/2432/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 165/2176/17Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 31stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/16 ogłoszonego 30 sierpnia 2016 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 178/2432/17 Obowiązujący
93 2017-04-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 178/2431/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 125/1618/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego 178/2431/17 Zmieniony
94 2017-04-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 178/2430/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 43/470/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze dla Działania 6.1 i 6.2 Osi Priorytetowej 6 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 178/2430/17 Obowiązujący
95 2017-04-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 178/2429/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Książki Procedur „Obsługa wniosku o płatność dla działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach PROW na lata 2014-2020 178/2429/17 Obowiązujący
96 2017-04-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 178/2428/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Książki Procedur „Obsługa wniosku o płatność dla działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD 178/2428/17 Obowiązujący
97 2017-04-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 178/2427/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Książki Procedur „Monitorowanie terminowości składania wniosków o płatność, ankiet monitorujących, informacji po realizacji operacji, informacji o podłączonych przyłączach, informacji monitorujących z realizacji biznesplanu oraz informacji monitorujących realizację operacji w ramach działań objętych PROW na lata 2014-2020, obsługiwanych przez podmioty wdrażające/ARiMR 178/2427/17 Obowiązujący
98 2017-04-10 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXIX/454/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Puszcza Drawska” UCHWAŁA NR XXIX/454/17 Obowiązujący
99 2017-04-10 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXIX/455/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Krośnieńska Dolina Odry” UCHWAŁA NR XXIX/455/17 Obowiązujący
100 2017-04-10 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXIX/453/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego UCHWAŁA NR XXIX/453/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu