ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
101 2018-05-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 262/3624/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 262/3624/18 Obowiązujący
102 2018-05-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 262/3623/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu podziału środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej na 2018 rok 262/3623/18 Obowiązujący
103 2018-05-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 262/3622/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze 262/3622/18 Obowiązujący
104 2018-05-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 261/3621/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 261/3621/18 Obowiązujący
105 2018-05-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 261/3620/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Stanowiska Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyszłości programów Interreg na granicy polsko-niemieckiej po 2020 r. 261/3620/18 Obowiązujący
106 2018-05-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 261/3619/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT 261/3619/18 Obowiązujący
107 2018-05-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 261/3618/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 254/3535/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 261/3618/18 Obowiązujący
108 2018-05-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 261/3617/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 132/1705/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego województwa lubuskiego poprzez kampanie promocyjne o zasięgu krajowym i międzynarodowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 261/3617/18 Obowiązujący
109 2018-05-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 261/3616/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 254/3532/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektu do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działania 1.2 – Rozwój przedsiębiorczości, III Typ projektu – Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy 261/3616/18 Obowiązujący
110 2018-05-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 261/3615/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 41/449/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 261/3615/18 Obowiązujący
111 2018-05-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 261/3614/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zmieniającej uchwałę nr 110/1388/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 261/3614/18 Zmieniony
112 2018-05-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 261/3613/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 110/1387/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 261/3613/18 Obowiązujący
113 2018-05-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 261/3612/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 260/3593/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego 23 listopada 2017 roku przez lnstytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.3. Wsparcie dla samozatrudnienia, Poddziałanie 6.3.1. Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 261/3612/18 Obowiązujący
114 2018-05-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 261/3611/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia protestu od oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.08.01.01 -08-0028/17, pt. „Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim stać się może – edycja II”, złożonego przez „Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Stanisław Szpiczakowski” w ramach konkursu nr RPLB. 08.01.01.IZ.00-08-K02/17 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 261/3611/18 Obowiązujący
115 2018-05-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 261/3610/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia protestu od oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.08.02.01-08-0038/17, pt. „Rozwój kompetencji TIK dla nauczycieli i uczniów w LO w powiecie żarskim”, złożonego przez „Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska” w ramach konkursu nr RPLB. 08.02.01.IZ.00-08-K02/17 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 261/3610/18 Obowiązujący
116 2018-05-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 261/3609/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 242/3388/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego 24 sierpnia 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.3. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych 261/3609/18 Obowiązujący
117 2018-05-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 261/3608/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy projektu pozostającego bez rozpatrzenia z powodu wniesienia protestu po upływie terminu dla konkursu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K02/17 ogłoszonego 2 listopada 2017 roku przez Instytucje Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych Poddziałanie 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT 261/3608/18 Obowiązujący
118 2018-05-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 261/3607/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 254/3529/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 8 – Nowoczesna edukacja, Działania 8.1 – Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Podziałania 8.1.3 - Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 261/3607/18 Obowiązujący
119 2018-05-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 261/3606/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przystąpienia do Sieci Współpracy pn. Skuteczna edukacja 261/3606/18 Obowiązujący
120 2018-05-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 261/3605/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie propozycji kandydatury na Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego 261/3605/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu