ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
101 2018-11-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 294/4199/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie podziału środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w 2019 roku na finansowanie zadań realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 294/4199/18 Obowiązujący
102 2018-11-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 294/4198/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2019 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań, w tym rozdysponowania środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa 294/4198/18 Obowiązujący
103 2018-11-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 294/4197/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie zwrotu środków dot. Beneficjenta Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ROZWOJ” 294/4197/18 Obowiązujący
104 2018-11-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 294/4196/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 260/3593/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego 23 listopada 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.3. Wsparcie dla samozatrudnienia, Poddziałanie 6.3.1. Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 294/4196/18 Obowiązujący
105 2018-11-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 294/4195/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie pozytywnego rozstrzygnięcia protestu od oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.07.00-08-0001/18, pt. „LUBUSZANIE ZDROWI W PRACY – program świadczeń rehabilitacji medycznej dla osób w wieku aktywności zawodowej”, złożonego przez Ośrodek Integracji Społecznej w ramach konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/18 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 294/4195/18 Obowiązujący
106 2018-11-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 294/4194/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie pozytywnego rozstrzygnięcia protestu od oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.07.00-08-0008/18, pt. Program rehabilitacji zdrowotnej w Zakładzie Fizjoterapii ARTEM w Zielonej Górze, złożonego przez ZAKŁAD FIZJOTERAPII „ARTEM” S. c. Agnieszka Patan, Edyta Jasman-Jocz w ramach konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/18 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 294/4194/18 Obowiązujący
107 2018-11-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 294/4193/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie pozytywnego rozstrzygnięcia protestu od oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.03.01-08-0001/18, pt. Lubuska Fabryka Biznesu, złożonego przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego w ramach konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 294/4193/18 Obowiązujący
108 2018-11-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 294/4192/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu konkursowego w ramach Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 294/4192/18 Obowiązujący
109 2018-11-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 294/4191/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K03/18 w ramach Osi Priorytetowej 6 – Regionalny Rynek Pracy Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 294/4191/18 Obowiązujący
110 2018-11-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 293/4190/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 293/4190/18 Obowiązujący
111 2018-11-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 293/4189/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do realizacji zadań powierzonych Departamentowi Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 293/4189/18 Obowiązujący
112 2018-11-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 293/4188/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 293/4188/18 Obowiązujący
113 2018-11-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 293/4187/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Lubuskiego i na rzecz Województwa Lubuskiego w sprawach majątkowych nieprzekraczających w złotych równowartości kwoty netto 30 000 euro związanych z bieżącą działalnością Województwa Lubuskiego w zakresie zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 293/4187/18 Obowiązujący
114 2018-11-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 293/4186/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 w obszarze działania Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego 293/4186/18 Obowiązujący
115 2018-11-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 293/4185/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze do zaciągania zobowiązań z tytułu umów do wysokości kwot określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029 293/4185/18 Obowiązujący
116 2018-11-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 293/4184/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 732/27, położonej w Torzymiu, obręb 0073 Torzym 293/4184/18 Obowiązujący
117 2018-11-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 293/4183/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 732/16 i 732/17, położonej w Torzymiu, przy ul. Biernackiego 293/4183/18 Obowiązujący
118 2018-11-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 293/4182/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 806/3, położonej w Gorzowie Wlkp., przy ul. Niepodległości, obręb 2 Górczyn 293/4182/18 Obowiązujący
119 2018-11-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 293/4181/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 806/1, położonej w Gorzowie Wlkp., przy ul. Niepodległości, obręb 2 Górczyn 293/4181/18 Obowiązujący
120 2018-11-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 293/4180/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania numerów drogom powiatowym i gminnym 293/4180/18 Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu