ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
121 2018-01-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 238/3314/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 238/3314/18 Obowiązujący
122 2018-01-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 238/3313/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze do zaciągania zobowiązań 238/3313/18 Obowiązujący
123 2018-01-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 238/3312/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym oraz Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 238/3312/18 Obowiązujący
124 2018-01-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 238/3311/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 238/3311/18 Obowiązujący
125 2018-01-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 238/3310/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze do reprezentowania Województwa Lubuskiego i jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn. „Azymut-Samodzielność” 238/3310/18 Obowiązujący
126 2018-01-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 238/3309/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozłożenia na raty ceny nieruchomości gruntowej, położonej w Międzyrzeczu przy ul. Leśnej, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej 238/3309/18 Obowiązujący
127 2018-01-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 238/3308/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową pętli autobusowej na działce nr 333 w m. Wrociszów gm. Nowa Sól” 238/3308/18 Obowiązujący
128 2018-01-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 238/3307/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa drogi, chodnika i odwodnienia na ulicach: Budowlana, Urocza, Stolarska i Słowicza” 238/3307/18 Obowiązujący
129 2018-01-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 238/3306/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT 238/3306/18 Obowiązujący
130 2018-01-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 238/3305/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie anulowania Konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K01/17 oraz uchylenia Uchwały nr 232/3227/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna Działania 3.1 Odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 238/3305/18 Obowiązujący
131 2018-01-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 238/3304/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 152/2034/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w konkursie nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 238/3304/18 Obowiązujący
132 2018-01-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 238/3303/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 238/3303/18 Obowiązujący
133 2018-01-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 238/3302/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K04/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ I – Promocja gospodarcza regionu 238/3302/18 Obowiązujący
134 2018-01-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 238/3301/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 232/3222/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K04/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 238/3301/18 Obowiązujący
135 2018-01-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 238/3300/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/18 w ramach, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 238/3300/18 Obowiązujący
136 2018-01-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 238/3299/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia w 2018 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży” 238/3299/18 Obowiązujący
137 2018-01-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 238/3298/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2018 roku zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej 238/3298/18 Obowiązujący
138 2018-01-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 238/3297/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury 238/3297/18 Obowiązujący
139 2018-01-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 238/3296/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz określenia szczegółowego trybu pracy Komisji w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. 238/3296/18 Obowiązujący
140 2018-01-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 238/3295/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania „Programu upowszechniania wśród rolników znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt w województwie lubuskim na lata 2016-2020” za rok 2017 238/3295/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu