ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
121 2017-04-10 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXIX/447/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze UCHWAŁA NR XXIX/447/17 Obowiązujący
122 2017-04-10 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXIX/446/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2017 rok UCHWAŁA NR XXIX/446/17 Obowiązujący
123 2017-04-10 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXIX/445/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2017 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego UCHWAŁA NR XXIX/445/17 Obowiązujący
124 2017-04-11 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 177/2426/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok 177/2426/17 Obowiązujący
125 2017-04-11 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 177/2425/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie odwołania Zastępcy Prezesa Zarządu Z-P1 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze 177/2425/17 Obowiązujący
126 2017-04-11 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 177/2424/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w kolejnym (trzecim) przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 204/2 o pow. 1,6500 ha, położonej w Przełazach, gmina Lubrza 177/2424/17 Obowiązujący
127 2017-04-11 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 177/2423/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia projektu Planu rzeczowo – finansowego wydatkowania środków z Funduszu Kolejowego w roku 2018 177/2423/17 Obowiązujący
128 2017-04-11 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 177/2422/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1187F w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielona Góra”” 177/2422/17 Obowiązujący
129 2017-04-11 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 177/2421/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Drezdenko – Międzychód od km 70+615,00 do km 80+900,00” 177/2421/17 Obowiązujący
130 2017-04-11 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 177/2420/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Debrznica w km 38+135,00 ÷ 38+913,00” 177/2420/17 Obowiązujący
131 2017-04-11 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 177/2419/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 47/568/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 lipca 2015 w sprawie przyjęcia Książki Procedur „Postępowanie z dokumentami prawnego zabezpieczenia umowy o przyznaniu pomocy w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obsługiwanych przez podmioty wdrażające/ARiMR” 177/2419/17 Obowiązujący
132 2017-04-11 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 177/2418/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 47/567/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie przyjęcia Książki Procedur „Rozpatrywanie środków zaskarżenia w ramach działań objętych PROW na lata 2014-2020 oraz Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartych w PO Rybactwo i Morze 2014-2020 obsługiwanych przez podmioty wdrażające/Zarządy Województw/ARiMR” 177/2418/17 Obowiązujący
133 2017-04-11 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 177/2417/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze 177/2417/17 Obowiązujący
134 2017-04-11 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 177/2416/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze 177/2416/17 Obowiązujący
135 2017-04-11 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 177/2415/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia procedury dotyczącej obsługi wniosku o płatność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działań „Wsparcie przygotowawcze” oraz „Koszty bieżące i aktywizacja” 177/2415/17 Obowiązujący
136 2017-04-11 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 177/2414/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu Województwa Lubuskiego związanymi z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej oraz powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej 177/2414/17 Obowiązujący
137 2017-04-11 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 177/2413/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT 177/2413/17 Obowiązujący
138 2017-04-11 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 177/2412/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia wezwania do złożenia wniosku i regulaminu naboru w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P03/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, dla Działania 5.1 Transport drogowy, dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT 177/2412/17 Obowiązujący
139 2017-04-11 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 177/2411/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 176/2392/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w konkursie nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Podziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ II – Ekspansja gospodarcza MŚP, III runda konkursowa 177/2411/17 Obowiązujący
140 2017-04-11 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 177/2410/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie merytorycznej i ocenie zgodności ze Strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K02/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp. 177/2410/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu