ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
121 2018-03-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 246/3462/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania numerów drogom powiatowym i gminnym 246/3462/18 Obowiązujący
122 2018-03-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 246/3461/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie formalnej, merytorycznej i środowiskowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 246/3461/18 Obowiązujący
123 2018-03-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 246/3460/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/18 w ramach, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 246/3460/18 Zmieniony
124 2018-03-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 246/3459/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT 246/3459/18 Obowiązujący
125 2018-03-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 246/3458/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 43/470/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze dla Działania 6.1 i 6.2 Osi Priorytetowej 6 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 246/3458/18 Obowiązujący
126 2018-03-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 246/3457/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 41/449/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 246/3457/18 Zmieniony
127 2018-03-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 246/3456/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 242/3388/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego 24 sierpnia 2017 roku przez lnstytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.3. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych 246/3456/18 Obowiązujący
128 2018-03-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 246/3455/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie pozytywnego rozstrzygnięcia protestu od oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.08.03.00-08-0005/17, pt. Zdobądź kwalifikacje językowe lub cyfrowe – kursy językowe i ICT dla mieszkańców województwa lubuskiego, złożonego przez „Pretender” Adrian Wronka w ramach konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 246/3455/18 Obowiązujący
129 2018-03-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 246/3454/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 228/3147/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 8 – Nowoczesna edukacja, Działania 8.5 – Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 246/3454/18 Obowiązujący
130 2018-03-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 246/3453/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 7 - Równowaga społeczna, Działania 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej 246/3453/18 Obowiązujący
131 2018-03-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 246/3452/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oceniającej do analizy merytorycznej wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa lubuskiego 246/3452/18 Obowiązujący
132 2018-03-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 246/3451/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości przez Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze 246/3451/18 Obowiązujący
133 2018-03-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 246/3450/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 23/278/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego 246/3450/18 Obowiązujący
134 2018-03-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 246/3449/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 246/3449/18 Obowiązujący
135 2018-03-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 246/3448/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania zespołu do kategoryzacji obwodów łowieckich polnych w okręgu Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze 246/3448/18 Obowiązujący
136 2018-03-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 246/3447/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze promocji województwa, w zakresie działań sprzyjających promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport: promocja Województwa Lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą 246/3447/18 Obowiązujący
137 2018-03-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 245/3446/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 245/3446/18 Obowiązujący
138 2018-03-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 245/3445/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym oraz Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 i do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu Programów Regionalnych 245/3445/18 Obowiązujący
139 2018-03-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 245/3444/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym (LRPO) i Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 (RPO-L2020) oraz do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu Programów Regionalnych 245/3444/18 Obowiązujący
140 2018-03-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 245/3443/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym (LRPO) i Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020(RPO-L2020) oraz do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu Programów Regionalnych 245/3443/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu