ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
141 2017-04-11 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 177/2409/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 136/1775/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 4 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/16 ogłoszonego 29 lutego 2016 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.3. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 177/2409/17 Obowiązujący
142 2017-04-11 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 177/2408/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 165/2176/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/16 ogłoszonego 30 sierpnia 2016 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 177/2408/17 Zmieniony
143 2017-04-11 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 177/2407/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/16 ogłoszonego 18 listopada 2016 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.5. Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 177/2407/17 Obowiązujący
144 2017-04-11 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 177/2406/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 103/1238/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw rewitalizacji 177/2406/17 Obowiązujący
145 2017-04-11 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 177/2405/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia Listy kandydatów na ekspertów, którzy otrzymali akredytację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 177/2405/17 Obowiązujący
146 2017-04-11 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 41/449/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 177/2404/17 Zmieniony
147 2017-04-11 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 177/2403/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 110/1388/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 177/2403/17 Zmieniony
148 2017-04-11 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 177/2402/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę Nr 145/1921/16 z dnia 15 listopada 2016 roku, w sprawie przyjęcia projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w celu poddania go procedurze uzyskania wymaganych uzgodnień i opinii oraz zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu dokumentu 177/2402/17 Obowiązujący
149 2017-04-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 176/2401/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok 176/2401/17 Obowiązujący
150 2017-04-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 176/2400/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dookreślenia składu Wojewódzkiej Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubuskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 176/2400/17 Obowiązujący
151 2017-04-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 176/2399/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia pracowników Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów urzędowych 176/2399/17 Obowiązujący
152 2017-04-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 176/2398/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zaopiniowania dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla miasta Zielona Góra na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023” 176/2398/17 Obowiązujący
153 2017-04-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 176/2397/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przejęcia udziałów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w Lubuskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Zielonej Górze 176/2397/17 Obowiązujący
154 2017-04-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 176/2396/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania numerów drogom powiatowym i gminnym 176/2396/17 Zmieniony
155 2017-04-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 176/2395/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105F Strzeszowice – Jędrzychowice od km 0+057,00 do km 3+271,67” 176/2395/17 Obowiązujący
156 2017-04-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 176/2394/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzupełnienia dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Lubuskiego kosztów utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim udzielonego w 2015 i w 2016 roku 176/2394/17 Obowiązujący
157 2017-04-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 176/2393/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie merytorycznej i ocenie zgodności ze Strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.04.04.02-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałania 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów Wlkp. 176/2393/17 Obowiązujący
158 2017-04-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 176/2392/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w konkursie nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ II – Ekspansja gospodarcza MŚP, III runda konkursowa 176/2392/17 Obowiązujący
159 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2391/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia innego terminu zapłaty opłat z tytułu użytkowania wieczystego w łącznej kwocie 4.278,69 zł przez Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze za 2017 rok 175/2391/17 Obowiązujący
160 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2390/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2017 roku w zakresie działań sprzyjających promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport: promocja Województwa Lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą 175/2390/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu