ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
141 2017-12-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 229/3173/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia programu inwestycyjnego pn. „Rekreacja nad lubuską wodą” na 2018 rok 229/3173/17 Obowiązujący
142 2017-12-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 229/3172/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie podziału środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w 2018 roku na finansowanie zadań realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 229/3172/17 Obowiązujący
143 2017-12-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 229/3171/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2018 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań, w tym rozdysponowania środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa 229/3171/17 Obowiązujący
144 2017-12-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 229/3170/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na głosowanie pisemne oraz na podjęcie uchwały Wspólników „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. 229/3170/17 Obowiązujący
145 2017-11-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 228/3169/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok 228/3169/17 Obowiązujący
146 2017-11-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 228/3168/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do działania w imieniu Zarządu Województwa Lubuskiego - Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 (RPO-L2020) we wszystkich sprawach dotyczących rozpatrywania środków odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji programu w zakresie procedury odwoławczej 228/3168/17 Obowiązujący
147 2017-11-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 228/3167/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze do reprezentowania Województwa Lubuskiego i jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn. „Azymut - Samodzielność” 228/3167/17 Obowiązujący
148 2017-11-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 228/3166/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie stawki czynszu najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze, stanowiącego własność Województwa Lubuskiego, a przekazanego w trwały zarząd Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze dla najemcy Macieja Maszkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Foto-Studio-Expres” 228/3166/17 Obowiązujący
149 2017-11-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 228/3165/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie stawki czynszu najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze, stanowiącego własność Województwa Lubuskiego, a przekazanego w trwały zarząd Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze dla najemcy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim 228/3165/17 Obowiązujący
150 2017-11-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 228/3164/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w kolejnym (czwartym) przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 333/78, położonej w Ciborzu, obręb Międzylesie, gmina Skąpe 228/3164/17 Obowiązujący
151 2017-11-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 228/3163/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 810/13 i 810/54, położonej w Gorzowie Wlkp., przy ul. Floriana Kroenke, obręb 2 Górczyn 228/3163/17 Obowiązujący
152 2017-11-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 228/3162/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu pomieszczeń o łącznej pow. 35 m2 w budynku nr 11 przy ul. Poznańskiej 109 w Międzyrzeczu 228/3162/17 Obowiązujący
153 2017-11-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 228/3161/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 200/2733/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia wezwania do złożenia wniosków i regulaminu naboru w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura społeczna”, Działania 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałania 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” 228/3161/17 Zmieniony
154 2017-11-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 228/3160/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 145/1911/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Rzeka Nysa Łużycka - budowa obwałowań prawostronnych na wysokości miejscowości Przewóz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 228/3160/17 Obowiązujący
155 2017-11-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 228/3159/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 148/1949/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Przebudowa drogi woj. nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rz. Warty w Skwierzynie (estakada)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 228/3159/17 Obowiązujący
156 2017-11-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 228/3158/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 196/2657/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/17 w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 228/3158/17 Obowiązujący
157 2017-11-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 228/3157/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie formalnej, merytorycznej i środowiskowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K02/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT 228/3157/17 Obowiązujący
158 2017-11-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 228/3156/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie formalnej, merytorycznej, środowiskowej oraz ocenie zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 228/3156/17 Obowiązujący
159 2017-11-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 228/3155/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 65/784/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 228/3155/17 Obowiązujący
160 2017-11-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 228/3154/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 59/726/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 228/3154/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu