ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
141 2017-06-08 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 191/2602/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.02-IZ.00-08-P01/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura społeczna”, Działania 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałania 9.3.2 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – ZIT Gorzów Wlkp.” 191/2602/17 Obowiązujący
142 2017-06-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 190/2601/17 Zarządu Województwa Lubuskiego uchylająca uchwały w sprawie Pełnomocnika Zarządu Województwa Lubuskiego ds. Systemu Zarządzania Jakością 190/2601/17 Obowiązujący
143 2017-06-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 190/2600/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie stawki czynszu najmu pomieszczeń użytkowanych w budynku przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze, stanowiącego własność Województwa Lubuskiego, a przekazanych w trwały zarząd Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze dla najemcy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 190/2600/17 Obowiązujący
144 2017-06-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 190/2599/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 810/13 i 810/54, położonej w Gorzowie Wlkp., przy ul. Floriana Kroenke, obręb 2 Górczyn 190/2599/17 Obowiązujący
145 2017-06-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 190/2598/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0005 Mościczki gmina Witnica 190/2598/17 Obowiązujący
146 2017-06-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 190/2597/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 333/81, położonej w Ciborzu, obręb Międzylesie, gmina Skąpe 190/2597/17 Obowiązujący
147 2017-06-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 190/2596/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 333/75, położonej w Ciborzu, obręb Międzylesie, gmina Skąpe 190/2596/17 Obowiązujący
148 2017-06-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 190/2595/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze za 2016 rok 190/2595/17 Obowiązujący
149 2017-06-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 190/2594/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. za 2016 rok 190/2594/17 Obowiązujący
150 2017-06-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 190/2593/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze 190/2593/17 Obowiązujący
151 2017-06-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 190/2592/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Pana Edwarda Jaworskiego - dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. 190/2592/17 Obowiązujący
152 2017-06-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 190/2591/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia w 2017 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży” 190/2591/17 Obowiązujący
153 2017-06-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 190/2590/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny przez Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze dla Skarbu Państwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. urządzeń typu „DrugWipe 6S” do badania głównych grup narkotyków w ślinie 190/2590/17 Obowiązujący
154 2017-06-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 190/2589/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego 190/2589/17 Obowiązujący
155 2017-06-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 190/2588/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny oraz wyboru wniosków o przyznanie dotacji złożonych w II naborze w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa lubuskiego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 190/2588/17 Obowiązujący
156 2017-06-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 190/2587/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej operacji do realizacji w 2017 roku w ramach Planu Operacyjnego na lata 2016 – 2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Województwa Lubuskiego 190/2587/17 Obowiązujący
157 2017-06-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 190/2586/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia opracowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 190/2586/17 Obowiązujący
158 2017-06-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 190/2585/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia opracowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa formularza umowy przyznania pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 190/2585/17 Obowiązujący
159 2017-06-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 190/2584/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów dla konkursu nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego 29 lutego 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałanie 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 190/2584/17 Obowiązujący
160 2017-06-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 190/2583/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie formalnej, merytorycznej, środowiskowej oraz ocenie zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp. 190/2583/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu