Akty prawne - Urząd Marszałkowski
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
141 2018-07-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 270/3800/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 43/471/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Osi priorytetowej 6. Regionalny Rynek Pracy Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy 270/3800/18 Obowiązujący
142 2018-07-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 270/3799/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 32/341/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 270/3799/18 Obowiązujący
143 2018-07-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 270/3798/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K02/17 ogłoszonego 25 października 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne 270/3798/18 Zmieniony
144 2018-07-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 270/3797/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie pozytywnego rozstrzygnięcia protestu od oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.03.01-08-0015/18, pt. Wsparcie na starcie!, złożonego przez Gdela Krystyna Acustica.Med w ramach konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 270/3797/18 Obowiązujący
145 2018-07-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 270/3796/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie pozytywnego rozstrzygnięcia protestu od oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.03.01-08-0019/18, pt. Wsparcie na starcie!, złożonego przez Łukaszuk Andrzej PROWORD w ramach konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 270/3796/18 Obowiązujący
146 2018-07-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 270/3795/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia protestu od oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.03.01-08-0013/18, pt. „Twój sukces – Twój biznes”, złożonego przez „Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o.” w ramach konkursu nr RPLB.06.03.01.IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 270/3795/18 Obowiązujący
147 2018-07-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 270/3794/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom wojewódzkich samorządowych instytucji kultury 270/3794/18 Zmieniony
148 2018-07-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 270/3793/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia opracowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa formularza umowy przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 270/3793/18 Obowiązujący
149 2018-07-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 270/3792/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia opracowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa formularza umowy przyznania pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych” z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 270/3792/18 Obowiązujący
150 2018-07-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 270/3791/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia procedury dotyczącej sporządzania rocznego podsumowania sprawozdań z audytów i kontroli oraz rocznego i końcowego sprawozdania z wdrażania działań objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020 270/3791/18 Obowiązujący
151 2018-06-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 269/3790/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 269/3790/18 Obowiązujący
152 2018-06-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 269/3789/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu „l Transgraniczna Aktywność Sportowa i Rekreacyjna” 269/3789/18 Obowiązujący
153 2018-06-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 269/3788/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze do zaciągania zobowiązań 269/3788/18 Obowiązujący
154 2018-06-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 269/3787/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Wicemarszałka Województwa Lubuskiego do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Lubuskiego związanych z prowadzeniem bieżącej działalności województwa w zakresie zadań Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 dotyczących działań realizowanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 269/3787/18 Obowiązujący
155 2018-06-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 269/3786/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 29 czerwca 2018 r. 269/3786/18 Obowiązujący
156 2018-06-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 269/3785/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie obciążenia odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości położonej w obrębie 0008 Lubsko, oznaczonej działką nr 155/8, stanowiącej własność Województwa Lubuskiego 269/3785/18 Obowiązujący
157 2018-06-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 269/3784/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 w m. Chociule od km 35+000,00 do km 35+873,00” 269/3784/18 Obowiązujący
158 2018-06-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 269/3783/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282” 269/3783/18 Obowiązujący
159 2018-06-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 269/3782/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P02/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT 269/3782/18 Obowiązujący
160 2018-06-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 269/3781/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT 269/3781/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu