Akty prawne - Urząd Marszałkowski
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
161 2018-06-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 269/3780/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P02/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT 269/3780/18 Obowiązujący
162 2018-06-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 269/3779/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 232/3225/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P03/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT 269/3779/18 Obowiązujący
163 2018-06-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 269/3778/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.04.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Kogeneracja Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 269/3778/18 Obowiązujący
164 2018-06-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 269/3777/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K02/18 w ramach, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 269/3777/18 Obowiązujący
165 2018-06-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 269/3776/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp., Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 269/3776/18 Obowiązujący
166 2018-06-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 269/3775/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.1 Odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 269/3775/18 Obowiązujący
167 2018-06-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 269/3774/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie formalnej, merytorycznej, środowiskowej oraz ocenie zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 269/3774/18 Obowiązujący
168 2018-06-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 269/3773/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 157/2090/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P02/16 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT 269/3773/18 Obowiązujący
169 2018-06-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 269/3772/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 171/2285/17 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie merytorycznej i ocenie zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K02/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra 269/3772/18 Obowiązujący
170 2018-06-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 269/3771/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 43/468/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 269/3771/18 Zmieniony
171 2018-06-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 269/3770/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 260/3598/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na rok obrachunkowy od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. 269/3770/18 Obowiązujący
172 2018-06-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 269/3768/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 145/1892/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia wzoru porozumienia o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 269/3769/18 Obowiązujący
173 2018-06-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 269/3768/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 76/907/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 269/3768/18 Obowiązujący
174 2018-06-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 269/3767/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 41/449/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego — Lubuskie 2020 269/3767/18 Zmieniony
175 2018-06-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 269/3766/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 110/1388/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 269/3766/18 Obowiązujący
176 2018-06-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 269/3765/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 262/3628/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 269/3765/18 Obowiązujący
177 2018-06-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 269/3764/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 106/1294/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 10 maja 2016 r., dotyczącej przyznania dofinansowania na realizację projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 7.6.2 Koordynacja Ekonomii Społecznej – ROPS Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 269/3764/18 Obowiązujący
178 2018-06-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 269/3763/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 263/3659/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 269/3763/18 Obowiązujący
179 2018-06-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 269/3762/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia protestu od oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.08.01.01-08-0021/17, pt. „Nowosolskie przedszkolaki”, złożonego przez „MERSEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ” w ramach konkursu nr RPLB.08.01.01.IZ.00-08-K02/17 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 269/3762/18 Obowiązujący
180 2018-06-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 269/3761/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 254/3530/18 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/17 ogłoszonego 29 sierpnia 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT 269/3761/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu