ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
161 2017-08-08 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 204/2806/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego 27 kwietnia 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.7. Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 204/2806/17 Obowiązujący
162 2017-08-08 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 204/2805/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po weryfikacji wstępnej, ocenie formalnej i merytorycznej (w tym środowiskowej) oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 I runda konkursowa 204/2805/17 Obowiązujący
163 2017-08-01 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 203/2804/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok 203/2804/17 Obowiązujący
164 2017-08-01 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 203/2803/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze 203/2803/17 Obowiązujący
165 2017-08-01 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 203/2802/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 203/2802/17 Zmieniony
166 2017-08-01 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 203/2801/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników spółki szpitalnej Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. z udziałem Województwa Lubuskiego 203/2801/17 Obowiązujący
167 2017-08-01 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 203/2800/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników spółki szpitalnej Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. z udziałem Województwa Lubuskiego 203/2800/17 Obowiązujący
168 2017-08-01 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 203/2799/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników spółki szpitalnej Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o. z udziałem Województwa Lubuskiego 203/2799/17 Obowiązujący
169 2017-08-01 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 203/2798/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników spółki szpitalnej Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. w Świebodzinie z udziałem Województwa Lubuskiego 203/2798/17 Obowiązujący
170 2017-08-01 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 203/2797/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury Województwa Lubuskiego oraz elektronicznych ksiąg rejestrowych 203/2797/17 Obowiązujący
171 2017-08-01 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 203/2796/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Wydziału ds. certyfikacji Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do działania w imieniu Instytucji Certyfikującej związanego z prowadzeniem bieżącej działalności województwa w zakresie załatwiania spraw i podpisywania korespondencji w obszarze działania Wydziału ds. Certyfikacji 203/2796/17 Obowiązujący
172 2017-08-01 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 203/2795/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu podziału środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej na 2017 rok 203/2795/17 Obowiązujący
173 2017-08-01 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 203/2794/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Książki Procedur „Obsługa wniosku o płatność/informacji monitorującej realizacje operacji dla działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, dla poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 203/2794/17 Obowiązujący
174 2017-08-01 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 203/2793/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Pani Ewie Pawlak pełnienia obowiązków dyrektora Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. 203/2793/17 Obowiązujący
175 2017-08-01 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 203/2792/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów 203/2792/17 Obowiązujący
176 2017-08-01 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 203/2791/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wsparcie w 2017 r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w ramach I otwartego konkursu ofert 203/2791/17 Obowiązujący
177 2017-08-01 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 203/2790/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018-2021 oraz ustalenia harmonogramu opracowania projektu Programu 203/2790/17 Obowiązujący
178 2017-08-01 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 203/2789/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie formalnej, merytorycznej, środowiskowej oraz ocenie zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K02/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp. 203/2789/17 Obowiązujący
179 2017-08-01 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 203/2788/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Krzysztofa Matyasz prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MK MUSIC KRZYSZTOF MATYASZ w sprawie rozłożenia na raty należności wynikającej z decyzji nr 11/LRPO/2016 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 31 maja 2016 r. dotyczącej zwrotu dofinansowania wynikającego z umowy o dofinansowanie Projektu nr RPLB.02.01.00-08-238/09 pt. „Wzrost konkurencyjności usług MK Music dzięki zakupowi sprzętu do cyfrowej obróbki dźwięku” 203/2788/17 Obowiązujący
180 2017-08-01 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 203/2787/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 200/2727/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Ogłoszenia i Regulaminu Konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K03/17 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ I – Promocja gospodarcza regionu Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 203/2787/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu