ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
161 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2389/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze - Geodety Województwa do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności województwa w zakresie prawa własności nieruchomości 175/2389/17 Obowiązujący
162 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2388/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze do zaciągania zobowiązań z tytułu umów do wysokości kwot określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2017-2029 175/2388/17 Obowiązujący
163 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2387/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 (RPO-L2020) oraz do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego 175/2387/17 Obowiązujący
164 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2386/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 we wszystkich sprawach dotyczących rozpatrywania środków odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji programu w zakresie procedury odwoławczej 175/2386/17 Obowiązujący
165 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2385/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 we wszystkich sprawach dotyczących rozpatrywania środków odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji programu w zakresie procedury odwoławczej 175/2385/17 Obowiązujący
166 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2384/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 we wszystkich sprawach dotyczących rozpatrywania środków odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji programu w zakresie procedury odwoławczej 175/2384/17 Obowiązujący
167 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2383/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym (LRPO) i Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 (RPO-L2020) oraz do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu Programów Regionalnych 175/2383/17 Zmieniony
168 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2382/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 282 [km 4+280,69÷4+479,98] w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz budowy oświetlenia drogowego” 175/2382/17 Obowiązujący
169 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2381/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Trzebiechów w km 51+857,00÷52+261,40” 175/2381/17 Obowiązujący
170 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2380/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powierzenia Panu Wojciechowi Popkowi pełnienia obowiązków dyrektora Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. 175/2380/17 Obowiązujący
171 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2379/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowych płatnych zajęć o charakterze twórczym na rzecz Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze przez Pana Czesława Grabowskiego – dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze oraz ustalenia wynagrodzenia za wykonanie tych zajęć 175/2379/17 Obowiązujący
172 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2378/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie szczegółowego podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych 175/2378/17 Obowiązujący
173 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2377/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie umorzenia należności przypadającej Województwu Lubuskiemu od Tomasza Rudowicza 175/2377/17 Obowiązujący
174 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2376/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów dla konkursu nr RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K02/16 ogłoszonego 18 listopada 2016 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 175/2376/17 Obowiązujący
175 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2375/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 165/2176/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/16 ogłoszonego 30 sierpnia 2016 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 175/2375/17 Obowiązujący
176 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2374/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pozakonkursowego z zakresu instrumentów finansowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia, Poddziałania 6.3.2 Wsparcie dla samozatrudnienia poprzez finansowe instrumenty zwrotne, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 175/2374/17 Obowiązujący
177 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2373/17 Zarządu Województwa Lubuskiego do uchwały zmieniającej uchwałę nr 149/1959/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2017 rok 175/2373/17 Zmieniony
178 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2372/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 175/2372/17 Obowiązujący
179 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2371/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok 175/2371/17 Obowiązujący
180 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2370/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałania 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 175/2370/17 Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu