ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-07-06 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXV/525/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze UCHWAŁA NR XXXV/525/17 Obowiązujący
2 2017-07-06 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXV/524/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2017 dotacji celowej na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa lubuskiego UCHWAŁA NR XXXV/524/17 Obowiązujący
3 2017-07-06 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXV/523/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2017-2029 UCHWAŁA NR XXXV/523/17 Obowiązujący
4 2017-07-06 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXV/522/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok UCHWAŁA NR XXXV/522/17 Obowiązujący
5 2017-07-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 198/2711/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok 198/2711/17 Obowiązujący
6 2017-07-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 198/2710/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. w dniu 7 lipca 2017 r. 198/2710/17 Obowiązujący
7 2017-07-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 198/2709/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze do składania oświadczeń woli w zakresie projektu „Moje kompetencje - Twój sukces” 198/2709/17 Obowiązujący
8 2017-07-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 198/2708/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do składania oświadczeń woli w zakresie umów o realizację stażu podyplomowego absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych 198/2708/17 Obowiązujący
9 2017-07-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 198/2707/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia w 2017 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży” 198/2707/17 Obowiązujący
10 2017-07-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 198/2706/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze 198/2706/17 Obowiązujący
11 2017-07-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 198/2705/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze 198/2705/17 Obowiązujący
12 2017-07-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 198/2704/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. 198/2704/17 Obowiązujący
13 2017-07-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 198/2703/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego” na 2017 rok 198/2703/17 Obowiązujący
14 2017-07-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 198/2702/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego” na 2017 rok 198/2702/17 Obowiązujący
15 2017-07-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 198/2701/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 91/1058/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia wzoru Biznes Planu dla Beneficjentów ubiegających się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 198/2701/17 Obowiązujący
16 2017-07-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 198/2700/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie formalnej, merytorycznej, środowiskowej oraz ocenie zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałania 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra 198/2700/17 Obowiązujący
17 2017-07-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 198/2699/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie formalnej i merytorycznej, oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałania 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 198/2699/17 Obowiązujący
18 2017-07-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 198/2698/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie formalnej, merytorycznej, środowiskowej oraz ocenie zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra 198/2698/17 Obowiązujący
19 2017-07-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 198/2697/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego 1 marca 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.4. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.1. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej - projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 198/2697/17 Obowiązujący
20 2017-07-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 198/2696/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia treści Zmiany nr RPLB.07.06.02-08-0001/16-02 do załącznika nr 1 do uchwały nr 106/1294/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 10 maja 2016 r., dotyczącej przyznania dofinansowania na realizację projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 7.6.2 Koordynacja Ekonomii Społecznej - ROPS Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 198/2696/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego