ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-01-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 237/3291/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 237/3291/18 Obowiązujący
2 2018-01-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 237/3290/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 25 stycznia 2018 r. 237/3290/18 Obowiązujący
3 2018-01-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 237/3289/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa likwidatorowi Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze oraz Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp. 237/3289/18 Obowiązujący
4 2018-01-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 237/3288/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Administracyjno-Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Lubuskiego i na rzecz Województwa Lubuskiego w sprawach majątkowych związanych z bieżącą działalnością Urzędu 237/3288/18 Obowiązujący
5 2018-01-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 237/3287/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Wicemarszałka Województwa Lubuskiego do działania w ramach Pomocy Technicznej zawartej w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 237/3287/18 Obowiązujący
6 2018-01-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 237/3286/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 19 stycznia 2018 r. 237/3286/18 Obowiązujący
7 2018-01-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 237/3285/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Sulechowskiej w ciągu drogi gminnej w Zielonej Górze” 237/3285/18 Obowiązujący
8 2018-01-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 237/3284/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi, ulicy Słowackiego i Adama Asnyka w Dobiegniewie” 237/3284/18 Obowiązujący
9 2018-01-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 237/3283/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 198/2699/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie formalnej i merytorycznej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałania 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 237/3283/18 Obowiązujący
10 2018-01-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 237/3282/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 237/3282/18 Obowiązujący
11 2018-01-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 237/3281/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działań 3.1 Odnawialne źródła energii oraz 3.4 Kogeneracja Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 237/3281/18 Obowiązujący
12 2018-01-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 237/3280/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 103/1238/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw rewitalizacji 237/3280/18 Obowiązujący
13 2018-01-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 237/3279/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozwiązania Zespołu Roboczego do spraw wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 237/3279/18 Obowiązujący
14 2018-01-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 237/3278/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie mienia ruchomego na rzecz Skarbu Państwa 237/3278/18 Obowiązujący
15 2018-01-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 237/3277/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia projektu Programu Rozwoju Kultury Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 w celu skierowania do konsultacji 237/3277/18 Obowiązujący
16 2018-01-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 237/3276/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. 237/3276/18 Obowiązujący
17 2018-01-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 237/3275/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Szprotawa 237/3275/18 Obowiązujący
18 2018-01-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 237/3274/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie sposobu dokonywania oceny projektów programów specjalnych samorządów powiatów województwa lubuskiego składanych w ramach „Zasad ubiegania się o środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy w 2018 roku” 237/3274/18 Obowiązujący
19 2018-01-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 237/3273/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie sposobu dokonywania oceny wniosków samorządów powiatów województwa lubuskiego składanych w ramach „Zasad ubiegania się o środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy w 2018 roku” 237/3273/18 Obowiązujący
20 2018-01-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 237/3272/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 205/2830/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Równowaga społeczna, Działania 7.3 – Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 237/3272/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego