ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-10-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 287/4081/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 287/4081/18 Obowiązujący
2 2018-10-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 287/4080/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Sekretarza Województwa Lubuskiego - Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Lubuskiego i na rzecz Województwa Lubuskiego w sprawach majątkowych związanych z bieżącą działalnością Urzędu 287/4080/18 Obowiązujący
3 2018-10-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 287/4079/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze do składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu „Modernizacja bazy dydaktycznej na potrzeby nowych wyzwań dla szkolnictwa zawodowego w regionie” 287/4079/18 Obowiązujący
4 2018-10-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 287/4078/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Przebudowa ulicy Energetyków w Zielonej Górze” 287/4078/18 Obowiązujący
5 2018-10-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 287/4077/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1278F Kołczyn – Sulęcin” 287/4077/18 Obowiązujący
6 2018-10-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 287/4076/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa infrastruktury elektro-energetycznej i teletechnicznej wraz z przebudową pętli autobusowych dla systemu ładowania autobusów” – rozbudowa ul. Botanicznej 287/4076/18 Obowiązujący
7 2018-10-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 287/4075/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P02/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT 287/4075/18 Obowiązujący
8 2018-10-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 287/4074/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K02/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna Działania 3.1 Odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 287/4074/18 Obowiązujący
9 2018-10-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 287/4073/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P03/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT 287/4073/18 Obowiązujący
10 2018-10-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 287/4072/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zawarcia umowy o dofinansowanie dla projektów realizowanych w ramach, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom, przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 287/4072/18 Obowiązujący
11 2018-10-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 287/4071/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 287/4071/18 Obowiązujący
12 2018-10-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 287/4070/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 286/4043/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 25 września 2018 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K03/18 w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT 287/4070/18 Obowiązujący
13 2018-10-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 287/4069/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 286/4042/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 25 września 2018 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/18 w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT 287/4069/18 Obowiązujący
14 2018-10-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 287/4068/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 279/3957/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/18 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Równowaga społeczna, Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty 287/4068/18 Obowiązujący
15 2018-10-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 287/4067/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/18 ogłoszonego 29 maja 2018 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 6.Regionalny rynek pracy, Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 287/4067/18 Obowiązujący
16 2018-10-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 287/4066/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 260/3593/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego 23 listopada 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.3. Wsparcie dla samozatrudnienia, Poddziałanie 6.3.1. Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 287/4066/18 Obowiązujący
17 2018-10-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 287/4065/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowych płatnych zajęć o charakterze twórczym na rzecz Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze przez Pana Czesława Grabowskiego - dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze oraz ustalenia wynagrodzenia za wykonanie tych zajęć 287/4065/18 Obowiązujący
18 2018-10-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 287/4064/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie skierowania do zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze 287/4064/18 Obowiązujący
19 2018-10-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 287/4063/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie skierowania do zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu oraz nadania nowego statutu 287/4063/18 Obowiązujący
20 2018-09-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 286/4062/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 273/3869/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 286/4062/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego