ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Zezwolenie na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych ze względów bezpieczeństwa lub w celu zapewnienia ciągłości odbioru

Szczegóły informacji

Zezwolenie na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych ze względów bezpieczeństwa lub w celu zapewnienia ciągłości odbioru

Wydział: Departament Środowiska

Ogłoszono dnia: 2018-02-13 10:46:32

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Osoba kontaktowa

Lucjan Wygnaniec

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Departament Środowiska
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
lub osobiście w Kancelarii Ogólnej - parter, pokój 59 (przy wejściu głównym do Urzędu).

Telefon kontaktowy

(068) 45-65-215

Adres e-mail

sekretariat.dsr@lubuskie.pl

Sposób załatwienia

Marszałek województwa wydaje decyzję administracyjną zezwalajacą lub odmawiającą zbierania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych ze względów bezpieczeństwa lub w celu zapewnienia ciągłości odbioru.

Miejsce odbioru

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Departament Środowiska
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

Wymagane Dokumenty

Zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów. Pisemny wniosek zawiera:
1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;
3) oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
4) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
5) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;
6) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
7) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;
8) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
9) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
10) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Opłaty

616,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
17,00 zł - opłata skarbowa w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
Opłaty skarbowe należy wnieść z chwilą powstania obowiązku ich zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zielona Góra:
 
PKO BP S.A. nr 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258
 
z adnotacją jakich czynności dotyczy.

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo odwołania do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubuskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

Zezwolenie na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych ze względów bezpieczeństwa lub w celu zapewnienia ciągłości odbioru może być wydane na okres nie dłuższy niż rok.
 
Zakaźne odpady medyczne: 18 01 02*, 18 01 03* 18 01 80* i 18 01 82*.
Zakaźne odpady weterynaryjne: 18 02 02*.
Wskazane powyżej odpady zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.) unieszkodliwia się przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych.
 
Jeżeli zakaźne odpady medyczne lub zakaźne odpady weterynaryjne powstają w wyniku świadczenia usług medycznych lub weterynaryjnych na wezwanie podmiot odpowiedzilany za ich wytworzenie jest obowiązany do bezzwłocznego dostarczenia odpadów do przystosowanych do tego celu pomieszczeń spełniających wymagania w zakresie magazynowania takich odpadów.

Podstawa prawna

Art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.);
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1975);
Rozporządenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923 z późn, zm.);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Malec - Dyrektor Departamentu Środowiska Data wytworzenia informacji: 2018-02-13 08:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lucjan Wygnaniec Data wprowadzenia do BIP 2018-02-13 10:00:49
Wprowadził informację do BIP: Lucjan Wygnaniec Data udostępnienia informacji: 2018-02-13 10:46:32
Osoba, która zmieniła informację: Lucjan Wygnaniec Data ostatniej zmiany: 2018-02-13 10:46:32
Artykuł był wyświetlony: 265 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu