ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Procedura ubiegania się o zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa lubuskiego

Szczegóły informacji

Procedura ubiegania się o zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa lubuskiego

Wydział: Departament Infrastruktury Społecznej

Ogłoszono dnia: 2012-08-01 14:59:21

Termin załatwienia

Nie dłużej niż 30 dni od daty wpływu ostatniego z wymaganych dokumentów

Osoba kontaktowa

Barbara Malińska

Miejsce załatwienia

Wnioski o wydanie zezwolenia, zgodne z załącznikami nr 1 i 2, należy wysyłać pocztą pod adresem:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Infrastruktury Społecznej
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
 

Telefon kontaktowy

68 45 65 464

Adres e-mail

b.malinska@lubuskie.pl

Miejsce odbioru

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 5
65-057 Zielona Góra
strona internetowa urzędu: www.lubuskie.pl
e-mail: kancelaria.ogolna@lubuskie.pl

Wymagane Dokumenty

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:
 
 1. umowę spółki cywilnej, jeżeli została zawarta w celu prowadzenia obrotu hurtowego  napojami alkoholowymi;
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych;
 3. decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego, o zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu zakładu,
  o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.), albo zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów, podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 4. zaświadczenie właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub opinię odnośnie do możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu;
 5. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane;
 6. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub zaświadczenie, że należności z tytułu składek o odroczonym terminie płatnosci lub rozłożone na raty są realizowane;
 7. dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.
Dokumenty dotyczące magazynu tj. tytuł prawny, decyzja inspektora sanitarnego i zaświadczenie wlaściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) muszą zawierać dokładny adres: miejscowość, pełną nazwę ulicy wraz z numerem porządkowym.
 
Dokumenty, o których mowa w pkt od 1- 6 należy przedłożyć jako kopie.
 

Opłaty

Opłata za wydanie zezwolenia w wysokości 4 000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzajacym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1 000 000 zł brutto.
W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzajacym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1 000 000 zł brutto, opłatę ustala się w wysokości równej 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 zł
Opłata za wydanie decyzji wprowadzajęcej nowe miejsca prowadzenia działaności gospodarczej, zwiększającej ilość tych miejsc w stosunku do wymienionych w wydanych zezwoleniach, wynosi 50% stawki określonej dla zezwolenia w dniu jego wydania.
Opłata za wydanie innych decyzji, wprowadzających zmiany w zezwoleniach, wynosi 200 zł.
Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawrtości do 18% alkoholu wynosi 1 000 zł.
 
Opłaty należy dokonać na następujący rachunek:
Zarząd Województwa Lubuskiego
Getin Noble Bank S.A.
75 1560 0013 2483 0674 1808 0002
Przelew należy kierować na ww. adres i numer konta, a w jego tytule wpisać:
zezwolenie-piwo, zezwolenie-wino lub decyzja zmieniająca-piwo lub wino.

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz wzorów tych wniosków (Dz. U. z 2015 r. poz. 739).
 
Definicje:
Obrót hurtowy napojami alkoholowymi - zakup napojów alkoholowych w celu dalszej ich odsprzedaży przedsiębiorcom posiadającym właściwe zezwolenia (art. 2 1 pkt 7 ustawy).
Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego  - (kwota brutto) (art. 2 1 pkt 8 ustawy).
Wartość sprzedaży napojów alkoholowych należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju tych napojów (tj. do 4,5% alkoholu oraz piwa oraz powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa).
Oświadczenie przedsiębiorcy o wartości sprzedaży hurtowej dotyczy wartości sprzedaży osiągniętej w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia.
 
INFORMACJE DODATKOWE
 • Warunkiem prowadzenia działalności na podstawie zezwoleń jest przekazywanie organowi zezwalającemu informacji o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych, w terminie do dnia 31 stycznia za rok poprzedni (art.94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn.zm.)
 • Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% mają obowiązek składania do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie deklaracji zapasów win.
  Zgodnie z art. 86 pkt 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. 2016 r. poz. 859 z późn.zm.) niezłożenie w terminie podmiotowej deklaracji, tj. do dnia 31 sierpnia każdego roku, podlega karze grzywny, a postępowanie w tej sprawie prowadzi się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Malińska Data wytworzenia informacji: 2012-08-01 14:39:47
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Malińska Data wprowadzenia do BIP 2012-08-01 14:39:47
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2012-08-01 14:59:21
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Relich Data ostatniej zmiany: 2018-10-04 10:05:01
Artykuł był wyświetlony: 9885 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu