ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

Szczegóły informacji

Przetarg numer: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

Ogłaszający: Zarząd Województwa Lubuskiego

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: Działka nr 34/147 o pow. 0,1493 ha, położona w Międzyrzeczu, przy ul. Poznańskiej 109/27, obręb 1 Międzyrzecz - 1

Ogłoszono dnia: 2017-02-02 00:00:00 przez Izabela Boguszewicz - Ślemp

Data przetargu

2017-04-06 11:00:00

Miejsce

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Zielona Góra, ul. Podgórna 7, sala nr 108

Księga wieczysta

GW1M/00044967/6

Cena wywoławcza

1 476 000,00 zł

Wadium

73 800,00 zł

Opis

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem użytkowym wyłączonym z eksploatacji, wcześniej wykorzystywanym jako kuchnia. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony, wykonany w technologii murowanej, wolnostojący. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1 273,00 m2. W/w nieruchomość obciążona jest nieodpłatnym prawem użytkowania, ustanowionym na rzecz Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu oraz bezpłatną służebnością gruntową polegająca na prawie przechodu i przejazdu ustanowioną, na rzecz każdoczesnych właścicieli wszystkich lokali położonych w budynku mieszkalnym: na działce nr 34/81 objętej księgą wieczystą KW 44885, na działce nr 34/83 objętej księgą wieczystą KW 44871 i na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 34/82 objętej księga wieczystą KW 45384. Przed sprzedażą działki użytkownik zrzeknie się nieodpłatnego prawa użytkowania nieruchomości. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. W celu zapewnienia działce numer 34/147 dostępu do drogi publicznej, przed sprzedażą nieruchomości ustanowiona zostanie służebność gruntowa (drogowa) polegająca na prawie swobodnego przejścia i przejazdu przez działkę numer 34/144, na rzecz każdoczesnych właścicieli lub współwłaścicieli działki numer 34/147. Nieruchomość położona jest w granicach historycznego zespołu szpitala psychiatrycznego, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem KOK-I-389/92. W związku z powyższym władanie w/w nieruchomością podlega ograniczeniom z mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.). Z uwagi na powyższe wszelkie podejmowane przez właściciela działania na tym terenie, wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Budynek nr 27, położony na działce 34/147, nie został indywidualnie wpisany do rejestru zabytków. Nabywcy nieruchomości zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn.zm.) przysługiwać będzie bonifikata w wysokości 50 % od wylicytowanej ceny gruntu. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2014 r., poz.1200 z późn. zm.). Dla nieruchomości nie został sporządzony Gminny Program Rewitalizacji, jak również nie została ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji.

Informacje dodatkowe

Sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywca przejmie daną nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym, jak również w dniu przetargu złoży oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i akceptacją jego stanu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto Zarządu Województwa Lubuskiego nr 48 1560 0013 2483 0674 1808 0003 Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, 02-208 Warszawa, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 03.04.2017 r. wymagana kwota znajdowała się na w/w koncie. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Zarządu Województwa Lubuskiego. W tytule przelewu, wpłaty wadium należy wpisać położenie nieruchomości wraz z numerem ewidencyjnym działki, będącej przedmiotem przetargu oraz osobę za którą wadium jest wpłacone. Osoby, które wpłaciły wadium przystępują do przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej : w przypadku osoby fizycznej : dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, w przypadku osoby fizycznej prowadzonej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z krajowego rejestru sądowego. W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.). Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium pozostałym uczestnikom przetargu nastąpi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia bądź odwołania przetargu, przelewem na podane konto bankowe. Przetarg jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie (wynoszące nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych) powyżej ceny wywoławczej. Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na konto sprzedającego najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży - aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Nie przystąpienie osoby wyłonionej jako nabywca nieruchomości bez wcześniejszego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wskazanym w zawiadomieniu do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży będzie uznane za jednostronne odstąpienie od zawarcia umowy i zgodnie z art. 41 ust 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn.zm.) wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia (wynoszącego nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej) powyżej ceny wywoławczej. Treść ogłoszenia przetargowego zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (parter), na stronie internetowej www.lubuskie.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.bip.lubuskie.pl. Informacja o ogłoszeniu przetargu (wyciąg z ogłoszenia) została podana do publicznej wiadomości w prasie ogólnopolskiej (Gazeta Wyborcza). Zarząd Województwa zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu tylko z uzasadnionej przyczyny w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Oględziny nieruchomości możliwe będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. 68 45 65 343 lub tel. 68 45 65 471. Dodatkowych informacji w sprawie nabycia nieruchomości udziela Wydział Zarządzania Mieniem Województwa Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, pod numerem telefonu 68 45 65 343 lub tel. 68 45 65 471.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Boguszewicz - Ślemp Data wytworzenia informacji: 2017-02-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Kurek Data wprowadzenia do BIP 2017-02-02 07:36:42
Wprowadził informację do BIP: Izabela Boguszewicz-Ślemp Data udostępnienia informacji: 2017-02-02 07:36:53
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Gościańska Data ostatniej zmiany: 2017-04-06 11:49:09
Artykuł był wyświetlony: 1066 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu