ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: Kolejny (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Szczegóły informacji

Przetarg numer: Kolejny (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Ogłaszający: Zarząd Województwa Lubuskiego

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: Działka nr 204/2 o pow. 1,6500 ha, położona w Przełazach, gmina Lubrza, obręb 0006 Przełazy

Ogłoszono dnia: 2017-04-26 09:00:00 przez Joanna Gościańska

Data przetargu

2017-06-01 10:00:00

Miejsce

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego,
Zielona Góra, ul. Podgórna 7, sala nr 108

Księga wieczysta

ZG1S/00040771/6

Cena wywoławcza

396 000,00 zł

Wadium

19 800,00 zł

Opis

Nieruchomość niezabudowana. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego: działka oznaczona jest symbolem C6 KS + UT: tereny usług komunikacyjnych i turystycznych. Ustalenia szczegółowe: KS – teren byłej kotłowni z budynkiem gospodarczym przeznaczony jest pod budowę parkingu dla samochodów osobowych i autobusów wycieczkowych, UT- obszar południowy przeznaczony na pole namiotowe. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi osób trzecich. W części środkowej działki przebiega napowietrzna linia energetyczna. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi osób trzecich oraz nie jest przedmiotem zobowiązań. Nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji oraz teren nie jest położony na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz.1777 z późn zm.). Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) do ceny uzyskanej w przetargu na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości przeprowadzono w dniu 15.12.2016 r., drugi przetarg przeprowadzono w dniu 16.03.2017 r.

Informacje dodatkowe

Sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywca przejmie daną nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym, jak również w dniu przetargu złoży oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i akceptacją jego stanu. 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na rachunek Zarządu Województwa Lubuskiego nr 48 1560 0013 2483 0674 1808 0003 Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, 02-208 Warszawa, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 29.05.2017 r., wymagana kwota znajdowała się na w/w koncie. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Zarządu Województwa Lubuskiego. W tytule przelewu, wpłaty wadium należy wpisać położenie nieruchomości wraz z numerem ewidencyjnym działki, będącej przedmiotem przetargu oraz osobę za którą wadium jest wpłacone. 2. Osoby, które wpłaciły wadium przystępują do przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej : w przypadku osoby fizycznej : dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, w przypadku osoby fizycznej prowadzonej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z krajowego rejestru sądowego. 3. W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.). 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium pozostałym uczestnikom przetargu nastąpi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia bądź odwołania przetargu, przelewem na podane konto bankowe. 5. Przetarg jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie (wynoszące nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych) powyżej ceny wywoławczej. 6. Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na konto sprzedającego najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży - aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. 7. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. 8. Nie przystąpienie osoby wyłonionej jako nabywca nieruchomości bez wcześniejszego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wskazanym w zawiadomieniu do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży będzie uznane za jednostronne odstąpienie od zawarcia umowy i zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. 9. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia (wynoszącego nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej) powyżej ceny wywoławczej. 10. Treść ogłoszenia przetargowego zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (parter), na stronie internetowej www.lubuskie.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.bip.lubuskie.pl. Informacja o ogłoszeniu przetargu (wyciąg z ogłoszenia) została podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej (Gazeta Lubuska). 11. Zarząd Województwa zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu tylko z uzasadnionej przyczyny w formie właściwej dla jego ogłoszenia. 12. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Zarządzania Mieniem Województwa Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, pod numerem telefonu 68 45 65 343 lub tel. 68 45 65 471.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Gościańska Data wytworzenia informacji: 2017-04-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Martryna Skręt Data wprowadzenia do BIP 2017-04-26 08:25:01
Wprowadził informację do BIP: Joanna Gościańska Data udostępnienia informacji: 2017-04-26 08:42:47
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Gościańska Data ostatniej zmiany: 2017-06-01 10:44:19
Artykuł był wyświetlony: 837 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu