ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: Kolejny (piaty) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Szczegóły informacji

Przetarg numer: Kolejny (piaty) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Ogłaszający: Zarząd Województwa Lubuskiego

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: Działka nr 204/2 o pow. 1,6500 ha, położona w Przełazach, gmina Lubrza, obręb 0006 Przełazy

Ogłoszono dnia: 2017-08-25 10:00:00 przez Iwona Kurek

Data przetargu

2017-09-28 13:00:00

Miejsce

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego,
Zielona Góra, ul. Podgórna 7, sala nr 108

Księga wieczysta

ZG1S/00040771/6

Cena wywoławcza

316 800,00 zł

Wadium

15 840,00 zł

Opis

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Przełazy gmina Lubrza. Działka o nr 204/2, oznaczona jest użytkiem RVI, PsIV i W-PsIV o łącznej powierzchni użytków 1,65 ha. Teren działki nierówny, w południowej i środkowej części rowy, przez środek działki przebiega napowietrzna linia energetyczna SN. Teren zadrzewiony i zakrzewiony, porośnięty również roślinnością trawiastą. Teren częściowo ogrodzony siatką na słupkach betonowych. Działka nieuzbrojona w przyłącza infrastruktury technicznej. W planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem C6KS+UT – tereny usług komunikacyjnych i turystycznych. Ustalenia szczegółowe dla terenu KS – teren byłej kotłowni z budynkiem gospodarczym przeznaczony jest na parking dla samochodów osobowych i autobusów wycieczkowych, teren UT- obszar przeznaczony na pole namiotowe. Sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z tym nabywca w dniu przetargu, złoży oświadczenie, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i przejmie ją bez zastrzeżeń. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, oraz nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich. Nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji oraz w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r., poz.1023). Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), do ceny uzyskanej w przetargu na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono: pierwszy przetarg w dniu 15.12.2016 r., drugi przetarg w dniu 16.03.2017r., kolejny trzeci przetarg przeprowadzono 01.06.2017 r. i kolejny czwarty przetarg w dniu 02.08.2017 r.

Informacje dodatkowe

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto Zarządu Województwa Lubuskiego nr 48 1560 0013 2483 0674 1808 0003 Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, 02-208 Warszawa, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 25.09.2017 r., wymagana kwota znajdowała się na ww. koncie. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Zarządu Województwa Lubuskiego. W tytule przelewu, wpłaty wadium należy wpisać położenie nieruchomości wraz z numerem działki, będącej przedmiotem przetargu oraz osobę za którą wadium jest wpłacone. 2. Osoby, które wpłaciły wadium przystępują do przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej : w przypadku osoby fizycznej : dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, w przypadku osoby fizycznej prowadzonej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z krajowego rejestru sądowego. Małżonkowie posiadający wspólność ustawową małżeńską, mogą brać udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. 3. Osoba biorąca udział w przetargu złoży oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ww. nieruchomości. 4. W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.). 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium pozostałym uczestnikom przetargu nastąpi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia bądź odwołania przetargu, przelewem na podane konto bankowe. 6. Przetarg jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie (wynoszące nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych) powyżej ceny wywoławczej. 7. Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na konto sprzedającego najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży - aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. 8. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. 9. Nie przystąpienie osoby wyłonionej jako nabywca nieruchomości bez wcześniejszego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wskazanym w zawiadomieniu do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży będzie uznane za jednostronne odstąpienie od zawarcia umowy i zgodnie z art. 41 ust 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn.zm.) wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. 10. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia (wynoszącego nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej) powyżej ceny wywoławczej. 11. Treść ogłoszenia przetargowego zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (parter), na stronie internetowej www.lubuskie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.bip.lubuskie.pl. Informacja o ogłoszeniu przetargu (wyciąg z ogłoszenia) zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej ( Gazeta Lubuska ). 12. Zarząd Województwa zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu tylko z uzasadnionej przyczyny w formie właściwej dla jego ogłoszenia. 13. Dodatkowych informacji w sprawie nabycia nieruchomości udziela Wydział Zarządzania Mieniem Województwa Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, pod numerem telefonu 68 45 65 471 lub tel. 68 45 65 343.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Iwona Kurek Data wytworzenia informacji: 2017-08-25 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Roman Bąk - Dyrektor Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Data wprowadzenia do BIP 2017-08-25 10:20:59
Wprowadził informację do BIP: Joanna Gościańska Data udostępnienia informacji: 2017-08-25 10:28:22
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Gościańska Data ostatniej zmiany: 2017-09-28 13:05:33
Artykuł był wyświetlony: 752 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu