ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomość gruntową niezabudowaną

Szczegóły informacji

Przetarg numer: Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomość gruntową niezabudowaną

Ogłaszający: Zarząd Województwa Lubuskiego

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: Działek 667/4, 667/5, 667/6 i 667/76 o powierzchni 0,0339 ha, położonych w Międzyrzeczu, ul. Leśna, obręb 1 Miedzyrzecz

Ogłoszono dnia: 2018-10-16 08:45:00 przez Iwona Kurek

Data przetargu

2018-11-26 12:00:00

Miejsce

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, sala nr 108

Księga wieczysta

GW1M\00029960/6

Cena wywoławcza

10 500,00 zł

Wadium

1 050,00

Opis

Nieruchomość obciążona jest nieodpłatnym prawem użytkowania, ustanowionym na rzecz Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. Przed sprzedażą użytkownik zrzeknie się nieodpłatnego prawa użytkowania nieruchomości. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich. Dla terenu, na którym położona jest ww. nieruchomość brak jest Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz uchwalonego Uchwałą Rady Gminy nr XLIII/380/14 z dnia 24 czerwca 2014 r., obszar ten oznaczony jest jako strefa zabudowy mieszkaniowe jednorodzinnej. W ewidencji gruntów działki o numerze ewidencyjnym 667/4, 667/5, 667/6 oznaczone są użytkiem RVI - grunty orne, a działka o numerze 667/76 oznaczona jest użytkiem „ dr” – drogi.Dla ww. terenu Rada Miejska w Międzyrzeczu nie podjęła uchwały dotyczącej obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zgodnie z art. 8 ustawy o rewitalizacji (Dz. U z 2018 r., poz.1398). Na powyższych działkach nie ma użytku leśnego, wobec powyższego, nie został dla nich sporządzony Uproszczony Plan Urządzenia Lasu ani Inwentaryzacja stanu lasu, na podstawie której wydano by decyzję. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT. Nieruchomość stanowią przydomowe ogródki przyległe do posesji zabudowanej budynkiem mieszkalnym numer 9, położonym w Międzyrzeczu przy ul. Leśnej. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej i zgodnie z przepisami prawa nie może być zagospodarowana jako odrębne nieruchomości gruntowe. Przetargi ogranicza są do właścicieli nieruchomości przyległych.

Informacje dodatkowe

1. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu do dnia 20 listopada 2018 r. do godz.15 osobiście w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 342 ( III piętro), drogą listowną lub pocztą e-mailową na adres : sekretariat.dn@lubuskie.pl zobowiązane są złożyć pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu. 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie ww. zgłoszenia oraz wpłacenie wadium w pieniądzu,które należy wpłacić na rachunek Zarządu Województwa Lubuskiego nr 48 1560 0013 2483 0674 1808 0003 Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, 02-208 Warszawa, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 20.11.2018 r., wymagana kwota znajdowała się na ww. koncie. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Zarządu Województwa Lubuskiego. W tytule przelewu, wpłaty wadium należy wpisać położenie nieruchomości wraz z numerem ewidencyjnym działki, będącej przedmiotem przetargu oraz dane osobowe uczestnika przetargu, w przypadku, gdy uczestnikiem jest inny podmiot niż dokonujący wpłaty. 3. Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargach zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Tutejszego Urzędu (tablica ogłoszeń - parter) w dniu 23.11.2018 r. 4. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej : w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy. 5. W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz.2278). 6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium pozostałym uczestnikom przetargu nastąpi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia bądź odwołania przetargu, przelewem na podane konto bankowe. 7. Przetarg jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie (wynoszące nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych) powyżej ceny wywoławczej. 8. Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na konto sprzedającego najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży - aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. 9. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. 10. Nie przystąpienie osoby wyłonionej jako nabywca nieruchomości bez wcześniejszego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wskazanym w zawiadomieniu do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży będzie uznane za jednostronne odstąpienie od zawarcia umowy i zgodnie z art. 41 ust 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn.zm.) wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. 11. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia (wynoszącego nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej) powyżej ceny wywoławczej. 12. Treść ogłoszenia przetargowego zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (parter), na stronie internetowej www.lubuskie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.bip.lubuskie.pl. Informacja o ogłoszeniu przetargu (wyciąg z ogłoszenia) zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej (Gazeta Lubuska). 13. Zarząd Województwa zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu tylko z uzasadnionej przyczyny w formie właściwej dla jego ogłoszenia. 14. Dodatkowych informacji w sprawie nabycia nieruchomości udziela Wydział Zarządzania Mieniem Województwa Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, pod numerem telefonu 68 45 65 471 lub tel. 68 45 65 343

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Iwona Kurek Data wytworzenia informacji: 2018-10-16 08:45:00
Osoba, która odpowiada za treść: Roman Bąk - Dyrektor Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Data wprowadzenia do BIP 2018-10-16 08:49:19
Wprowadził informację do BIP: Joanna Gościańska Data udostępnienia informacji: 2018-10-16 08:51:41
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Gościańska Data ostatniej zmiany: 2018-10-16 08:51:41
Artykuł był wyświetlony: 137 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu