ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 444879

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3393
Informacja o województwie 38819
Statut Województwa Lubuskiego 13604
Petycje 3345
zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 1082
zbiorcze informacje o petycjach 32
złożone do Sejmiku 1921
złożone do Marszałka i Zarządu 6585
Lobbing 661
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 306
Informacje roczne 762
Sejmik Województwa 18899
Kompetencje Sejmiku 1254
Radni Województwa 3761
Sesje Sejmiku 2758
Protokoły z Sesji Sejmiku 552
V kadencja (2014-2018) 4660
IV kadencja (2010-2014) 5457
III kadencja (2006-2010) 2099
II kadencji (2002-2006) 1990
I kadencji (1998-2002) 2126
Komisje Sejmiku 884
Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa 735
Komisja Budżetu i Finansów 787
Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa 737
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 735
Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki 881
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych 696
Komisja Rewizyjna 927
Komisje Doraźne Sejmiku 977
Interpelacje i Wnioski 1891
Rejestry Interpelacji i Wniosków 3765
Interpelacje i Wnioski Radnych 440
1. Ardelli Tadeusz 2839
2. Balcerzak Klaudiusz 3435
3. Chinalska Anna 4730
4. Ciemnoczołowski Sebastian 3438
5. Dereń Grażyna 2547
6. Fedko Edward Jan 2635
7. Fiedorowicz Czesław 3391
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 4273
9. Grabarek Grzegorz 892
10. Jaworska Maria 921
11. Jędrzejczak Tadeusz 1431
12. Kołodziej Zbigniew Jan 3207
13. Kościk Zbigniew 4116
14. Kowal Sławomir Jan 2015
15. Kruczkowski Józef 4642
16. Kucharska Barbara 3202
17. Maciuszonek Wacław Jan 951
18. Marcinkiewicz Mirosław 2120
19. Mejza Łukasz 3958
20. Możejko Tomasz 1718
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 1376
22. Osińska Bożena Krystyna 1546
23. Pająk Tadeusz 1784
24. Pawlak Natalia 1233
25. Polak Elżbieta Anna 339
26. Surmacz Marek Tomasz 2107
27. Synowiec Anna 2350
28. Tomczyszyn Stanisław 325
29. Wołowicz Franciszek 1826
30. Wontor Tomasz Paweł 841
Komarnicki Władysław 2654
Zaręba Marek Bogusław 329
Paluch Robert 1072
Dajczak Władysław 2364
Zarząd Województwa 6613
Skład Zarząd 4035
Kompetencje Zarządu 1480
Akty prawne 3905087
Urząd Marszałkowski 6166
Kompetencje i zadania 33839
Kontakt - Departamenty i Biura 400051
Co i jak załatwić 39212
Wydziały 27421
Sprawy 26625
Regulamin organizacyjny 36143
Struktura organizacyjna 43233
Zawiadomienia 46144
Obwieszczenia 15970
Ogłoszenia 36162
Publiczny transport zbiorowy 5383
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 9483
Kontrola 1484
Procedury kontroli 22
2017 298
2016 955
2015 1369
2014 1092
2013 2251
2012 1869
2011 2867
2010 1471
2009 949
2008 861
Nadzór właścicielski 4205
Dostęp do informacji publicznej 521
Zasady udostępniania informacji publicznej 2162
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 20
Elektroniczna skrzynka podawcza 0
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 10
Tłumacz języka migowego 6012
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 2282
Kontakt - Departamenty i Biura 0
Zamówienia Publiczne 493603
Aktualne 161987
W toku 110640
Wyniki 167444
Archiwalne 145516
Wyniki innych postępowań 67775
Zamówienia ogłoszone do dnia 26.07.2012 23101
Profil nabywcy 19913
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 699
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - usługi 277
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - dostawy 258
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - roboty budowlane 209
Dialog Techniczny 36656
Zamówienia do 30 000 Euro 70739
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 777560
Aktualne 119022
W toku 322042
Wyniki 419258
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 71557
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 65814
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 7594
Finanse i budżet województwa 17599
2017 3409
2016 14982
2015 21315
2013 42125
2014 32213
2011 28527
2012 50194
2010 17864
2009 12791
2008 13474
2006 12529
2005 5517
2004 5696
Sprawozdania finansowe 7678
Sprawozdanie o zaległych należnościach 4222
2007 11184
Nowe Rachunki bankowe 6008
Poręczenia i gwarancje 2449
Rok 2009 3571
Rok 2007 3240
Długookresowa prognoza przepływów finansowych, prognoza długu 5020
Majątek (mienie) województwa 4428
Nieruchomości 147609
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 7199
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 3264
Dokumenty programowe Województwa Lubuskiego 8528
Główne dokumenty programowe 1140
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 700
Programy strategiczne w zakresie ochrony zdrowia 378
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa lubuskiego 0
Programy ochrony powietrza 0
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2013-2016 182
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 113
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 199
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 131
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 62
Dokumenty programowe branżowe 63
Strategia Energetyki 111
Strategia Polityki Społecznej 63
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 103
Programy Polityki Społecznej 184
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 164
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 60
Plan transportowy 300
Strategia Rozwoju Kultury 57
Program Ochrony Środowiska 25
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 761
Studium Integracji 3382
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 1187
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 1138
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 4503
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 1693
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 4864
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 4174
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 188
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 114
Plany 1370
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 9370
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 0
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 0
Strategie 3267
Strategia Rozwoju Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost 961
Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 265
Projekty 857
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 743
Oświadczenia majątkowe 408157
Druki oświadczeń majątkowych 20712
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 265180
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 1109
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 15697
Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku 4739
Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 roku 4205
Oświadczenia majątkowe złożone w 2009 roku 2375
Oświadczenia majątkowe złożone w 2008 roku 2546
Oświadczenia majątkowe złożone w 2007 roku 2446
Koniec kadencji 2006-2010 1156
Początek kadencji 2010-2014 1166
Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne 55276
Ochrona Środowiska 101432
Raporty wojewódzkie 4031
Rejestr Informacji o Środowisku 8510
Stacje Demontażu Pojazdów 7407
Punkty Zbierania Pojazdów 3799
Polityka Społeczna 4245
Stypendia Marszałka 14905
Ośrodki adopcyjne 2110
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 846
Organizacje Pozarządowe 25416
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 32632
Regulamin postepowania w sprawach o udzielenie dotacji 7178
Otwarte konkursy ofert 10666
Ogłoszenia 7776
2011 9541
2012 17327
2013 34192
2014 43664
2015 44098
2016 22675
2017 4775
Druki do pobrania 13000
Wykaz dotacji 7161
2006 3081
2007 r. 3063
2008 r. 3119
2009 r. 3408
2010 r. 3553
2011 r. 3297
2012 r. 6349
2013 r. 20885
2014 r. 11561
2015 r. 17143
2016 r. 8112
2017 r. 942
Tryb pozakonkursowy 2920
Ogloszenia 221065
Druki do pobrania 7322
Wykaz dotacji 10462
Komisja konkursowa 23055
Konsultacje społeczne 10585
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 17386
I kadencja RDPPWL 5354
II kadencja RDPPWL 15598
III kadencja RDPPWL 1235
KONTAKT DO RDPPWL 3266
Regulaminy RDPPWL 1494
Nabór do RDPPWL na III kadencję 1876
Akty prawne 7455
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 3649
Kultura 2078
Ochrona Zabytków 891
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 561
Konsultacje społeczne 126
Ochrona Zdrowia 7728
Strategie i programy ochrony zdrowia 7920
Przymus bezpośredni 2497
Wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami 49
Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych 28
Informator o dostępnych w województwie lubuskim formach wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi 315
Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego 384
Współpraca Zagraniczna 1514
Bezpieczeństwo 32134
Realizacja zadań obronnych 285
2014 7382
2013 1291
2015 6057
2016 2582
2017 2381
Ochrona przeciwpożarowa 2421
Ochrona przeciwpowodziowa 421
Rezerwacja biletów lotniczych 36728
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 14997

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 16350
Mapa serwisu 11337
Statystyki 14259
Kanały RSS 8260
Kontakt 134243
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu