ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 429421

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3302
Informacja o województwie 37771
Statut Województwa Lubuskiego 13334
Petycje 2858
zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 975
złożone do Sejmiku 1723
złożone do Marszałka i Zarządu 6017
Lobbing 573
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 228
Informacje roczne 677
Sejmik Województwa 17831
Kompetencje Sejmiku 1118
Radni Województwa 3476
Sesje Sejmiku 2578
Protokoły z Sesji Sejmiku 501
V kadencja (2014-2018) 4389
IV kadencja (2010-2014) 5305
III kadencja (2006-2010) 1981
II kadencji (2002-2006) 1893
I kadencji (1998-2002) 2011
Komisje Sejmiku 801
Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa 667
Komisja Budżetu i Finansów 719
Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa 673
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 678
Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki 799
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych 629
Komisja Rewizyjna 820
Komisje Doraźne Sejmiku 902
Interpelacje i Wnioski 1742
Rejestry Interpelacji i Wniosków 3660
Interpelacje i Wnioski Radnych 369
1. Ardelli Tadeusz 2716
2. Balcerzak Klaudiusz 3231
3. Chinalska Anna 4549
4. Ciemnoczołowski Sebastian 3301
5. Dereń Grażyna 2375
6. Fedko Edward Jan 2438
7. Fiedorowicz Czesław 3281
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 3996
9. Grabarek Grzegorz 803
10. Jaworska Maria 848
11. Jędrzejczak Tadeusz 1358
12. Kołodziej Zbigniew Jan 3050
13. Kościk Zbigniew 3968
14. Kowal Sławomir Jan 1877
15. Kruczkowski Józef 4468
16. Kucharska Barbara 3058
17. Maciuszonek Wacław Jan 888
18. Marcinkiewicz Mirosław 1993
19. Mejza Łukasz 3733
20. Możejko Tomasz 1572
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 1271
22. Osińska Bożena Krystyna 1405
23. Pająk Tadeusz 1702
24. Pawlak Natalia 1146
25. Polak Elżbieta Anna 306
26. Surmacz Marek Tomasz 1949
27. Synowiec Anna 2188
28. Tomczyszyn Stanisław 298
29. Wołowicz Franciszek 1715
30. Wontor Tomasz Paweł 755
Komarnicki Władysław 2540
Zaręba Marek Bogusław 299
Paluch Robert 1003
Dajczak Władysław 2242
Zarząd Województwa 5961
Zarząd 3565
Kompetencje Zarządu 1331
Akty prawne 3870152
Urząd Marszałkowski 5775
Kompetencje i zadania 32988
Kontakt - Departamenty i Biura 389533
Co i jak załatwić 36020
Wydziały 26456
Sprawy 25975
Regulamin organizacyjny 35399
Zawiadomienia 44610
Obwieszczenia 15080
Ogłoszenia 33860
Publiczny transport zbiorowy 5100
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 9234
Kontrola 1330
2017 178
2016 889
2015 1231
2014 992
2013 2157
2012 1714
2011 2539
2010 1330
2009 867
2008 787
Nadzór właścicielski 3961
Dostęp do informacji publicznej 506
Zasady udostępniania informacji publicznej 1878
Elektroniczna skrzynka podawcza 0
Ponowne wykorzystywanie 6
Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania 167
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 10
Tłumacz języka migowego 5479
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 2038
Kontakt - Departamenty i Biura 0
Zamówienia Publiczne 490580
Aktualne 155952
W toku 107948
Wyniki 164130
Archiwalne 143165
Wyniki innych postępowań 66257
Zamówienia ogłoszone do dnia 26.07.2012 22967
Profil nabywcy 19636
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 375
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - usługi 146
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - dostawy 181
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - roboty budowlane 131
Dialog Techniczny 34809
Zamówienia do 30 000 Euro 67800
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 763956
Aktualne 116229
W toku 315532
Wyniki 412973
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 70713
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 64676
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 7352
Finanse i budżet województwa 16955
2017 2554
2016 13835
2015 20723
2013 41759
2014 31754
2011 28259
2012 49776
2010 17675
2009 12615
2008 13306
2006 12363
2005 5428
2004 5603
Sprawozdania finansowe 7447
Sprawozdanie o zaległych należnościach 4155
2007 11032
Nowe Rachunki bankowe 5852
Poręczenia i gwarancje 2391
Rok 2009 3511
Rok 2007 3188
Długookresowa prognoza przepływów finansowych, prognoza długu 4933
Majątek (mienie) województwa 3906
Nieruchomości 144157
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 6994
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 3040
Programy, plany, strategie, projekty 7615
Programy 1006
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 2682
Programy Polityki Społecznej 3312
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 14361
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 578
Programy strategiczne w zakresie ochrony zdrowia 263
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa lubuskiego 0
Program ochrony środowiska 3
Programy ochrony powietrza 0
Programy ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych 2
Programy ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich 0
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2013-2016 88
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 30
Plany 1203
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 784
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 2011
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 3584
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 8473
Plan transportowy 3890
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 0
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 0
Strategie 2735
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 4290
Strategia Rozwoju Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost 880
Strategia Energetyki 2250
Strategia Polityki Społecznej 1535
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 443
Strategia rozwoju kultury województwa lubuskiego 152
Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 146
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 684
Współpraca Transgraniczna 3092
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 1100
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 1051
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 4279
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 1585
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 4586
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 3878
Projekty 756
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 3480
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 672
Oświadczenia majątkowe 403774
Druki oświadczeń majątkowych 19669
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 258638
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 1045
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 15168
Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku 4547
Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 roku 4014
Oświadczenia majątkowe złożone w 2009 roku 2244
Oświadczenia majątkowe złożone w 2008 roku 2432
Oświadczenia majątkowe złożone w 2007 roku 2326
Koniec kadencji 2006-2010 1086
Początek kadencji 2010-2014 1112
Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne 54149
Ochrona Środowiska 96374
Raporty wojewódzkie 3674
Rejestr Informacji o Środowisku 8184
Stacje Demontażu Pojazdów 7228
Punkty Zbierania Pojazdów 3706
Polityka Społeczna 3887
Stypendia Marszałka 14104
Ośrodki adopcyjne 1975
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 703
Organizacje Pozarządowe 25336
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 30931
Regulamin postepowania w sprawach o udzielenie dotacji 6975
Otwarte konkursy ofert 10655
Ogłoszenia 7764
2011 9241
2012 16939
2013 33980
2014 43014
2015 43293
2016 20262
2017 2175
Druki do pobrania 12439
Wykaz dotacji 7155
2006 r. 2979
2007 r. 3018
2008 r. 3073
2009 r. 3355
2010 r. 3503
2011 r. 3245
2012 r. 6268
2013 r. 20672
2014 r. 11416
2015 r. 16977
2016 r. 7073
Tryb pozakonkursowy 2905
Ogloszenia 217648
Druki do pobrania 7079
Wykaz dotacji 10144
Komisja konkursowa 22782
Konsultacje społeczne 10286
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 17248
I kadencja RDPPWL 5284
II kadencja RDPPWL 15378
III kadencja RDPPWL 1107
KONTAKT DO RDPPWL 3220
Regulaminy RDPPWL 1435
Nabór do RDPPWL na III kadencję 1782
Akty prawne 7337
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 3560
Kultura 1652
Ochrona Zabytków 755
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 472
Ochrona Zdrowia 7370
Strategie i programy ochrony zdrowia 7583
Przymus bezpośredni 2412
Wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami 49
Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych 28
Informator o dostępnych w województwie lubuskim formach wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi 179
Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego 262
Współpraca Zagraniczna 1508
Bezpieczeństwo 31419
Realizacja zadań obronnych 213
2014 7256
2013 1251
2015 5899
2016 2409
2017 1153
Ochrona przeciwpożarowa 2232
Ochrona przeciwpowodziowa 339
Rezerwacja biletów lotniczych 35866
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 14611
Publiczny transport zbiorowy 48600

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 15958
Mapa serwisu 11048
Statystyki 13760
Kanały RSS 8021
Kontakt 130964
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu