ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 973146

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3432
Informacja o województwie 58157
Statut Województwa Lubuskiego 18469
Petycje 12141
Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 5450
Zbiorcze informacje o petycjach 3839
Złożone do Sejmiku 6582
Złożone do Marszałka i Zarządu 36715
Lobbing 826
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 3924
Informacje roczne 2656
Rady i organy doradcze 5249
Lubuska Rada Konsultacyjna 5
Informacje Bieżące 2211
Skład Rady 1092
Kompetencje i Zadania 1846
Uchwały i Dezyderaty 1033
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 10
Kompetencje i Zadania 1922
Informacje Bieżące 3583
Skład Prezydium 1091
Skład Rady 1100
Uchwały WRDS 1505
Stanowiska i Opinie 1432
Zarząd Województwa 7020
Skład Zarządu 22175
Kompetencje Zarządu 4305
Akty prawne 6387769
Urząd Marszałkowski 14717
Kompetencje i zadania 54539
Kontakt - Departamenty i Biura 574781
Kontakt - Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 13781
Co i jak załatwić 69979
Departamenty 108008
Sprawy 98207
Statut Urzędu 3045
Regulamin organizacyjny 48969
Struktura organizacyjna 53001
Zawiadomienia 117850
Obwieszczenia 58430
Ogłoszenia 113876
Publiczny transport zbiorowy 14060
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 14757
Kontrola 4401
Procedury kontroli 2711
Kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 11587
Kontrole zewnętrzne 4322
Dostęp do informacji publicznej 5730
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 2964
Ochrona Danych Osobowych 1825
Elektroniczna skrzynka podawcza 3242
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 30
Tłumacz języka migowego 22590
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 7212
Praktyki u Marszałka 6649
Sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego - On-Line 0
Sejmik Województwa 24558
Kompetencje Sejmiku 17210
Radni Województwa 11656
Oświadczenie Klubów Radnych art. 23 ust. 3a ustawy o samorządzie województwa 167
VI kadencja (2018-2023) 184
Zaproszenia na sesje 5256
Komisje Sejmiku 2629
VI kadencja (2018-2023) 786
V kadencja (2014-2018) 506
Interpelacje i zapytania Radnych 3193
Rejestry Interpelacji i zapytań 13415
Interpelacje i zapytania Radnych kadencji 2018-2023 508
1. ARDELLI Tadeusz 218
2. CHINALSKA Anna 292
3. CIEMNOCZOŁOWSKI Sebastian Sylwester 120
4. CIEŚLAK Marek 126
5. FEDKO Edward Jan 177
6. GOŚNIOWSKA-KOLA Małgorzata Barbara 477
7. HARĘŹLAK Wioleta 101
8. HATKA Helena 99
9. JABŁOŃSKI Marcin Artur 123
10. JAWORSKA Maria 114
11. JĘDRZEJCZAK Tadeusz 89
12. KOŁODZIEJ Zbigniew Jan 170
13. KOŚCIK Zbigniew 170
14. KOWAL Sławomir Jan 229
15. KULCZYCKA Beata Katarzyna 181
16. ŁATWIŃSKI Kazimierz 269
17. MACIUSZONEK Wacław Jan 101
18. MARCINKIEWICZ Mirosław 102
19. MEJZA Łukasz 116
20. MOTOWIDEŁKO Bogusław 181
21. MROZEK Aleksandra 326
22. PALUCH-SŁOWIŃSKA Małgorzata Beata 203
23. PŁONKA Elżbieta Teresa 148
24. POLAK Elżbieta Anna 111
25. POTĘGA Grzegorz Michał 97
26. SURMACZ Marek Tomasz 103
27. SYNOWIEC Anna 205
28. ŚWIREPO Jan 256
29. TOMCZYSZYN Stanisław 82
30. WIERCHOWICZ Jerzy 140
Interpelacje i wnioski Radnych kadencji 2014-2018 2598
1. Ardelli Tadeusz 9179
2. Balcerzak Klaudiusz 8761
3. Chinalska Anna 13810
4. Ciemnoczołowski Sebastian 8790
5. Dereń Grażyna 6755
6. Fedko Edward Jan 8468
7. Fiedorowicz Czesław 10425
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 13001
9. Grabarek Grzegorz 3975
10. Jaworska Maria 2446
11. Jędrzejczak Tadeusz 2881
12. Kołodziej Zbigniew Jan 8137
13. Kościk Zbigniew 10533
14. Kowal Sławomir Jan 6430
15. Kruczkowski Józef 14715
16. Kucharska Barbara 7503
17. Maciuszonek Wacław Jan 2797
18. Marcinkiewicz Mirosław 6442
19. Mejza Łukasz 11553
20. Możejko Tomasz 5339
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 5463
22. Osińska Bożena Krystyna 4140
23. Pająk Tadeusz 4372
24. Pawlak Natalia 4113
25. Polak Elżbieta Anna 1043
26. Surmacz Marek Tomasz 5380
27. Synowiec Anna 6700
28. Tomczyszyn Stanisław 1020
29. Wołowicz Franciszek 5055
30. Wontor Tomasz Paweł 2657
Komarnicki Władysław 6387
Zaręba Marek Bogusław 964
Paluch Robert 3016
Dajczak Władysław 5609
Sesje Sejmiku 4277
Protokoły z Sesji Sejmiku 1316
VI kadencja (2018-2023) 271
V kadencja (2014-2018) 16420
IV kadencja (2010-2014) 13022
III kadencja (2006-2010) 5156
II kadencji (2002-2006) 4962
I kadencji (1998-2002) 4791
Imienne wykazy głosowań radnych 124
VI kadencja (2018-2023) 363
Kontakt - departamenty i biura 0
Zamówienia publiczne 531282
Aktualne 406943
W toku 188493
Wyniki 257320
Archiwalne 240630
Profil nabywcy 30001
Dialog Techniczny 80349
Zamówienia do 30 000 Euro 155915
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2019 642
zamówienia publiczne - ePlatforma 370
Finanse i budżet województwa 26267
2019 2873
2018 11724
2017 23043
2016 35979
2015 33555
2014 42963
2013 52686
2012 58156
2011 36667
2010 26078
2009 18197
2008 19685
2007 15115
2006 17084
2005 7783
2004 8055
Sprawozdania finansowe 13664
Dokumenty programowe województwa lubuskiego 27657
Główne dokumenty programowe 2857
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 5419
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 2289
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 3102
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 2271
Kontrakt Terytorialny 1809
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp. (Dz.Urz.Woj. Lub 2018.1163) 3237
Dokumenty programowe branżowe 1334
Strategia Energetyki 5279
Strategia Polityki Społecznej 2315
Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 1534
Programy Strategiczne Ochrony Zdrowia 2974
Programy Polityki Społecznej 5046
Strategia Rozwoju Kultury 2194
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 3559
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 1648
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 15239
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 1531
Plan transportowy 5942
Strategia Rozwoju Portu Lotnicznego Zielona Góra/Babimost 1238
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 1166
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 1655
Programy Ochrony Powietrza 0
Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 1519
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 2244
Studium Integracji - współpraca transgraniczna 9776
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 3704
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 3659
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 11131
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 5272
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 13731
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 11194
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 4665
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 5250
Plany 3306
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 28194
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 5
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 10
Projekty - konsultacje społeczne 3048
Oświadczenia majątkowe 527258
Druki oświadczeń majątkowych 43632
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 619586
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 2379
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 31662
Początek kadencji 2010-2014 2652
Majątek (mienie) województwa 12508
Nieruchomości 320576
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 23254
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 9147
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny 916
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 332
Informacje o stanie mienia 8536
Nadzór właścicielski 607
Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne 77836
Nabory i konkursy na wolne stanowiska 1014839
Aktualne 171600
W toku 427500
Wyniki 584629
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 90799
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 112445
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 97709
Polityka społeczna 11021
Stypendia Marszałka 51857
Ośrodki adopcyjne 5556
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 3932
Organizacje pozarządowe 26627
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 65799
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 7055
Otwarte konkursy ofert 10930
Ogłoszenia 7900
2019 25417
2018 55635
2017 32397
2016 33401
2015 1080
2014 806
2013 875
2012 917
2011 598
Druki do pobrania 22663
Wykaz dotacji 7246
2019 4587
2018 14206
2017 12580
Wykazy dotacji archiwalne 856
2006 1165
2007 1120
2008 1147
2009 1214
2010 1233
2011 1156
2012 1863
2013 3820
2014 3113
2015 3743
2016 4334
Tryb pozakonkursowy 2979
Ogloszenia 399780
Druki do pobrania 13973
Wykaz dotacji 24441
Dotacje z zakresu ratownictwa wodnego 1647
Komisja konkursowa 41097
Konsultacje społeczne 16339
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 22125
III kadencja RDPPWL 4389
Kadencje archiwalne 449
I kadencja RDPPWL 1736
II kadencja RDPPWL 6008
Regulaminy RDPPWL 3371
Nabór do RDPPWL na III kadencję 4420
KONTAKT DO RDPPWL 4732
Akty prawne 13355
Współpraca zagraniczna 2952
Priorytety Współpracy Zagranicznej 6601
Umowy, Porozumienia i Oświadczenia o współpracy 3
Kultura 2649
Strategie i Programy 15100
Rejestr Instytucji Kultury 3300
Ochrona Zabytków 10567
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 4790
Ochrona środowiska 212781
Raporty wojewódzkie 10778
Wykaz danych o środowisku 13035
Stacje Demontażu Pojazdów 12089
Punkty Zbierania Pojazdów 5779
Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami-BDO 682
Ochrona zdrowia 8695
Strategie i programy ochrony zdrowia 29351
Programy profilaktyki zdrowotnej 3731
Psychiatria 7151
Projekt "Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom ..." 6050
Konsultacje społeczne 1994
Pomoc materialna dla studentów kierunków lekarskich 11670
In vitro 3939
Bezpieczeństwo 44259
Realizacja zadań obronnych 1302
2014 9629
2013 1784
2015 8999
2016 5968
2017 9200
2018 1683
2019 349
Ochrona przeciwpożarowa 6325
Zastrzeganie dokumentów 153
Rezerwacja biletów lotniczych 47158
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 22590
Wybory samorządowe 2018 4262
Akty prawne, obwieszczenia urzędowe 1758
Wojewódzka Komisja Wyborcza 1793
WYNIKI WYBORÓW DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 1039

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 23740
Mapa serwisu 16105
Statystyki 21690
Kanały RSS 12225
Kontakt 233515
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu