ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 518368

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3423
Informacja o województwie 41121
Statut Województwa Lubuskiego 14237
Petycje 4343
Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 1703
zbiorcze informacje o petycjach 304
złożone do Sejmiku 2348
złożone do Marszałka i Zarządu 7838
Lobbing 703
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 735
Informacje roczne 925
Sejmik Województwa 20160
Kompetencje Sejmiku 3332
Radni Województwa 4570
Zaproszenia 310
Komisje Sejmiku 1089
Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa 892
Komisja Budżetu i Finansów 963
Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa 895
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 894
Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki 1128
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych 841
Komisja Rewizyjna 1157
Komisje Doraźne Sejmiku 1238
Interpelacje i Wnioski 2072
Rejestry Interpelacji i Wniosków 4774
Interpelacje i Wnioski Radnych 633
1. Ardelli Tadeusz 3521
2. Balcerzak Klaudiusz 3910
3. Chinalska Anna 5532
4. Ciemnoczołowski Sebastian 3926
5. Dereń Grażyna 3033
6. Fedko Edward Jan 3093
7. Fiedorowicz Czesław 4043
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 5140
9. Grabarek Grzegorz 1118
10. Jaworska Maria 1082
11. Jędrzejczak Tadeusz 1645
12. Kołodziej Zbigniew Jan 3713
13. Kościk Zbigniew 4848
14. Kowal Sławomir Jan 2487
15. Kruczkowski Józef 5463
16. Kucharska Barbara 3702
17. Maciuszonek Wacław Jan 1127
18. Marcinkiewicz Mirosław 2501
19. Mejza Łukasz 4611
20. Możejko Tomasz 2097
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 1732
22. Osińska Bożena Krystyna 1835
23. Pająk Tadeusz 2064
24. Pawlak Natalia 1475
25. Polak Elżbieta Anna 506
26. Surmacz Marek Tomasz 2476
27. Synowiec Anna 2739
28. Tomczyszyn Stanisław 402
29. Wołowicz Franciszek 2188
30. Wontor Tomasz Paweł 1060
Komarnicki Władysław 3052
Zaręba Marek Bogusław 417
Paluch Robert 1269
Dajczak Władysław 2670
Sesje Sejmiku 3010
Protokoły z Sesji Sejmiku 660
V kadencja (2014-2018) 6006
IV kadencja (2010-2014) 6500
III kadencja (2006-2010) 2485
II kadencji (2002-2006) 2337
I kadencji (1998-2002) 2441
Zarząd Województwa 6722
Skład Zarządu 6200
Kompetencje Zarządu 1730
Akty prawne 4076199
Urząd Marszałkowski 6919
Kompetencje i zadania 36108
Kontakt - Departamenty i Biura 422233
Co i jak załatwić 42837
Departamenty 33934
Sprawy 32232
Regulamin organizacyjny 37590
Struktura organizacyjna 44371
Zawiadomienia 52133
Obwieszczenia 19104
Ogłoszenia 42289
Publiczny transport zbiorowy 6328
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 10063
Kontrola 1958
Procedury kontroli 228
Kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 1925
Kontrole zewnętrzne 342
Nadzór właścicielski 5125
Dostęp do informacji publicznej 1074
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 380
Elektroniczna skrzynka podawcza 315
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 12
Tłumacz języka migowego 7915
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 3039
Praktyki u Marszałka 1673
Kontakt - Departamenty i Biura 0
Zamówienia Publiczne 498732
Aktualne 188025
W toku 121061
Wyniki 180674
Archiwalne 159925
Wyniki innych postępowań 74539
Zamówienia ogłoszone do dnia 26.07.2012 23489
Profil nabywcy 21041
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 1308
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - usługi 424
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - dostawy 413
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - roboty budowlane 323
Dialog Techniczny 41389
Zamówienia do 30 000 Euro 78272
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 803290
Aktualne 124686
W toku 335807
Wyniki 441137
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 73880
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 69290
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 16384
Finanse i budżet województwa 18955
2017 5508
2016 17965
2015 22822
2014 33464
2013 43201
2012 51373
2011 29467
2010 19477
2009 14251
2008 15009
2007 12076
2006 13710
2005 6012
2004 6233
Sprawozdania finansowe 8631
Sprawozdanie o zaległych należnościach 4443
Nowe Rachunki bankowe 6327
Poręczenia i gwarancje 2596
Rok 2009 3763
Rok 2007 3421
Długookresowa prognoza przepływów finansowych, prognoza długu 5239
Majątek (mienie) województwa 5700
Nieruchomości 165610
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 9095
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 3873
Informacje o stanie mienia 1556
Dokumenty programowe Województwa Lubuskiego 10888
Główne dokumenty programowe 1503
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 980
Programy strategiczne w zakresie ochrony zdrowia 741
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa lubuskiego 0
Programy ochrony powietrza 1
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 485
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 316
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 886
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 451
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 231
Dokumenty programowe branżowe 265
Strategia Energetyki 406
Strategia Polityki Społecznej 307
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 485
Programy Polityki Społecznej 884
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 1576
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 216
Plan transportowy 1012
Strategia Rozwoju Kultury 295
Program Ochrony Środowiska 162
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 1034
Studium Integracji 4204
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 1439
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 1400
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 5267
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 2173
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 6918
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 4962
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 788
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 617
Plany 2020
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 12505
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 0
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 0
Strategie 4545
Strategia Rozwoju Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost 1147
Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 539
Projekty 1109
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 965
Oświadczenia majątkowe 426431
Druki oświadczeń majątkowych 24263
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 298759
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 1283
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 17557
Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku 5363
Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 roku 4774
Oświadczenia majątkowe złożone w 2009 roku 2798
Oświadczenia majątkowe złożone w 2008 roku 2889
Oświadczenia majątkowe złożone w 2007 roku 2864
Koniec kadencji 2006-2010 1358
Początek kadencji 2010-2014 1336
Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne 58414
Ochrona Środowiska 110385
Raporty wojewódzkie 4633
Rejestr Informacji o Środowisku 8881
Stacje Demontażu Pojazdów 7925
Punkty Zbierania Pojazdów 3988
Polityka Społeczna 5092
Stypendia Marszałka 16785
Ośrodki adopcyjne 2440
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 1220
Organizacje Pozarządowe 25530
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 35559
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 3929
Otwarte konkursy ofert 10675
Ogłoszenia 7788
2017 9929
2016 24485
Ogłoszenia archwalne 45
2011 159
2012 248
2013 290
2014 275
2015 258
Druki do pobrania 13774
Wykaz dotacji 7169
2017 2332
Wykazy dotacji archiwalne 41
2006 57
2007 56
2008 58
2009 55
2010 57
2011 50
2012 91
2013 270
2014 167
2015 206
2016 196
Tryb pozakonkursowy 2932
Ogloszenia 237063
Druki do pobrania 7980
Wykaz dotacji 11651
Komisja konkursowa 24321
Konsultacje społeczne 11172
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 17856
III kadencja RDPPWL 1542
Kadencje archiwalne 27
I kadencja RDPPWL 102
II kadencja RDPPWL 332
Regulaminy RDPPWL 1673
Nabór do RDPPWL na III kadencję 2217
KONTAKT DO RDPPWL 3434
Akty prawne 7879
Kultura 2287
Strategie i Programy 989
Rejestr Instytucji Kultury 165
Ochrona Zabytków 1607
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 798
Ochrona Zdrowia 8309
Strategie i programy ochrony zdrowia 9494
Programy profilaktyki zdrowotnej 640
Psychiatria 2803
Współpraca Zagraniczna 2022
Umowy, Porozumienia i Oświadczenia o współpracy 3
Priorytety Współpracy Zagranicznej 126
Bezpieczeństwo 33890
Realizacja zadań obronnych 391
2014 7664
2013 1379
2015 6490
2016 2945
2017 3788
Ochrona przeciwpożarowa 2791
Ochrona przeciwpowodziowa 617
Rezerwacja biletów lotniczych 38748
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 15944

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 17581
Mapa serwisu 12154
Statystyki 15575
Kanały RSS 8906
Kontakt 145278
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu