ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 966930

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3430
Informacja o województwie 56870
Statut Województwa Lubuskiego 18121
Petycje 11561
Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 5195
Zbiorcze informacje o petycjach 3622
Złożone do Sejmiku 6369
Złożone do Marszałka i Zarządu 34782
Lobbing 821
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 3699
Informacje roczne 2553
Rady i organy doradcze 4703
Lubuska Rada Konsultacyjna 5
Informacje Bieżące 1762
Skład Rady 969
Kompetencje i Zadania 1689
Uchwały i Dezyderaty 930
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 8
Kompetencje i Zadania 1721
Informacje Bieżące 2851
Skład Prezydium 974
Skład Rady 957
Uchwały WRDS 1367
Stanowiska i Opinie 1312
Zarząd Województwa 6998
Skład Zarządu 20931
Kompetencje Zarządu 4099
Akty prawne 5984519
Urząd Marszałkowski 14087
Kompetencje i zadania 53122
Kontakt - Departamenty i Biura 560725
Kontakt - Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 12631
Co i jak załatwić 64833
Departamenty 96033
Sprawy 86641
Statut Urzędu 2812
Regulamin organizacyjny 48345
Struktura organizacyjna 52326
Zawiadomienia 111490
Obwieszczenia 55349
Ogłoszenia 107919
Publiczny transport zbiorowy 13675
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 14455
Kontrola 4180
Procedury kontroli 2398
Kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 10615
Kontrole zewnętrzne 3945
Dostęp do informacji publicznej 5436
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 2804
Ochrona Danych Osobowych 1486
Elektroniczna skrzynka podawcza 3014
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 29
Tłumacz języka migowego 21832
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 6933
Praktyki u Marszałka 6375
Sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego - On-Line 0
Sejmik Województwa 24360
Kompetencje Sejmiku 16212
Radni Województwa 11153
Oświadczenie Klubów Radnych art. 23 ust. 3a ustawy o samorządzie województwa 101
VI kadencja (2018-2023) 115
Zaproszenia na sesje 4934
Komisje Sejmiku 2481
VI kadencja (2018-2023) 404
V kadencja (2014-2018) 204
Interpelacje i zapytania Radnych 3102
Rejestry Interpelacji i zapytań 12685
Interpelacje i zapytania Radnych kadencji 2018-2023 236
1. ARDELLI Tadeusz 97
2. CHINALSKA Anna 139
3. CIEMNOCZOŁOWSKI Sebastian Sylwester 70
4. CIEŚLAK Marek 69
5. FEDKO Edward Jan 70
6. GOŚNIOWSKA-KOLA Małgorzata Barbara 269
7. HARĘŹLAK Wioleta 55
8. HATKA Helena 51
9. JABŁOŃSKI Marcin Artur 72
10. JAWORSKA Maria 57
11. JĘDRZEJCZAK Tadeusz 51
12. KOŁODZIEJ Zbigniew Jan 70
13. KOŚCIK Zbigniew 69
14. KOWAL Sławomir Jan 123
15. KULCZYCKA Beata Katarzyna 67
16. ŁATWIŃSKI Kazimierz 107
17. MACIUSZONEK Wacław Jan 58
18. MARCINKIEWICZ Mirosław 66
19. MEJZA Łukasz 73
20. MOTOWIDEŁKO Bogusław 92
21. MROZEK Aleksandra 158
22. PALUCH-SŁOWIŃSKA Małgorzata Beata 69
23. PŁONKA Elżbieta Teresa 68
24. POLAK Elżbieta Anna 68
25. POTĘGA Grzegorz Michał 57
26. SURMACZ Marek Tomasz 63
27. SYNOWIEC Anna 68
28. ŚWIREPO Jan 94
29. TOMCZYSZYN Stanisław 45
30. WIERCHOWICZ Jerzy 68
Interpelacje i wnioski Radnych kadencji 2014-2018 2452
1. Ardelli Tadeusz 8924
2. Balcerzak Klaudiusz 8438
3. Chinalska Anna 13414
4. Ciemnoczołowski Sebastian 8549
5. Dereń Grażyna 6531
6. Fedko Edward Jan 8251
7. Fiedorowicz Czesław 10196
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 12475
9. Grabarek Grzegorz 3815
10. Jaworska Maria 2368
11. Jędrzejczak Tadeusz 2792
12. Kołodziej Zbigniew Jan 7876
13. Kościk Zbigniew 10158
14. Kowal Sławomir Jan 6204
15. Kruczkowski Józef 14317
16. Kucharska Barbara 7278
17. Maciuszonek Wacław Jan 2686
18. Marcinkiewicz Mirosław 6203
19. Mejza Łukasz 11246
20. Możejko Tomasz 5155
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 5291
22. Osińska Bożena Krystyna 3986
23. Pająk Tadeusz 4246
24. Pawlak Natalia 3906
25. Polak Elżbieta Anna 1001
26. Surmacz Marek Tomasz 5179
27. Synowiec Anna 6509
28. Tomczyszyn Stanisław 973
29. Wołowicz Franciszek 4876
30. Wontor Tomasz Paweł 2565
Komarnicki Władysław 6241
Zaręba Marek Bogusław 926
Paluch Robert 2923
Dajczak Władysław 5484
Sesje Sejmiku 4206
Protokoły z Sesji Sejmiku 1274
VI kadencja (2018-2023) 143
V kadencja (2014-2018) 15943
IV kadencja (2010-2014) 12783
III kadencja (2006-2010) 4955
II kadencji (2002-2006) 4747
I kadencji (1998-2002) 4563
Imienne wykazy głosowań radnych 80
VI kadencja (2018-2023) 215
Kontakt - departamenty i biura 0
Zamówienia publiczne 523343
Aktualne 391135
W toku 180605
Wyniki 249941
Archiwalne 230747
Profil nabywcy 29646
Dialog Techniczny 76906
Zamówienia do 30 000 Euro 147965
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2019 332
zamówienia publiczne - ePlatforma 58
Finanse i budżet województwa 25714
2019 2119
2018 10149
2017 21842
2016 34939
2015 32575
2014 42120
2013 51816
2012 57583
2011 36018
2010 25685
2009 17761
2008 19245
2007 14753
2006 16757
2005 7612
2004 7867
Sprawozdania finansowe 13155
Dokumenty programowe województwa lubuskiego 26294
Główne dokumenty programowe 2774
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 5025
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 2151
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 2904
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 2021
Kontrakt Terytorialny 1650
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp. (Dz.Urz.Woj. Lub 2018.1163) 2604
Dokumenty programowe branżowe 1260
Strategia Energetyki 4856
Strategia Polityki Społecznej 2156
Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 1369
Programy Strategiczne Ochrony Zdrowia 2732
Programy Polityki Społecznej 4530
Strategia Rozwoju Kultury 2051
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 3363
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 1438
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 13969
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 1437
Plan transportowy 5515
Strategia Rozwoju Portu Lotnicznego Zielona Góra/Babimost 1089
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 1050
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 1505
Programy Ochrony Powietrza 0
Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 1307
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 2167
Studium Integracji - współpraca transgraniczna 9309
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 3559
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 3526
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 10906
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 5093
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 13470
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 10962
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 4471
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 4985
Plany 3213
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 27438
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 5
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 9
Projekty - konsultacje społeczne 2858
Oświadczenia majątkowe 519542
Druki oświadczeń majątkowych 42050
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 575317
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 2288
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 31248
Początek kadencji 2010-2014 2534
Majątek (mienie) województwa 11970
Nieruchomości 302072
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 21652
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 8669
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny 691
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 168
Informacje o stanie mienia 8094
Nadzór właścicielski 259
Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne 76635
Nabory i konkursy na wolne stanowiska 992449
Aktualne 167985
W toku 418253
Wyniki 567971
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 89067
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 109243
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 86671
Polityka społeczna 10530
Stypendia Marszałka 50125
Ośrodki adopcyjne 5381
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 3734
Organizacje pozarządowe 26458
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 61821
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 6784
Otwarte konkursy ofert 10737
Ogłoszenia 7900
2019 8782
2018 53721
2017 31685
2016 33007
2015 723
2014 560
2013 589
2012 604
2011 408
Druki do pobrania 21618
Wykaz dotacji 7239
2018 10630
2017 12143
Wykazy dotacji archiwalne 769
2006 1074
2007 1036
2008 1069
2009 1124
2010 1151
2011 1082
2012 1741
2013 3494
2014 2840
2015 3400
2016 3973
Tryb pozakonkursowy 2969
Ogloszenia 377506
Druki do pobrania 13020
Wykaz dotacji 22874
Dotacje z zakresu ratownictwa wodnego 1490
Komisja konkursowa 39286
Konsultacje społeczne 15736
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 21742
III kadencja RDPPWL 4107
Kadencje archiwalne 416
I kadencja RDPPWL 1600
II kadencja RDPPWL 5574
Regulaminy RDPPWL 3275
Nabór do RDPPWL na III kadencję 4194
KONTAKT DO RDPPWL 4630
Akty prawne 12901
Współpraca zagraniczna 2890
Priorytety Współpracy Zagranicznej 6008
Umowy, Porozumienia i Oświadczenia o współpracy 3
Kultura 2616
Strategie i Programy 13750
Rejestr Instytucji Kultury 2978
Ochrona Zabytków 9288
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 4538
Ochrona środowiska 203768
Raporty wojewódzkie 10371
Wykaz danych o środowisku 12535
Stacje Demontażu Pojazdów 11763
Punkty Zbierania Pojazdów 5619
Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami-BDO 299
Ochrona zdrowia 8671
Strategie i programy ochrony zdrowia 28066
Programy profilaktyki zdrowotnej 3522
Psychiatria 6773
Projekt "Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom ..." 5902
Konsultacje społeczne 1544
Pomoc materialna dla studentów kierunków lekarskich 10976
In vitro 2698
Bezpieczeństwo 43402
Realizacja zadań obronnych 1192
2014 9475
2013 1754
2015 8776
2016 5722
2017 8824
2018 1419
2019 114
Ochrona przeciwpożarowa 6150
Zastrzeganie dokumentów 80
Rezerwacja biletów lotniczych 46743
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 22076
Wybory samorządowe 2018 4002
Akty prawne, obwieszczenia urzędowe 1532
Wojewódzka Komisja Wyborcza 1625
WYNIKI WYBORÓW DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 916

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 23224
Mapa serwisu 15771
Statystyki 21342
Kanały RSS 12008
Kontakt 221668
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu