ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 597518

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3423
Informacja o województwie 42525
Statut Województwa Lubuskiego 14558
Petycje 4990
Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 2028
Zbiorcze informacje o petycjach 523
Złożone do Sejmiku 2633
Złożone do Marszałka i Zarządu 8719
Lobbing 722
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 997
Informacje roczne 1052
Sejmik Województwa 20657
Kompetencje Sejmiku 4407
Radni Województwa 4992
Zaproszenia 486
Komisje Sejmiku 1201
Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa 1014
Komisja Budżetu i Finansów 1130
Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa 1021
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1025
Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki 1275
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych 983
Komisja Rewizyjna 1297
Komisje Doraźne Sejmiku 1487
Interpelacje i Wnioski 2145
Rejestry Interpelacji i Wniosków 5146
Interpelacje i Wnioski Radnych 732
1. Ardelli Tadeusz 3752
2. Balcerzak Klaudiusz 4232
3. Chinalska Anna 5931
4. Ciemnoczołowski Sebastian 4266
5. Dereń Grażyna 3319
6. Fedko Edward Jan 3361
7. Fiedorowicz Czesław 4567
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 5614
9. Grabarek Grzegorz 1305
10. Jaworska Maria 1228
11. Jędrzejczak Tadeusz 1795
12. Kołodziej Zbigniew Jan 4036
13. Kościk Zbigniew 5323
14. Kowal Sławomir Jan 2813
15. Kruczkowski Józef 5902
16. Kucharska Barbara 3948
17. Maciuszonek Wacław Jan 1285
18. Marcinkiewicz Mirosław 2789
19. Mejza Łukasz 4889
20. Możejko Tomasz 2397
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 1909
22. Osińska Bożena Krystyna 2077
23. Pająk Tadeusz 2182
24. Pawlak Natalia 1662
25. Polak Elżbieta Anna 564
26. Surmacz Marek Tomasz 2707
27. Synowiec Anna 3058
28. Tomczyszyn Stanisław 469
29. Wołowicz Franciszek 2450
30. Wontor Tomasz Paweł 1254
Komarnicki Władysław 3307
Zaręba Marek Bogusław 477
Paluch Robert 1421
Dajczak Władysław 2830
Sesje Sejmiku 3104
Protokoły z Sesji Sejmiku 717
V kadencja (2014-2018) 6915
IV kadencja (2010-2014) 7155
III kadencja (2006-2010) 2664
II kadencji (2002-2006) 2655
I kadencji (1998-2002) 2643
Zarząd Województwa 6786
Skład Zarządu 7390
Kompetencje Zarządu 1924
Akty prawne 4152502
Urząd Marszałkowski 7720
Kompetencje i zadania 37440
Kontakt - Departamenty i Biura 433969
Kontakt - Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 236
Co i jak załatwić 44091
Departamenty 36379
Sprawy 34669
Regulamin organizacyjny 38618
Struktura organizacyjna 45032
Zawiadomienia 56216
Obwieszczenia 20571
Ogłoszenia 45349
Publiczny transport zbiorowy 7059
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 10472
Kontrola 2155
Procedury kontroli 345
Kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 2469
Kontrole zewnętrzne 540
Nadzór właścicielski 5847
Dostęp do informacji publicznej 1323
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 529
Elektroniczna skrzynka podawcza 476
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 14
Tłumacz języka migowego 9053
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 3398
Praktyki u Marszałka 1979
Kontakt - Departamenty i Biura 0
Zamówienia Publiczne 501117
Aktualne 199867
W toku 125390
Wyniki 186752
Archiwalne 165515
Wyniki innych postępowań 78798
Zamówienia ogłoszone do dnia 26.07.2012 23703
Profil nabywcy 21830
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 1761
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - usługi 561
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - dostawy 552
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - roboty budowlane 436
Dialog Techniczny 43901
Zamówienia do 30 000 Euro 82758
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 820608
Aktualne 128145
W toku 343397
Wyniki 451418
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 75602
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 71437
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 21952
Finanse i budżet województwa 19760
2017 7112
2016 19746
2015 23850
2014 34167
2013 44126
2012 51968
2011 30191
2010 20119
2009 14526
2008 15289
2007 12269
2006 14055
2005 6152
2004 6353
Sprawozdania finansowe 9063
Sprawozdanie o zaległych należnościach 4574
Nowe Rachunki bankowe 6561
Poręczenia i gwarancje 2661
Rok 2009 3902
Rok 2007 3522
Długookresowa prognoza przepływów finansowych, prognoza długu 5401
Majątek (mienie) województwa 6361
Nieruchomości 172536
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 9730
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 4110
Informacje o stanie mienia 3033
Dokumenty programowe Województwa Lubuskiego 11845
Główne dokumenty programowe 1680
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 1202
Programy strategiczne w zakresie ochrony zdrowia 964
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa lubuskiego 1
Programy ochrony powietrza 1
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 817
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 461
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 1230
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 696
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 321
Dokumenty programowe branżowe 386
Strategia Energetyki 595
Strategia Polityki Społecznej 417
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 608
Programy Polityki Społecznej 1156
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 2025
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 327
Plan transportowy 1461
Strategia Rozwoju Kultury 416
Program Ochrony Środowiska 213
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 1163
Studium Integracji 4597
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 1655
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 1658
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 5650
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 2450
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 7444
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 5594
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 1002
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 859
Plany 2200
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 14115
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 0
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 0
Strategie 5308
Strategia Rozwoju Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost 1277
Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 726
Projekty 1233
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 1141
Oświadczenia majątkowe 435135
Druki oświadczeń majątkowych 25797
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 315571
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 1395
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 18890
Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku 6022
Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 roku 5272
Oświadczenia majątkowe złożone w 2009 roku 3156
Oświadczenia majątkowe złożone w 2008 roku 3198
Oświadczenia majątkowe złożone w 2007 roku 3218
Koniec kadencji 2006-2010 1503
Początek kadencji 2010-2014 1478
Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne 60395
Ochrona Środowiska 114730
Raporty wojewódzkie 4988
Rejestr Informacji o Środowisku 9111
Stacje Demontażu Pojazdów 8255
Punkty Zbierania Pojazdów 4142
Polityka Społeczna 5516
Stypendia Marszałka 17798
Ośrodki adopcyjne 2724
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 1550
Organizacje Pozarządowe 25598
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 37083
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 4089
Otwarte konkursy ofert 10676
Ogłoszenia 7791
2017 12072
2016 25602
Ogłoszenia archwalne 97
2011 295
2012 373
2013 418
2014 476
2015 463
Druki do pobrania 14292
Wykaz dotacji 7181
2017 2856
Wykazy dotacji archiwalne 100
2006 135
2007 120
2008 102
2009 118
2010 107
2011 119
2012 171
2013 414
2014 291
2015 355
2016 335
Tryb pozakonkursowy 2938
Ogloszenia 246724
Druki do pobrania 8388
Wykaz dotacji 12242
Komisja konkursowa 25337
Konsultacje społeczne 11595
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 18242
III kadencja RDPPWL 1775
Kadencje archiwalne 60
I kadencja RDPPWL 178
II kadencja RDPPWL 602
Regulaminy RDPPWL 1836
Nabór do RDPPWL na III kadencję 2452
KONTAKT DO RDPPWL 3568
Akty prawne 8168
Kultura 2345
Strategie i Programy 1806
Rejestr Instytucji Kultury 345
Ochrona Zabytków 1979
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 1060
Ochrona Zdrowia 8397
Strategie i programy ochrony zdrowia 10872
Programy profilaktyki zdrowotnej 870
Psychiatria 2974
KONKURS OFERT - Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego 3304
Współpraca Zagraniczna 2392
Umowy, Porozumienia i Oświadczenia o współpracy 3
Priorytety Współpracy Zagranicznej 199
Bezpieczeństwo 35086
Realizacja zadań obronnych 462
2014 7881
2013 1418
2015 6812
2016 3183
2017 4500
Ochrona przeciwpożarowa 3084
Ochrona przeciwpowodziowa 781
Rezerwacja biletów lotniczych 39812
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 16515

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 18079
Mapa serwisu 12600
Statystyki 16073
Kanały RSS 9254
Kontakt 151054
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu