ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 952081

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3428
Informacja o województwie 54063
Statut Województwa Lubuskiego 17432
Petycje 10479
Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 4606
Zbiorcze informacje o petycjach 3145
Złożone do Sejmiku 5711
Złożone do Marszałka i Zarządu 29197
Lobbing 809
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 3230
Informacje roczne 2248
Rady i Organy Doradcze 3631
Lubuska Rada Konsultacyjna 5
Informacje Bieżące 979
Skład Rady 699
Kompetencje i Zadania 1273
Uchwały i Dezyderaty 715
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 6
Kompetencje i Zadania 1283
Informacje Bieżące 1545
Skład Prezydium 647
Skład Rady 654
Uchwały WRDS 913
Stanowiska i Opinie 948
Zarząd Województwa 6961
Skład Zarządu 17873
Kompetencje Zarządu 3574
Akty prawne 5445762
Urząd Marszałkowski 12862
Kompetencje i zadania 48915
Kontakt - Departamenty i Biura 531967
Kontakt - Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 10209
Co i jak załatwić 57383
Departamenty 78587
Sprawy 70227
Statut Urzędu 2311
Regulamin organizacyjny 46624
Struktura organizacyjna 50786
Zawiadomienia 100288
Obwieszczenia 49042
Ogłoszenia 94350
Publiczny transport zbiorowy 12719
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 13840
Kontrola 3790
Procedury kontroli 1727
Kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 8892
Kontrole zewnętrzne 3097
Nadzór właścicielski 13388
Dostęp do informacji publicznej 4654
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 2413
Inspektor Ochrony Danych 673
Elektroniczna skrzynka podawcza 2503
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 28
Tłumacz języka migowego 19916
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 6351
Praktyki u Marszałka 5731
Sejmik Województwa 23538
Kompetencje Sejmiku 13641
Radni Województwa 9355
Zaproszenia 4011
Komisje Sejmiku 2177
Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa 2120
Komisja Budżetu i Finansów 2256
Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa 2003
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 2028
Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki 2357
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych 2064
Komisja Rewizyjna 2613
Komisje Doraźne Sejmiku 3084
Interpelacje i Wnioski 2783
Rejestry Interpelacji i Wniosków 10695
Interpelacje i Wnioski Radnych 2109
1. Ardelli Tadeusz 8050
2. Balcerzak Klaudiusz 7552
3. Chinalska Anna 11880
4. Ciemnoczołowski Sebastian 7657
5. Dereń Grażyna 5700
6. Fedko Edward Jan 7490
7. Fiedorowicz Czesław 9101
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 11460
9. Grabarek Grzegorz 3117
10. Jaworska Maria 2163
11. Jędrzejczak Tadeusz 2606
12. Kołodziej Zbigniew Jan 7109
13. Kościk Zbigniew 9232
14. Kowal Sławomir Jan 5618
15. Kruczkowski Józef 12945
16. Kucharska Barbara 6581
17. Maciuszonek Wacław Jan 2353
18. Marcinkiewicz Mirosław 5597
19. Mejza Łukasz 9905
20. Możejko Tomasz 4642
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 4650
22. Osińska Bożena Krystyna 3568
23. Pająk Tadeusz 3863
24. Pawlak Natalia 3277
25. Polak Elżbieta Anna 926
26. Surmacz Marek Tomasz 4797
27. Synowiec Anna 6036
28. Tomczyszyn Stanisław 893
29. Wołowicz Franciszek 4530
30. Wontor Tomasz Paweł 2348
Komarnicki Władysław 5750
Zaręba Marek Bogusław 840
Paluch Robert 2589
Dajczak Władysław 4978
Sesje Sejmiku 4055
Protokoły z Sesji Sejmiku 1165
V kadencja (2014-2018) 14257
IV kadencja (2010-2014) 11932
III kadencja (2006-2010) 4541
II kadencji (2002-2006) 4354
I kadencji (1998-2002) 4143
Kontakt - Departamenty i Biura 0
Zamówienia Publiczne 516290
Aktualne 349442
W toku 164896
Wyniki 234536
Archiwalne 211560
Wyniki innych postępowań 142355
Zamówienia ogłoszone do dnia 26.07.2012 25140
Profil nabywcy 28172
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 4671
Dialog Techniczny 70176
Zamówienia do 30 000 Euro 132374
Finanse i budżet województwa 24577
2018 7288
2017 19302
2016 32592
2015 30907
2014 40745
2013 50288
2012 56550
2011 34891
2010 24756
2009 16815
2008 18273
2007 14126
2006 16248
2005 7264
2004 7521
Sprawozdanie o zaległych należnościach 5569
Sprawozdania finansowe 12244
Poręczenia i gwarancje 3259
Rok 2009 4634
Rok 2007 4207
Długookresowa prognoza przepływów finansowych, prognoza długu 6273
Dokumenty Programowe Województwa Lubuskiego 23515
Główne dokumenty programowe 2599
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 4111
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 1725
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 2502
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 1466
Kontrakt Terytorialny 1246
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp. (Dz.Urz.Woj. Lub 2018.1163) 1349
Dokumenty programowe branżowe 1095
Strategia Energetyki 3781
Strategia Polityki Społecznej 1791
Lubuska Stretegia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 987
Programy Strategiczne Ochrony Zdrowia 1998
Programy Polityki Społecznej 3780
Strategia Rozwoju Kultury 1696
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 2802
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 958
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 11040
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 1207
Plan transportowy 4669
Strategia Rozwoju Potru Lotnicznego Zielona Góra/Babimost 801
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 744
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 1054
Programy Ochrony Powietrza 0
Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 903
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 1984
Studium Integracji - współpraca transgraniczna 8311
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 3216
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 3177
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 10164
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 4652
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 12552
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 10399
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 3700
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 4225
Plany 3043
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 25424
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 4
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 6
Projekty - konsultacje społeczne 2528
Oświadczenia majątkowe 497454
Druki oświadczeń majątkowych 38585
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 502622
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 2082
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 29869
Początek kadencji 2010-2014 2264
Majątek (mienie) województwa 11048
Nieruchomości 270356
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 18405
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 7571
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny 402
Informacje o stanie mienia 6993
Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne 74092
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 958082
Aktualne 160413
W toku 402007
Wyniki 544299
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 85945
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 101350
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 71423
Polityka Społeczna 9456
Stypendia Marszałka 42079
Ośrodki adopcyjne 4908
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 3296
Kultura 2561
Strategie i Programy 11154
Rejestr Instytucji Kultury 2246
Ochrona Zabytków 7122
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 3958
Organizacje Pozarządowe 26226
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 56051
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 6288
Otwarte konkursy ofert 10697
Ogłoszenia 7895
2018 43665
2017 30079
2016 32029
2015 197
2014 219
2013 215
2012 203
2011 153
Druki do pobrania 19893
Wykaz dotacji 7228
2018 7582
2017 11147
Wykazy dotacji archiwalne 611
2006 859
2007 831
2008 850
2009 851
2010 939
2011 873
2012 1414
2013 2717
2014 2274
2015 2702
2016 3205
Tryb pozakonkursowy 2959
Ogloszenia 339270
Druki do pobrania 11840
Wykaz dotacji 19738
Dotacje z zakresu ratownictwa wodnego 1169
Komisja konkursowa 36369
Konsultacje społeczne 14651
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 21087
III kadencja RDPPWL 3541
Kadencje archiwalne 356
I kadencja RDPPWL 1316
II kadencja RDPPWL 4488
Regulaminy RDPPWL 2994
Nabór do RDPPWL na III kadencję 3820
KONTAKT DO RDPPWL 4359
Akty prawne 11850
Współpraca Zagraniczna 2794
Priorytety Współpracy Zagranicznej 4805
Umowy, Porozumienia i Oświadczenia o współpracy 3
Ochrona Środowiska 184584
Raporty wojewódzkie 9376
Rejestr Informacji o Środowisku 11794
Stacje Demontażu Pojazdów 10928
Punkty Zbierania Pojazdów 5334
Ochrona Zdrowia 8637
Strategie i programy ochrony zdrowia 24848
Programy profilaktyki zdrowotnej 3052
Psychiatria 5858
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych w zakresie profilaktyki nowotworowej 5533
Konsultacje społeczne 713
Pomoc materialna dla studentów kierunków lekarskich 8231
In vitro 1408
Bezpieczeństwo 41938
Realizacja zadań obronnych 1014
2014 9122
2013 1692
2015 8375
2016 5263
2017 8083
2018 890
Ochrona przeciwpożarowa 5670
Rezerwacja biletów lotniczych 45669
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 20958
Wybory samorządowe 2018 1608
Akty prawne, obwieszczenia urzędowe 779
Wojewódzka Komisja Wyborcza 854

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 22269
Mapa serwisu 15203
Statystyki 20045
Kanały RSS 11572
Kontakt 202579
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu