ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 478334

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3423
Informacja o województwie 40376
Statut Województwa Lubuskiego 14009
Petycje 3944
Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 1491
zbiorcze informacje o petycjach 244
złożone do Sejmiku 2169
złożone do Marszałka i Zarządu 7456
Lobbing 688
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 549
Informacje roczne 864
Sejmik Województwa 19940
Kompetencje Sejmiku 2523
Radni Województwa 4371
Zaproszenia 145
Komisje Sejmiku 1036
Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa 838
Komisja Budżetu i Finansów 900
Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa 851
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 847
Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki 1053
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych 788
Komisja Rewizyjna 1090
Komisje Doraźne Sejmiku 1142
Interpelacje i Wnioski 2026
Rejestry Interpelacji i Wniosków 4450
Interpelacje i Wnioski Radnych 552
1. Ardelli Tadeusz 3223
2. Balcerzak Klaudiusz 3770
3. Chinalska Anna 5246
4. Ciemnoczołowski Sebastian 3749
5. Dereń Grażyna 2875
6. Fedko Edward Jan 2925
7. Fiedorowicz Czesław 3847
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 4729
9. Grabarek Grzegorz 1031
10. Jaworska Maria 1041
11. Jędrzejczak Tadeusz 1586
12. Kołodziej Zbigniew Jan 3564
13. Kościk Zbigniew 4558
14. Kowal Sławomir Jan 2320
15. Kruczkowski Józef 5155
16. Kucharska Barbara 3524
17. Maciuszonek Wacław Jan 1088
18. Marcinkiewicz Mirosław 2405
19. Mejza Łukasz 4342
20. Możejko Tomasz 1993
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 1629
22. Osińska Bożena Krystyna 1733
23. Pająk Tadeusz 1968
24. Pawlak Natalia 1413
25. Polak Elżbieta Anna 401
26. Surmacz Marek Tomasz 2372
27. Synowiec Anna 2616
28. Tomczyszyn Stanisław 379
29. Wołowicz Franciszek 2090
30. Wontor Tomasz Paweł 994
Komarnicki Władysław 2913
Zaręba Marek Bogusław 387
Paluch Robert 1202
Dajczak Władysław 2556
Sesje Sejmiku 2952
Protokoły z Sesji Sejmiku 616
V kadencja (2014-2018) 5588
IV kadencja (2010-2014) 6194
III kadencja (2006-2010) 2380
II kadencji (2002-2006) 2223
I kadencji (1998-2002) 2374
Zarząd Województwa 6699
Skład Zarządu 5452
Kompetencje Zarządu 1642
Akty prawne 3985035
Urząd Marszałkowski 6477
Kompetencje i zadania 35202
Kontakt - Departamenty i Biura 415352
Co i jak załatwić 42129
Departamenty 31730
Sprawy 30040
Regulamin organizacyjny 36988
Struktura organizacyjna 43962
Zawiadomienia 49493
Obwieszczenia 17899
Ogłoszenia 39921
Publiczny transport zbiorowy 5957
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 9821
Kontrola 1769
Procedury kontroli 176
Kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 1483
Kontrole zewnętrzne 257
Nadzór właścicielski 4749
Dostęp do informacji publicznej 829
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 214
Elektroniczna skrzynka podawcza 160
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 11
Tłumacz języka migowego 7019
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 2520
Praktyki u Marszałka 1361
Kontakt - Departamenty i Biura 0
Zamówienia Publiczne 496933
Aktualne 178203
W toku 116762
Wyniki 175453
Archiwalne 154256
Wyniki innych postępowań 71492
Zamówienia ogłoszone do dnia 26.07.2012 23337
Profil nabywcy 20572
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 1097
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - usługi 377
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - dostawy 352
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - roboty budowlane 281
Dialog Techniczny 39964
Zamówienia do 30 000 Euro 75899
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 796091
Aktualne 123049
W toku 331780
Wyniki 432028
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 73051
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 68261
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 14033
Finanse i budżet województwa 18450
2017 4834
2016 16825
2015 22184
2014 32969
2013 42759
2012 50877
2011 29091
2010 19079
2009 14027
2008 14788
2007 11884
2006 13475
2005 5873
2004 6073
Sprawozdania finansowe 8344
Sprawozdanie o zaległych należnościach 4352
Nowe Rachunki bankowe 6225
Poręczenia i gwarancje 2555
Rok 2009 3705
Rok 2007 3364
Długookresowa prognoza przepływów finansowych, prognoza długu 5157
Majątek (mienie) województwa 5245
Nieruchomości 159184
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 8404
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 3676
Informacje o stanie mienia 210
Dokumenty programowe Województwa Lubuskiego 10149
Główne dokumenty programowe 1409
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 882
Programy strategiczne w zakresie ochrony zdrowia 622
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa lubuskiego 0
Programy ochrony powietrza 1
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 403
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 243
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 721
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 359
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 187
Dokumenty programowe branżowe 209
Strategia Energetyki 314
Strategia Polityki Społecznej 248
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 398
Programy Polityki Społecznej 685
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 1197
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 173
Plan transportowy 802
Strategia Rozwoju Kultury 234
Program Ochrony Środowiska 127
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 944
Studium Integracji 4001
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 1345
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 1311
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 4991
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 2064
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 6668
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 4725
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 624
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 436
Plany 1826
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 11592
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 0
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 0
Strategie 4094
Strategia Rozwoju Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost 1078
Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 440
Projekty 994
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 891
Oświadczenia majątkowe 420105
Druki oświadczeń majątkowych 23216
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 285607
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 1223
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 16850
Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku 5113
Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 roku 4559
Oświadczenia majątkowe złożone w 2009 roku 2659
Oświadczenia majątkowe złożone w 2008 roku 2755
Oświadczenia majątkowe złożone w 2007 roku 2735
Koniec kadencji 2006-2010 1294
Początek kadencji 2010-2014 1275
Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne 57415
Ochrona Środowiska 107505
Raporty wojewódzkie 4432
Rejestr Informacji o Środowisku 8756
Stacje Demontażu Pojazdów 7733
Punkty Zbierania Pojazdów 3934
Polityka Społeczna 4772
Stypendia Marszałka 16184
Ośrodki adopcyjne 2326
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 1091
Organizacje Pozarządowe 25497
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 34702
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 3857
Otwarte konkursy ofert 10674
Ogłoszenia 7787
2017 8556
2016 23984
Ogłoszenia archwalne 24
2011 29
2012 25
2013 23
2014 41
2015 33
Druki do pobrania 13541
Wykaz dotacji 7167
2017 1799
Wykazy dotacji archiwalne 21
2006 28
2007 24
2008 25
2009 21
2010 24
2011 21
2012 27
2013 29
2014 31
2015 29
2016 32
Tryb pozakonkursowy 2930
Ogloszenia 231156
Druki do pobrania 7707
Wykaz dotacji 11196
Komisja konkursowa 23739
Konsultacje społeczne 10970
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 17688
III kadencja RDPPWL 1411
Kadencje archiwalne 15
I kadencja RDPPWL 18
II kadencja RDPPWL 87
Regulaminy RDPPWL 1616
Nabór do RDPPWL na III kadencję 2125
KONTAKT DO RDPPWL 3381
Akty prawne 7731
Kultura 2260
Strategie i Programy 526
Rejestr Instytucji Kultury 109
Ochrona Zabytków 1357
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 686
Ochrona Zdrowia 8270
Strategie i programy ochrony zdrowia 8720
Programy profilaktyki zdrowotnej 549
Psychiatria 2688
Współpraca Zagraniczna 1764
Umowy, Porozumienia i Oświadczenia o współpracy 3
Priorytety Współpracy Zagranicznej 99
Bezpieczeństwo 33193
Realizacja zadań obronnych 361
2014 7566
2013 1359
2015 6350
2016 2844
2017 3435
Ochrona przeciwpożarowa 2679
Ochrona przeciwpowodziowa 525
Rezerwacja biletów lotniczych 38233
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 15586

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 17221
Mapa serwisu 11826
Statystyki 15258
Kanały RSS 8646
Kontakt 141334
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu