ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 417575

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3192
Informacja o województwie 37111
Statut Województwa Lubuskiego 13180
Petycje 2574
zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 911
złożone do Sejmiku 1655
złożone do Marszałka i Zarządu 5585
Lobbing 537
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 205
Informacje roczne 641
Sejmik Województwa 17218
Kompetencje Sejmiku 1061
Radni Województwa 3335
Sesje Sejmiku 2462
Protokoły z Sesji Sejmiku 481
V kadencja (2014-2018) 4244
IV kadencja (2010-2014) 5177
III kadencja (2006-2010) 1928
II kadencji (2002-2006) 1828
I kadencji (1998-2002) 1962
Komisje Sejmiku 768
Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa 647
Komisja Budżetu i Finansów 692
Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa 644
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 650
Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki 770
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych 599
Komisja Rewizyjna 778
Komisje Doraźne Sejmiku 865
Interpelacje i Wnioski 1663
Rejestry Interpelacji i Wniosków 3547
Interpelacje i Wnioski Radnych 350
1. Ardelli Tadeusz 2643
2. Balcerzak Klaudiusz 3129
3. Chinalska Anna 4409
4. Ciemnoczołowski Sebastian 3203
5. Dereń Grażyna 2311
6. Fedko Edward Jan 2352
7. Fiedorowicz Czesław 3189
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 3844
9. Grabarek Grzegorz 775
10. Jaworska Maria 814
11. Jędrzejczak Tadeusz 1318
12. Kołodziej Zbigniew Jan 2975
13. Kościk Zbigniew 3848
14. Kowal Sławomir Jan 1821
15. Kruczkowski Józef 4327
16. Kucharska Barbara 2964
17. Maciuszonek Wacław Jan 852
18. Marcinkiewicz Mirosław 1934
19. Mejza Łukasz 3593
20. Możejko Tomasz 1516
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 1209
22. Osińska Bożena Krystyna 1364
23. Pająk Tadeusz 1657
24. Pawlak Natalia 1097
25. Polak Elżbieta Anna 289
26. Surmacz Marek Tomasz 1890
27. Synowiec Anna 2123
28. Tomczyszyn Stanisław 286
29. Wołowicz Franciszek 1670
30. Wontor Tomasz Paweł 725
Komarnicki Władysław 2473
Zaręba Marek Bogusław 286
Paluch Robert 976
Dajczak Władysław 2185
Zarząd Województwa 5509
Zarząd 3369
Kompetencje Zarządu 1264
Akty prawne 3852375
Urząd Marszałkowski 5559
Kompetencje i zadania 32419
Kontakt - Departamenty i Biura 382339
Co i jak załatwić 34187
Wydziały 25995
Sprawy 25502
Regulamin organizacyjny 34975
Zawiadomienia 42945
Obwieszczenia 14272
Ogłoszenia 32339
Publiczny transport zbiorowy 4977
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 9089
Kontrola 1254
2017 123
2016 856
2015 1176
2014 957
2013 2088
2012 1616
2011 2386
2010 1257
2009 824
2008 751
Nadzór właścicielski 3773
Elektroniczna skrzynka podawcza 0
Dostęp do informacji publicznej 497
Zasady udostępniania informacji publicznej 1751
Ponowne wykorzystywanie 6
Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania 92
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 10
Tłumacz języka migowego 5191
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 1904
Zamówienia Publiczne 488374
Aktualne 152393
W toku 106866
Wyniki 162334
Archiwalne 141982
Wyniki innych postępowań 65667
Zamówienia ogłoszone do dnia 26.07.2012 22892
Profil nabywcy 19397
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 109
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - usługi 33
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - dostawy 93
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - roboty budowlane 43
Dialog Techniczny 33419
Zamówienia do 30 000 Euro 65228
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 746868
Aktualne 114469
W toku 311992
Wyniki 407498
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 70023
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 63842
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 7245
Finanse i budżet województwa 16607
2017 1738
2016 13228
2015 20279
2013 41458
2014 31419
2011 28066
2012 49548
2010 17517
2009 12519
2008 13196
2006 12281
2005 5382
2004 5555
Sprawozdania finansowe 7348
Sprawozdanie o zaległych należnościach 4107
2007 10941
Nowe Rachunki bankowe 5792
Poręczenia i gwarancje 2358
Rok 2009 3475
Rok 2007 3164
Długookresowa prognoza przepływów finansowych, prognoza długu 4889
Majątek (mienie) województwa 3654
Nieruchomości 141836
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 6874
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 2946
Programy, plany, strategie, projekty 6954
Programy 872
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 2317
Programy Polityki Społecznej 3144
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 13963
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 535
Programy strategiczne w zakresie ochrony zdrowia 188
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa lubuskiego 0
Program ochrony środowiska 1
Programy ochrony powietrza 0
Programy ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych 1
Programy ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich 0
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2013-2016 25
Plany 1121
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 748
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 1909
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 3478
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 7975
Plan transportowy 3749
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 0
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 0
Strategie 2419
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 4107
Strategia Rozwoju Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost 832
Strategia Energetyki 2164
Strategia Polityki Społecznej 1446
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 405
Strategia rozwoju kultury województwa lubuskiego 86
Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 92
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 646
Współpraca Transgraniczna 2991
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 1039
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 1005
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 4162
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 1520
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 4461
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 3761
Projekty 690
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 3342
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 634
Oświadczenia majątkowe 400228
Druki oświadczeń majątkowych 19001
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 255108
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 1004
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 14677
Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku 4405
Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 roku 3894
Oświadczenia majątkowe złożone w 2009 roku 2167
Oświadczenia majątkowe złożone w 2008 roku 2359
Oświadczenia majątkowe złożone w 2007 roku 2242
Koniec kadencji 2006-2010 1055
Początek kadencji 2010-2014 1071
Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne 51082
Ochrona Środowiska 91026
Raporty wojewódzkie 3447
Rejestr Informacji o Środowisku 7978
Stacje Demontażu Pojazdów 7125
Punkty Zbierania Pojazdów 3656
Polityka Społeczna 3610
Stypendia Marszałka 13434
Ośrodki adopcyjne 1907
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 633
Organizacje Pozarządowe 25290
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 29733
Regulamin postepowania w sprawach o udzielenie dotacji 6845
Otwarte konkursy ofert 10650
Ogłoszenia 7753
2011 9096
2012 16767
2013 33783
2014 42654
2015 42755
2016 18221
2017 472
Druki do pobrania 12243
Wykaz dotacji 7151
2006 r. 2944
2007 r. 2996
2008 r. 3039
2009 r. 3328
2010 r. 3473
2011 r. 3214
2012 r. 6225
2013 r. 20542
2014 r. 11329
2015 r. 16834
2016 r. 6311
Tryb pozakonkursowy 2900
Ogloszenia 215059
Druki do pobrania 6981
Wykaz dotacji 9961
Komisja konkursowa 22413
Konsultacje społeczne 10106
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 17151
I kadencja RDPPWL 5234
II kadencja RDPPWL 15218
III kadencja RDPPWL 1011
KONTAKT DO RDPPWL 3185
Regulaminy RDPPWL 1381
Nabór do RDPPWL na III kadencję 1709
Akty prawne 7247
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 3494
Kultura 1383
Ochrona Zabytków 603
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 429
Ochrona Zdrowia 7115
Strategie i programy ochrony zdrowia 7368
Przymus bezpośredni 2362
Wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami 49
Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych 28
INFORMATOR O DOSTĘPNYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM FORMACH WSPARCIA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 114
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnerów do wspólnego przygotowywania i realizacji projektu konkursowego pn. „Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – realizacja programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym j 135
Współpraca Zagraniczna 1504
Bezpieczeństwo 30982
Realizacja zadań obronnych 144
2014 7184
2013 1229
2015 5809
2016 2313
2017 508
Ochrona przeciwpożarowa 2153
Ochrona przeciwpowodziowa 302
Rezerwacja biletów lotniczych 35335
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 14346
Publiczny transport zbiorowy 48044

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 15689
Mapa serwisu 10851
Statystyki 13441
Kanały RSS 7852
Kontakt 128859
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu