ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 462182

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3423
Informacja o województwie 39693
Statut Województwa Lubuskiego 13777
Petycje 3656
Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 1338
zbiorcze informacje o petycjach 167
złożone do Sejmiku 2061
złożone do Marszałka i Zarządu 7061
Lobbing 683
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 447
Informacje roczne 805
Sejmik Województwa 19654
Kompetencje Sejmiku 1752
Radni Województwa 4146
Sesje Sejmiku 2892
Protokoły z Sesji Sejmiku 583
V kadencja (2014-2018) 5176
IV kadencja (2010-2014) 5868
III kadencja (2006-2010) 2216
II kadencji (2002-2006) 2114
I kadencji (1998-2002) 2270
Komisje Sejmiku 972
Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa 777
Komisja Budżetu i Finansów 830
Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa 782
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 792
Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki 966
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych 737
Komisja Rewizyjna 1007
Komisje Doraźne Sejmiku 1056
Interpelacje i Wnioski 1983
Rejestry Interpelacji i Wniosków 4130
Interpelacje i Wnioski Radnych 490
1. Ardelli Tadeusz 3066
2. Balcerzak Klaudiusz 3608
3. Chinalska Anna 5095
4. Ciemnoczołowski Sebastian 3611
5. Dereń Grażyna 2688
6. Fedko Edward Jan 2781
7. Fiedorowicz Czesław 3644
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 4552
9. Grabarek Grzegorz 957
10. Jaworska Maria 980
11. Jędrzejczak Tadeusz 1506
12. Kołodziej Zbigniew Jan 3383
13. Kościk Zbigniew 4399
14. Kowal Sławomir Jan 2156
15. Kruczkowski Józef 4957
16. Kucharska Barbara 3409
17. Maciuszonek Wacław Jan 1005
18. Marcinkiewicz Mirosław 2265
19. Mejza Łukasz 4179
20. Możejko Tomasz 1836
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 1492
22. Osińska Bożena Krystyna 1612
23. Pająk Tadeusz 1861
24. Pawlak Natalia 1306
25. Polak Elżbieta Anna 360
26. Surmacz Marek Tomasz 2209
27. Synowiec Anna 2489
28. Tomczyszyn Stanisław 342
29. Wołowicz Franciszek 1953
30. Wontor Tomasz Paweł 915
Komarnicki Władysław 2789
Zaręba Marek Bogusław 344
Paluch Robert 1116
Dajczak Władysław 2465
Zarząd Województwa 6665
Skład Zarządu 4849
Kompetencje Zarządu 1567
Akty prawne 3964948
Urząd Marszałkowski 6323
Kompetencje i zadania 34565
Kontakt - Departamenty i Biura 408872
Co i jak załatwić 41078
Departamenty 30111
Sprawy 29040
Regulamin organizacyjny 36667
Struktura organizacyjna 43655
Zawiadomienia 48357
Obwieszczenia 17233
Ogłoszenia 38197
Publiczny transport zbiorowy 5768
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 9700
Kontrola 1667
Procedury kontroli 121
Kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 926
Kontrole zewnętrzne 172
Nadzór właścicielski 4506
Dostęp do informacji publicznej 706
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 143
Elektroniczna skrzynka podawcza 74
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 10
Tłumacz języka migowego 6591
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 2411
Praktyki u Marszałka 1216
Kontakt - Departamenty i Biura 0
Zamówienia Publiczne 495181
Aktualne 169955
W toku 114648
Wyniki 172087
Archiwalne 150482
Wyniki innych postępowań 70405
Zamówienia ogłoszone do dnia 26.07.2012 23208
Profil nabywcy 20301
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 904
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - usługi 332
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - dostawy 309
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - roboty budowlane 248
Dialog Techniczny 38545
Zamówienia do 30 000 Euro 73674
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 789100
Aktualne 121654
W toku 327791
Wyniki 427897
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 72473
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 67196
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 11766
Finanse i budżet województwa 18077
2017 3943
2016 16171
2015 21893
2013 42538
2014 32709
2011 28894
2012 50606
2010 18911
2009 13892
2008 14668
2007 11790
2006 13384
2005 5786
2004 5986
Sprawozdania finansowe 7959
Sprawozdanie o zaległych należnościach 4297
Nowe Rachunki bankowe 6128
Poręczenia i gwarancje 2494
Rok 2009 3637
Rok 2007 3292
Długookresowa prognoza przepływów finansowych, prognoza długu 5086
Majątek (mienie) województwa 4799
Nieruchomości 157182
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 8134
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 3528
Dokumenty programowe Województwa Lubuskiego 9286
Główne dokumenty programowe 1278
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 782
Programy strategiczne w zakresie ochrony zdrowia 526
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa lubuskiego 0
Programy ochrony powietrza 0
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 290
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 174
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 593
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 276
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 115
Dokumenty programowe branżowe 128
Strategia Energetyki 255
Strategia Polityki Społecznej 194
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 337
Programy Polityki Społecznej 572
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 932
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 127
Plan transportowy 660
Strategia Rozwoju Kultury 170
Program Ochrony Środowiska 77
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 833
Studium Integracji 3829
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 1258
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 1225
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 4782
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 1935
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 6410
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 4572
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 556
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 387
Plany 1545
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 10257
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 0
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 0
Strategie 3710
Strategia Rozwoju Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost 1025
Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 361
Projekty 918
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 828
Oświadczenia majątkowe 413874
Druki oświadczeń majątkowych 21985
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 278797
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 1169
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 16425
Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku 4958
Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 roku 4408
Oświadczenia majątkowe złożone w 2009 roku 2531
Oświadczenia majątkowe złożone w 2008 roku 2649
Oświadczenia majątkowe złożone w 2007 roku 2601
Koniec kadencji 2006-2010 1243
Początek kadencji 2010-2014 1207
Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne 56294
Ochrona Środowiska 105357
Raporty wojewódzkie 4295
Rejestr Informacji o Środowisku 8679
Stacje Demontażu Pojazdów 7581
Punkty Zbierania Pojazdów 3865
Polityka Społeczna 4533
Stypendia Marszałka 15782
Ośrodki adopcyjne 2215
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 970
Organizacje Pozarządowe 25471
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 33680
Regulamin postepowania w sprawach o udzielenie dotacji 7330
Otwarte konkursy ofert 10673
Ogłoszenia 7784
2011 9770
2012 17632
2013 34472
2014 44093
2015 44724
2016 23538
2017 7158
Druki do pobrania 13361
Wykaz dotacji 7165
2006 3181
2007 3116
2008 3184
2009 3477
2010 3618
2011 3348
2012 6444
2013 21126
2014 11701
2015 17333
2016 8574
2017 1444
Tryb pozakonkursowy 2928
Ogloszenia 226721
Druki do pobrania 7510
Wykaz dotacji 10815
Komisja konkursowa 23507
Konsultacje społeczne 10844
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 17590
I kadencja RDPPWL 5479
II kadencja RDPPWL 15865
III kadencja RDPPWL 1317
KONTAKT DO RDPPWL 3328
Regulaminy RDPPWL 1558
Nabór do RDPPWL na III kadencję 1992
Akty prawne 7601
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 3758
Kultura 2228
Strategie i Programy 87
Rejestr Instytucji Kultury 27
Ochrona Zabytków 1194
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 629
Ochrona Zdrowia 8077
Strategie i programy ochrony zdrowia 8273
Przymus bezpośredni 2571
Informator o dostępnych w województwie lubuskim formach wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi 399
Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego 488
Współpraca Zagraniczna 1555
Informacie ogólne 8
Umowy, Porozumienia i Oświadczenia o współpracy 3
Priorytety Współpracy Zagranicznej 32
Informacje ogólne 2
Bezpieczeństwo 32650
Realizacja zadań obronnych 326
2014 7487
2013 1322
2015 6214
2016 2720
2017 3168
Ochrona przeciwpożarowa 2588
Ochrona przeciwpowodziowa 479
Rezerwacja biletów lotniczych 37572
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 15309

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 16927
Mapa serwisu 11586
Statystyki 14878
Kanały RSS 8467
Kontakt 138615
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu