ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 137

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Główny specjalista - radca prawny

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1/2 etatu

Ilość etatów: 1

Wydział: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wydział Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Pomocy Technicznej

Data udostępnienia: 2017-01-11

Ogłoszono dnia: 2017-01-11 przez Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego

Termin składania dokumentów: 2017-01-23 23:59:00

Nr ogłoszenia: 137

Zlecający: Marszałek Województwa Lubuskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe prawnicze II stopnia,
 2. aktualny wpis na listę radców prawnych,
 3. co najmniej 5 lat stażu pracy,
 4. co najmniej 3 lata stażu pracy w administracji publicznej,
 5. znajomość prawa a w szczególności prawa cywilnego i administracyjnego, prawa zamówień publicznych,
 6. prawo jazdy kat. B,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,
 2. co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostce wdrażającej lub zarządzającej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Udzielanie porad i konsultacji prawnych.
 2. Sporządzanie umów cywilnoprawnych o szczególnych walorach trudności,
 3. Opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych, pism, decyzji i innych dokumentów przygotowywanych przez Departament.
 4. Sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie projektów uchwał kierowanych na Zarząd.
 5. Opiniowanie formalnoprawne korespondencji pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a organami administracji publicznej, sądami i innymi instytucjami oraz osobami prawnymi i fizycznymi.
 6. Opiniowanie projektów udzielanych pełnomocnictw, upoważnień.
 7. Opiniowanie dokumentacji przygotowywanej w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,
 8. Sporządzanie pism procesowych.
 9. Uczestnictwo w prowadzonych przez Samorząd Województwa Lubuskiego negocjacjach,
 10. Prowadzenie w imieniu Samorządu Województwa Lubuskiego spraw przed sądami, organami administracji publicznej, w postępowaniach egzekucyjnych oraz postępowaniach polubownych, a także windykacji należności.
 11. Wykonywanie innych czynności według potrzeb Departamentu związanych z obsługą prawną.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 j.t.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 j.t.)”,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa polskiego lub obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej, lub osoby posiadające obywatelstwo kraju, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.
  Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-01-23 23:59:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 23.01.2017 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko Gł. specjalisty – radcy prawnego DFW”.
c. Miejsce:
 1. osobiście w godzinach pracy urzędu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (pok. 59),
 2. lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):
  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7     65-057 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (niespełnienie powyższego warunku jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego).  
 
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.
W sprawie naboru, informacji udziela p. Agnieszka Kotowska w godz. od 900 do 1300 pok. nr 11 (tel. 68 456 53 06).
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego Data wytworzenia informacji: 2017-01-11 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego Data wprowadzenia do BIP 2017-01-11 14:30:30
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Kotowska Data udostępnienia informacji: 2017-01-11 15:16:50
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Kotowska Data ostatniej zmiany: 2017-03-01 15:20:40
Artykuł był wyświetlony: 1375 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu