ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 163

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Departamentu

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Departament Infrastruktury Społecznej

Data udostępnienia: 2017-05-09

Ogłoszono dnia: 2017-05-09 przez Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego

Termin składania dokumentów: 2017-05-19 23:59:00

Nr ogłoszenia: 163

Zlecający: Marszałek Województwa Lubuskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
     Nadzór nad  realizacją zadań  należących  do zakresu  działania  Departamentu  m. in.:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. co najmniej 5 lat stażu pracy,
 3. bardzo dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,
 4. posiadanie specjalistycznej wiedzy umożliwiającej realizację zadań na stanowisku Dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej m. in. z zakresu funkcjonowania instytucji kultury i jednostek organizacyjnych działających w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji,
 5. samodzielność, inicjatywa, kreatywność, umiejętność zarządzania personelem oraz jakością realizowanych zadań,
 6. znajomość aktów prawnych: ustawy o samorządzie województwa, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawie o zarządzaniu kryzysowym itp.,
 7. znajomość Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. co najmniej 3 lata stażu pracy na stanowisku kierowniczym,
 2. prawo jazdy kat. B.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. sprawowanie mecenatu i promocja kultury;
 2. wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem przez Samorząd wojewódzkich samorządowych instytucji kultury;
 3. wspieranie i promocja twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej oraz działań i inicjatyw kulturalnych, a także ochrony dziedzictwa kulturowego;
 4. prowadzenie spraw związanych z Nagrodami Kulturalnymi Marszałka Województwa Lubuskiego oraz nagrodami honorowymi Złoty Dukat Lubuski;
 5. współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządami powiatów i gmin, środowiskami twórczymi, specjalistycznymi jednostkami państwowymi i samorządowymi;
 6. opracowywanie zasad wspierania mniejszości narodowych i grup etnicznych w działalności kulturalnej;
 7. współpraca z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury, kultury fizycznej, edukacji i turystyki regionalnej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na zasadach określonych w corocznie uchwalanym „Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi”;
 8. publikowanie i aktualizowanie informacji na stronie www.lubuskie.pl w Zadaniach Urzęduw zakresie- Turystyka, NGO, Edukacja i kultura, Sport;
 9. opracowywanie regionalnych programów rozwoju kultury i kultury fizycznej, w tym bazy sportowo-rekreacyjnej oraz określanie źródeł ich finansowania;
 10. wspieranie i promowanie wojewódzkich przedsięwzięć w dziedzinie kultury i kultury fizycznejo zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym;
 11. przygotowywanie i prowadzenie procedury konkursowej związanej z wyborem kandydatów na dyrektorów wojewódzkich instytucji kultury;
 12. prowadzenie spraw związanych z realizacją uchwały Sejmiku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych oraz uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagród finansowych dla najlepszych sportowców z województwa lubuskiego;
 13. wspieranie promocji aktywności ruchowej i warunków rozwoju sportu masowego;
 14. wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem przez samorząd województwa Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie;
 15. opracowywanie wspólniez Lubuskim Kuratorem Oświaty priorytetów, procedur, rozwiązań organizacyjnych pozwalających na tworzenie i realizację polityki doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 16. podejmowanie działań na rzecz tworzenia regionalnych systemów doskonalenia nauczycieli;
 17. prowadzenie działań na rzecz zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla realizacji statutowych zadań przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Województwo i poprzez to współuczestniczenie z Lubuskim Kuratorium Oświaty w kształtowaniu polityki oświatowej w województwie;
 18. organizowanie kształcenia, w tym prowadzenie publicznych szkół medycznych;
 19. dostosowywanie form i kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy;
 20. dokonywanie oceny pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo, przy współpracy z Lubuskim Kuratorem Oświaty;
 21. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo;
 22. opracowywanie regulaminów określających szczegółowe zasady wynagradzania nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach Województwa, z wyjątkiem wynagrodzenia zasadniczego;
 23. przygotowywanie i prowadzenie postępowań konkursowych związanych z wyborem kandydatów na dyrektora placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo;
 24. prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o systemie informacji oświatowej;
 25. prowadzenie spraw związanych z wpisem do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli;
 26. udzielanie świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli;
 27. współpraca w zakresie edukacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi;
 28. prowadzenie spraw związanych z realizacją uchwały Sejmiku w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu województwa lubuskiego;
 29. prowadzenie spraw związanych z przyznaniem stypendiów w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych i technicznych dla uczniów z terenów województwa lubuskiego oraz stypendiów dla studentów;
 30. wspieranie i promocja wartościowych przedsięwzięć edukacyjnych o charakterze regionalnym poprzez dofinansowanie zadań publicznych;
 31. prowadzenie spraw związanych z realizacją uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami;
 32. prowadzenie spraw związanych z realizacją uchwały Sejmiku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa lubuskiego;
 33. sporządzanie sprawozdań z wykonania planów finansowych oraz stanu należności i zobowiązań finansowych nadzorowanych instytucji kultury, zgodnie z art. 265-267 ustawy o finansach publicznych;
 34. przygotowywanie analiz i sprawozdań wynikających z uchwały Sejmiku w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Lubuskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz uchwały Sejmiku w sprawie zasad gospodarowania mieniem województwa;
 35. prowadzenie spraw związanych z działaniami na rzecz integracji środowisk kombatanckich oraz koordynacji działań w zakresie współpracy z organizacjami społecznymi oraz stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych;
 36. wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu;
 37. przeprowadzanie kontroli doraźnych lub problemowych w nadzorowanej jednostce organizacyjnej -Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze;
 38. nadzór nad realizacją zadań Samorządu w zakresie polityki rynku pracy a wykonywanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze;
 39. opracowanie i realizacja Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 40. nadzór nad realizacją zadań samorządu województwa w zakresie polityki społecznej,a wykonywanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze;
 41. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Zarząd kontroli nad ośrodkami adopcyjnymi;
 42. monitorowanie przebiegu procesów adopcyjnych;
 43. opracowanie, realizacja i koordynacja programów współpracy Województwa z organizacjami pozarządowymi;
 44. koordynowanie pracy Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
 45. realizacja zadań samorządu województwa w zakresie ochrony praw konsumentów,w szczególności prowadzenie edukacji konsumenckiej;
 46. opracowywanie projektów programów i planów samorządu województwa w zakresie organizowania i prowadzenia działalności turystycznej;
 47. monitorowanie i koordynacja realizacji zadań z zakresu turystyki;
 48. wspieranie działań podmiotów w regionie w zakresie tworzenia i rozwoju regionalnego produktu turystycznego;
 49. realizacja projektów turystycznych we współpracy z regionami krajowymi i zagranicznymi, w tym partnerskimi Województwa;
 50. współpraca z Polskimi Ośrodkami Informacji Turystycznej za granicą w celach promocji Województwa we współpracy z Departamentem Przedsiębiorczości i Strategii Marki;
 51. prowadzenie spraw związanych z organizatorami turystyki oraz pośrednikami turystycznymiw zakresie zadań i uprawnień Marszałka określonych w ustawie o usługach turystycznych;
 52. nadzór i prowadzenie spraw w zakresie pilotażu, przewodnictwa turystycznego w tym przewodnictwa górskiego w zakresie zadań i uprawnień Marszałka określonych w ustawie o usługach turystycznych;
 53. nadzór i prowadzenie spraw w zakresie zaszeregowania/potwierdzania/zmiany zaszeregowania obiektów hotelarskich oraz określonego rodzaju i kategorii, ewidencja tych obiektów, wykreślania obiektów hotelarskich z ewidencji oraz wydawanie przyrzeczenia zaszeregowania obiektu (promesy);
 54. sporządzanie sprawozdań z realizacji programów działania i planów pracy;
 55. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i reklamowej w dziedzinie turystyki;
 56. prowadzenie kontroli wewnętrznej wydatków dokonywanych ze środków publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 57. organizowanie przedsięwzięć promujących walory turystyczne województwa lubuskiego w kraju i za granicą, w tym udział w imprezach targowych we współpracy z Departamentem Przedsiębiorczościi Strategii Marki;
 58. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
 59. opracowanie oraz bieżąca aktualizacja dokumentacji, podejmowanie czynności organizacyjnych mających na celu przygotowanie Departamentu oraz jednostek organizacyjnie podległych do realizacji zadań obronnych określonych w planie operacyjnym funkcjonowania Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 60. planowanie oraz realizacja działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom o charakterze terrorystycznym lub reagowanie w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa polskiego,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.
  Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-05-19 23:59:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19.05.2017 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko Dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej”.
c. Miejsce:
 1. osobiście w godzinach pracy urzędu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (pok. 59),
 2. lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):
  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7   65-057 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (niespełnienie powyższego warunku jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego).  
 
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.
W sprawie naboru, informacji udziela p. Agnieszka Kotowska w godz. od 900 do 1300 pok. nr 11 (tel. 68 456 53 06).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego Data wytworzenia informacji: 2017-05-09 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego Data wprowadzenia do BIP 2017-05-09 11:28:48
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Kotowska Data udostępnienia informacji: 2017-05-09 12:43:56
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Kotowska Data ostatniej zmiany: 2017-06-21 15:10:20
Artykuł był wyświetlony: 1688 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu