ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 168

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor - umowa na czas zastępstwa

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Departament Przedsiębiorczości i Strategii Marki - Wydział Przedsiębiorczości i Strategii Marki

Data udostępnienia: 2017-07-12

Ogłoszono dnia: 2017-07-12 przez Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego

Termin składania dokumentów: 2017-07-24 23:59:00

Nr ogłoszenia: 168

Zlecający: Marszałek Województwa Lubuskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. co najmniej 3 lata stażu pracy,
 3. doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 4. bardzo dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,
 5. samodzielność, odporność na stres, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość języka angielskiego,
 2. prawo jazdy kat. B.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Monitorowanie odbywających się w danym roku kalendarzowym rocznic oraz obchodów świątpaństwowych i innych uroczystości.
 2. Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami regionów partnerskich i przedstawicielami placówek dyplomatycznych
 3. Prowadzenie dokumentacji stosownie do zasad ustalonych instrukcją kancelaryjną oraz zgodnie
  z jednolitym rzeczowym wykazem akt, w tym prawidłowa archiwizacja dokumentów.
 4. Redagowanie pism korespondencji wewnętrznej, związanych z realizacją spraw należących
  do kompetencji WydziałuPrzedsiębiorczości i Strategii Marki.
 5. Koordynacja – we współdziałaniu z departamentami – spraw związanych z obejmowaniem przez Marszałka patronatem honorowym przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu
  dla województwa lubuskiego, w szczególności przygotowywanie merytoryczne wniosków
  o nadanie patronatu lub dofinansowanie, a w przypadku współorganizacji imprez patronackich – wspieranie organizacyjne imprezy, w tym zadbanie o wizualną promocję województwa (banery, rollupy, itp.).
 6. W miarę potrzeb – udział w organizacji imprez plenerowych, eventów, konkursów promocyjnych oraz włączanie się w organizację innych wydarzeń promocyjnych w regionie.
 7. Udzielanie pomocy pracownikom urzędu w sprawach dotyczących Strategii Marki Lubuskie.
 8. Koordynacja wdrożenia submarek marki „Lubuskie Warte Zachodu”.
 9. Przygotowywanie materiałów na potrzeby Zarządu.
 10. Współdziałanie z departamentami Urzędu w zakresie udostępniania materiałów informacyjno-promocyjnych.
 11. Opracowywanie, gromadzenie i aktualizowanie materiałów dotyczących działalności Urzędu.
 12. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Województwa Lubuskiego.
 13. Współdziałanie z organami administracji samorządowej, rządowej, przedstawicielami dyplomatycznymi w kraju i za granicą w zakresie promocji województwa.
 14. Współpraca z krajowymi instytucjami społecznymi, kulturalnymi, naukowymi i gospodarczymi prowadzącymi działania promocyjne na rzecz województwa.
 15. Przygotowywanie wydawnictw związanych z promocją województwa lubuskiego.
 16. Prowadzenie działań promocyjnych dotyczących tworzenia pozytywnego wizerunku województwa w kraju i za granicą.
 17. Odpowiedzialność za organizację imprez plenerowych, eventów, konkursów promocyjnych
  oraz wydarzeń promocyjnych w regionie (np. Kongres Kobiet, Szlachetna Paczka, Dzień Dziecka, Dzień Niepodległości, Dni Województwa Lubuskiego).
 18. Przygotowanie informacji do zamówień, dokumentów i umów ze skutkiem finansowym w zakresie działalności wydziału.
 19. Opisywanie rachunków i faktur w zakresie prowadzonych spraw.
 20. Budowa pozytywnego wizerunku województwa lubuskiego w środowiskach akademickich.
 21. Prowadzenie spraw w zakresie udostępniania barw, herbu i flagi Województwa Lubuskiego, zgodniez zasadami określonymi odrębną uchwałą Zarządu.
 22. Przygotowywanie zamówień na ogłoszenia w prasie.
 23. Inicjowanie programów promocji Województwa.
 24. Wprowadzanie informacji wraz z opisem o patronatach Marszałka i imprezach patronackich
  na stronę lubuskie.pl oraz do kalendarza internetowego Wydziału Przedsiębiorczości i Strategii Marki.
 25. Odpowiedzialność za stany magazynowe gadżetów promocyjnych będących na stanie Wydziału Przedsiębiorczości i Strategii Marki wraz z ich wydawaniem w oparciu o złożone wnioski.
 26. Nadzór nad magazynem i ilością materiałów promocyjnych i gadżetów województwa, a w razie potrzeby przygotowanie gadżetów na konferencje, warsztaty, targi, eventy itp. Zgodnie
  ze złożonymi wnioskami wewnętrznymi.
 27. Wspieranie działań jednostek samorządu terytorialnego promujących województwo lubuskie.
 28. Przygotowanie dokumentacji oraz zakup materiałów informacyjno – promocyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 29. Współudział w opracowywaniu planu budżetu Wydziału Przedsiębiorczości i Strategii Marki, w tym przygotowywanie danych w zakresie potrzeb środków finansowych na promocję województwa.
 30. Współudział w przygotowaniu Planu Promocji Województwa oraz dokumentacji związanej z przyjęciem planu przez Zarząd.
 31. Przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje Radnych Województwa Lubuskiego.
 32. Wydawanie materiałów promocyjnych zgodnie z obowiązującym regulaminem.
 33. W razie potrzeby monitoring wydarzeń dofinansowanych z budżetu Wydziału Przedsiębiorczościi Strategii Marki pod kątem działań promocyjnych na rzecz województwa, wykorzystania znaku Lubuskie Warte zachodu i przekazu medialnego.
 34. Prowadzenie dokumentacji stosownie do zasad ustalonych instrukcją kancelaryjną oraz zgodnie
  z jednolitym rzeczowym wykazem akt, w tym prawidłowa archiwizacja dokumentów.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa polskiego lub obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej, lub osoby posiadające obywatelstwo kraju, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.
  Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-07-24 23:59:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 24.07.2017 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „nabór na stanowisko: Inspektora  ds. współdziałania z urzędami i instytucjami DM.I – umowa o pracę na czas zastępstwa”.
c. Miejsce:
 1. osobiście w godzinach pracy urzędu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (pok. 59),
 2. lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):
  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7        65-057 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (niespełnienie powyższego warunku jest jednoznaczne  z rezygnacją kandydata z zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego).  
 
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.
W sprawie naboru, informacji udziela p. Agnieszka Kotowska w godz. od 900 do 1300 pok. nr 11 (tel. 68 456 53 06).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego Data wytworzenia informacji: 2017-07-12 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego Data wprowadzenia do BIP 2017-07-12 15:05:01
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Kotowska Data udostępnienia informacji: 2017-07-12 15:07:23
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Kotowska Data ostatniej zmiany: 2017-12-12 03:00:24
Artykuł był wyświetlony: 747 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu