ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 173

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik Wydziału

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Departament Przedsiebiorczości i Strategii Marki - Wydział Projektów Turystycznych i Lubuskiego Centrum Winiarstwa

Data udostępnienia: 2017-08-10

Ogłoszono dnia: 2017-08-10 przez Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego

Termin składania dokumentów: 2017-08-21 23:59:00

Nr ogłoszenia: 173

Zlecający: Marszałek Województwa Lubuskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. co najmniej 4 lata stażu pracy,
 3. doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym,
 4. dobra znajomość języka angielskiego,
 5. bardzo dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i internetu,
 6. dobra znajomość social media,
 7. prawo jazdy kat. B,
 8. umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi, dyspozycyjność i odporność na stres.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przygotowywanie materiałów na potrzeby Zarządu,
 2. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Województwa Lubuskiego,
 3. Opracowywanie, gromadzenie i aktualizowanie materiałów dotyczących działalności Urzędu,
 4. Przygotowywanie materiałów umieszczanych na stronie internetowej Województwa, internetowej stronie Lubuskiego Centrum Winiarstwa i prowadzonych przez LCW mediach społecznościowych,
 5. Prowadzenie dokumentacji stosownie do zasad ustalonych instrukcją kancelaryjną oraz zgodniez jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 6. Terminowe wywiązywanie się z obowiązków sprawozdawczych.
 7. Wzajemne informowanie się o sprawach istotnych dla pracy Departamentu.
 8. Przedstawianie stanowiska w ważnych sprawach należących do zakresu działania samorząduWojewództwa i Lubuskiego Centrum Winiarstwa.
 9. Współudział w opracowywaniu planu budżetu, w tym przygotowywanie danych w zakresie potrzeb na środki finansowe.
 10. Prowadzenie rejestru godzin nadliczbowych podległych służbowo pracowników.
 11. Wdrażanie Strategii Marki ,,Lubuskie warte Zachodu”.
 12. Przygotowywanie dokumentów i uregulowań wewnętrznych związanych z realizacją Strategii Marki ,,Lubuskie warte Zachodu” przez Urząd ijednostki organizacyjne.
 13. Opracowanie rocznego planu promocji dla Wydziału oraz inicjowanie programów promocji Województwa.
 14. Prowadzenie działań promocyjnych, w tym: tworzenie pozytywnego wizerunku Województwa, udział
  w targach i wystawach.
 15. Koordynacja działań Wydziału Promocji Projektów Turystycznych i Lubuskiego Centrum Winiarstwa związana z organizacją imprez organizowanych przez Lubuskie Centrum Winiarstwa wraz z prowadzeniem dokumentacji w tym zakresie. 
 16. Odpowiedzialność za realizację Dnia Województwa Lubuskiego w zakresie działań ww. Wydziału w tym przygotowanie porozumienia o współpracy, harmonogramu działań, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 17. Odpowiedzialność za realizowane akcje promocyjne w ramach pracy Wydziału.
 18. Współpraca z organizacjami pozarządowymi z terenu województwa lubuskiego, producentami produktów regionalnych i tradycyjnych.
 19. Podejmowanie działań związanych z promocją województwa na portalach społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Blip itp.)
 20. Współdziałanie z departamentami Urzędu w zakresie udostępniania materiałów informacyjno-promocyjnych.
 21. Zamieszczanie oraz aktualizacja informacji na portalu „Wrota Lubuskie”.
 22. Budowa pozytywnego wizerunku województwa lubuskiego w środowiskach akademickich.
 23. Wspieranie działań jednostek samorządu terytorialnego promujących województwo lubuskie.
 24. Rozdzielanie korespondencji do załatwienia i określanie sposobu i trybu załatwienia spraw.
 25. Weryfikacja przygotowywanych dokumentów przez poszczególnych pracowników Wydziału oraz po jej weryfikacji parafowanie korespondencji wytwarzanej w Wydziale.
 26. Kontrola rzetelności, terminowości wykonywania zadań oraz należytego przyjmowania interesantów przez pracowników Wydziału.
 27. Odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
 28. Odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie procedur zamówień publicznych.
 29. Odpowiedzialność za realizację systemowego projektu własnego w obszarze turystyki, zgodnie z opisem działań, harmonogramem i budżetem wniosku o dofinansowanie tj.prowadzeniem prac administracyjno–logistycznych związanych z projektem, przygotowaniem materiałów i dokumentacji związanej z projektem, prowadzeniem dokumentacji dot. działań projektu, przygotowywaniem wniosków, zamówień, umów, aneksów dotyczących wydatków ponoszonych w ramach projektu, sprawdzaniem i opisywaniem dokumentów finansowo-księgowych dotyczących projektu, sprawdzaniem kompletności dokumentów księgowych dotyczących płatności dokonywanychw ramach projektu, aktualizowaniem harmonogramu płatności projektu, współpracą przy opracowywaniu projektu budżetu, układu wykonawczego tego budżetu w zakresie zadań realizowanych w ramach projektu, współpracą przy przygotowywaniu w ww. zakresie odpowiednich dokumentów kierowanych na Zarząd Województwa oraz do Departamentu Finansów, współpracą przy przygotowywaniu postępu finansowanego wniosków o płatność, prowadzeniem działań promocyjnych projektu, stałą współpracą z członkami zespołu projektu, organizowaniem spotkań/seminariów/konferencji przewidzianych w projekcie, monitorowaniem wszystkich działań w projekcie, opracowywaniem i realizacją strategii informacyjno-promocyjnej projektu, udziałem, przygotowaniem i protokołowaniem s potkań dot. realizacji projektu, zbieraniem dokumentacji związanej z pracą członków zespołu projektowego, przygotowywaniem informacji, sprawozdań i raportów związanych z realizacją zadań projektu, przygotowywaniem dokumentacji na zakup sprzętu oraz materiałów promocyjnych, raportowaniem postępów w realizacji projektu, realizacją bieżących spraw związanych z realizacją projektu, przygotowanie we współpracy z Wydziałem Zamówień Publicznych dokumentacji przetargowej dot. zakupów i usług ujętych w budżecie projektu, odpowiedzialnością za kompletność i prawidłowością gromadzonej dokumentacji dot. projektu.
 30. Przygotowanie i koordynacja projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 1. Gospodarka i Innowacje Działanie
  1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP oraz Osi Priorytetowej
  4. Środowisko i Kultura Działanie Kapitał przyrodniczy regionu.
 31. Bieżące przekazywanie do Biura Prasowego informacji medialnych na temat wydarzeń, działań i efektów pracy Wydziału Projektów Turystycznych i Promocji Lubuskiego Centrum Winiarstwa.
 32. Przygotowywanie wydawnictw związanych z promocją województwa lubuskiego.
 33. Współdziałanie z organami administracji samorządowej, rządowej, przedstawicielami dyplomatycznymi w kraju i za granicą w zakresie promocji województwa.
 34. Współpraca z krajowymi instytucjami społecznymi, kulturalnymi, naukowymi i gospodarczymi prowadzącymi działania promocyjne na rzecz województwa.
 35. Prowadzenie działań promocyjnych dotyczących tworzenia pozytywnego wizerunku województwa w kraju i za granicą.
 36. Organizowanie imprez plenerowych, konkursów promocyjnych oraz włączanie się w organizację wydarzeń promocyjnych w regionie.
 37. Wspieranie działań jednostek samorządu terytorialnego promujących województwo lubuskie.
 38. Przygotowanie dokumentacji oraz zakup materiałów informacyjno–promocyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 39. Przygotowywanie zamówień na ogłoszenia w prasie.
 40. Redagowanie pism korespondencji wewnętrznej.
 41. Realizacja celu, jakim jest rozwój strony internetowej urzędu marszałkowskiego oraz atrakcji lubuskich.
 42. Dokonywanie zmian layoutu ww. strony, zależnie od potrzeb.
 43. Zlecanie obróbki, zależnie od potrzeb zdjęć oraz materiałów dźwiękowych i filmowych na potrzeby strony i wydziału.
 44. Pomoc użytkownikom (oraz szkolenia) w zakresie dodawania informacji na stronę.
 45. Stałe monitorowanie ruchu na stronie internetowej.
 46. Kontrola nad zakupioną na potrzeby strony platformą hostingową.
 47. Zlecanie projektów graficznych, w tym wydawnictw własnych dla potrzeb wydziału i Zarządu.
 48. Nadzór nad BIP w zakresie prac Wydziału tj.: publikowanie i aktualizowanie informacji w dziale BIP w zakresie działania Wydziału, terminowe i prawidłowe zamieszczanie w BIP informacji publicznych przeznaczonych do publikacji, współpraca z innymi pracownikami w zakresie związanym z publikowaniem w BIP informacji, za których wytworzenie lub przechowywanie są odpowiedzialni, zachowanie zgodności publikowanych w dziale BIP informacji z aktualnym stanem faktycznym i prawnym oraz zachowaniem ich kompletności i spójności, zgłaszanie Koordynatorowi Urzędowemu i Administratorowi Systemu problemów i nieprawidłowości w funkcjonowaniu strony BIP lub panelu administracyjnego BIP.
 49. Prowadzenie dokumentacji spraw załatwianych na stanowisku pracy stosownie do postanowień instrukcji kancelaryjnej i ich prawidłowe archiwizowanie.
 50. Dbałość o dobry stan środków trwałych Lubuskiego Centrum Winiarstwa i prawidłową obsługę interesantów.
 51. Dbałość o rozwój placówki Lubuskiego Centrum Winiarstwa we współpracy z środowiskiem skupionym wokół promocji Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu.
 52. Nadzór i odpowiedzialność za realizację i tworzenie dokumentów związanych z użytkowaniem Lubuskiego Centrum Winiarstwa.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa polskiego,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.
  Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-08-21 23:59:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 21.08.2017 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem nabór na stanowisko Kierownika Wydziału DM.II.”.
c. Miejsce:
 1. osobiście w godzinach pracy urzędu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (pokój nr 59),
 2. lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):
  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7   65-057 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (niespełnienie powyższego warunku jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego).  
 
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.
W sprawie naboru, informacji udziela p. Agnieszka Kotowska w godz. od 900 do 1300 pokój nr 11
(tel. 68 456 53 06).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego Data wytworzenia informacji: 2017-08-10 15:15:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego Data wprowadzenia do BIP 2017-08-10 16:01:09
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Kotowska Data udostępnienia informacji: 2017-08-10 16:06:48
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Kotowska Data ostatniej zmiany: 2017-09-28 15:59:06
Artykuł był wyświetlony: 1340 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu