ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 192

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik Wydziału

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Departament Infrastruktury i Komunikacji - Wydział Transportu

Data udostępnienia: 2017-11-09

Ogłoszono dnia: 2017-11-09 przez Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego

Termin składania dokumentów: 2017-11-20 23:59:00

Nr ogłoszenia: 192

Zlecający: Marszałek Województwa Lubuskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. co najmniej 4 lata stażu pracy,
 3. dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
 4. bardzo dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,
 5. prawo jazdy kat. B,
 6. bardzo dobra znajomość: ustawy o samorządzie województwa, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o transporcie drogowym, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 maja 2002 w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy,
 7. posiadanie specjalistycznej wiedzy w zakresie zadań realizowanych na stanowisku, umiejętność myślenia strategicznego, umiejętności analityczne, umiejętność negocjowania, znajomość zasad komunikacji pisemnej, samodzielność, kreatywność, inicjatywa,
 8. umiejętność: podejmowania decyzji, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania jakością realizowanych zadań, zarządzania zmianą, umiejętność pracy w zespole,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. wykształcenie wyższe techniczne.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 Nadzór nad prawidłową realizacją zadań Wydziału Transportu tj. m.in.:
 1. udzielanie, odmowa, cofnięcie, zmiana lub stwierdzenie wygaśnięcia zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób,
 2. prowadzenie kontroli przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia,
 3. przygotowywanie i przeprowadzenie postępowań prowadzących do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 4. zawieranie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 5. kontrola nad przestrzeganiem przez operatora i przewoźnika zasad funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego,
 6. kontrola zgodności wykonywania przewozów w transporcie autobusowym z wydanymi zezwoleniami,
 7. uzgadnianie rozkładów jazdy na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób dla linii komunikacyjnych przebiegających przez obszar województwa lubuskiego,
 8. przygotowywanie decyzji w sprawie ograniczenia obowiązku przewozu,
 9. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis przedsiębiorcy do rejestru,
 10. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem kursów dokształcających oraz prowadzenie kontroli spełniania przez prowadzących kursy - warunków i wymagań określonych w przepisach o przewozie drogowym towarówniebezpiecznych,
 11. wydawanie kierowcom zaświadczeń ADR (umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych) uprawniających do kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne w przewozie drogowym,
 12. wprowadzanie do systemu CEPiK, prowadzonego przez MSW danych kierowców, którym wydano zaświadczenia ADR,
 13. współpraca z instytucjami określonymi w ustawie Prawo wodne w zakresie modernizacji śródlądowych dróg wodnych,
 14. opracowywanie planu transportowego oraz organizacja transportu drogowego,
 15. współpraca z Biurem Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej w działaniach na rzecz rozwoju Europejskich Korytarzy Transportowych i Sieci TEN-T,
 16. wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne,
 17. prowadzenie rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis przedsiębiorców do rejestru,
 18. organizowanie publicznego transportu zbiorowego, w tym:
  • badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym,
  • podejmowanie działań zmierzających do realizacji istniejącego planu transportowego albo do aktualizacji tego planu,
  • zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie określonym ustawą o publicznym transporcie zbiorowym,
  • przygotowanie i przeprowadzenie postępowania prowadzącego do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 19. współpraca z przewoźnikami kolejowymi i zarządcą infrastruktury kolejowej przy tworzeniu aktualizacji rozkładów jazdy pociągów na terenie województwa,
 20. przygotowywanie umów o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa,
 21. sprawowanie merytorycznego nadzoru nad spółką. „Przewozy Regionalne” z siedzibą w Warszawie Sp.z o. o. i realizacja zadań, o których mowa w § 9 ust. 8 i 9 niniejszego zarządzenia,
 22. przygotowywanie projektów planów rzeczowo – finansowych wydatkowania środków z Funduszu Kolejowego i rezerwy celowej budżetu państwa oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji,
 23. prowadzenie spraw w zakresie zakupów i eksploatacji taboru kolejowego przeznaczonego doprzewozów pasażerskich,
 24. współpraca  transgraniczna w zakresie transportu kolejowego
 25. opiniowanie wykazu linii kolejowych przewidywanych do likwidacji,
 26. koordynacja organizacji połączeń różnych rodzajów środków transportu w zakresie określonym ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, z uwzględnieniem komunikacji lotniczej z Portu Lotniczego Zielona Góra – Babimost.
 27. zarządzanie publicznym transportem zbiorowym, w tym:
  • negocjowanie warunków umowy z operatorem i ich ewentualnych zmian,
  • ocena i kontrola realizacji przez operatora i przewoźnika usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
  • kontrola przestrzegania przez operatora i przewoźnika zasad funkcjonowania publicznego
  • transportu zbiorowego, o których mowa w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym,
  • współpraca z operatorem i przewoźnikiem przy aktualizacji rozkładów jazdy, w celu poprawy funkcjonowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej,
  • analiza realizacji zaspokajania potrzeb przewozowych wynikających z wykonywania przewozów na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
  • dokonywanie zmian w przebiegu istniejących linii komunikacyjnych,
  • administrowanie systemem informacji dla pasażera,
  • publikowanie sprawozdań zbiorczych na temat zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych wynikających z Rozp. (WE) NR 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE);
 28. współpraca z zarządcą infrastruktury kolejowej oraz Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie określonym przepisami ustawy o transporcie kolejowym;
 29. współpraca merytoryczna z sąsiednimi województwami w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego, w tym sporządzanie umów i porozumień międzywojewódzkich,
 30. współpraca merytoryczna z partnerami niemieckimi.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyzej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa polskiego,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.
  Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-11-20 23:59:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20.11.2017 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko Kierownika Wydziału Transportu - DG.I”.
c. Miejsce:
 1. osobiście w godzinach pracy urzędu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (pok. 59),
 2. lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):
   Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7       65-057 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (niespełnienie powyższego warunku jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego).  
 
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.
W sprawie naboru, informacji udziela p. Agnieszka Kotowska w godz. od 900 do 1300 pok. nr 11
(tel. 68 456 53 06).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego Data wytworzenia informacji: 2017-11-09 16:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego Data wprowadzenia do BIP 2017-11-09 16:36:00
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Kotowska Data udostępnienia informacji: 2017-11-09 16:38:13
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Kotowska Data ostatniej zmiany: 2018-02-20 11:40:48
Artykuł był wyświetlony: 978 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu