ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 193

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej - stanowisko ds. kancelaryjno - administracyjnych

Data udostępnienia: 2017-11-13

Ogłoszono dnia: 2017-11-13 przez Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego

Termin składania dokumentów: 2017-11-23 23:59:00

Nr ogłoszenia: 193

Zlecający: Marszałek Województwa Lubuskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym,
 3. bardzo dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,
 4. znajomość programów do tworzenia i obróbki grafiki w stopniu dostatecznym,
 5. prawo jazdy kat. B.
 6. bardzo dobra znajomość uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego ws. przyjęcia priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Lubuskiego oraz ustawy o samorządzie województwa, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenia prezesa rady ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 7. odporność na stres, umiejętność ustalania priorytetów, umiejętność organizacji pracy swojeji innych osób, wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Obsługa sekretariatu Biura w zakresie: odbierania korespondencji i przesyłek z Kancelarii Ogólnej Urzędu oraz sekretariatu Marszałka, kierowanych do Biura, przedkładania korespondencji Dyrektorowi Biura oraz czuwanie nad prawidłowym jej obiegiem, prowadzenie ewidencji pism przyjmowanych (dziennik korespondencyjny), przyjmowanie do podpisu i ekspediowanie korespondencji Biura wychodzącej na zewnątrz, wypisywania delegacji w przypadku wyjazdów służbowych Dyrektora i pracowników Biura, prowadzenie terminarza Dyrektora
 2. Prowadzenie spraw organizacyjnych i pracowniczych Biura, w szczególności: sporządzanie listy obecności pracowników,bieżące przekazywanie zwolnień lekarskich i wniosków urlopowych oraz listy obecności za dany miesiąc do Wydziału Kadr i Szkolenia, sporządzanie planu urlopów pracowników Biura, prowadzenie książki wyjść w celach służbowych i prywatnych oraz rejestru godzin nadliczbowych pracowników Biura, prowadzenie spraw dotyczących szkoleń, sporządzanie potraceń za wyjścia prywatne oraz sporządzanie wniosku o wypłatę za nadgodziny.
 3. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie.
 4. Sporządzanie miesięcznej ewidencji czasu pracy.
 5. Prowadzenie ewidencji, zestawień i rejestrów wynikających z Regulaminu Pracy, nie wymienionych wyżej.
 6. Sporządzanie planu pracy Biura.
 7. Nadzór nad realizacja zadań Biura w zakresie organizacji Biura.
 8. Zamawianie, odbieranie i rozdział materiałów biurowych, wyposażenia, pieczątek, prenumeraty oraz wydawnictw niezbędnych do pracy Biura.
 9. Obsługa komputera i pisanie pism na potrzeby Dyrektora Biura.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa polskiego lub obywatelstwa jednegoz krajów Unii Europejskiej, lub osoby posiadające obywatelstwo kraju, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.
  Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.
   

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-11-23 23:59:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 23.11.2017 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „nabór na stanowisko Podinspektora ds. kancelaryjno-administracyjnych BWZ.II”.
c. Miejsce:
 1. osobiście w godzinach pracy urzędu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (pok. 59),
 2. lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):
  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7       65-057 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (niespełnienie powyższego warunku jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego).  
 
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.
W sprawie naboru, informacji udziela p. Agnieszka Kotowska w godz. od 900 do 1300 pok. nr 11  (tel. 68 456 53 06).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego Data wytworzenia informacji: 2017-11-13 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego Data wprowadzenia do BIP 2017-11-13 15:53:02
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Kotowska Data udostępnienia informacji: 2017-11-13 15:55:57
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Kotowska Data ostatniej zmiany: 2018-02-20 11:54:07
Artykuł był wyświetlony: 1470 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu