ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 199

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Główny specjalista

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Gabinet Zarządu - Biuro Marszałka

Data udostępnienia: 2017-11-28

Ogłoszono dnia: 2017-11-28 przez Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego

Termin składania dokumentów: 2017-12-08 23:59:00

Nr ogłoszenia: 199

Zlecający: Marszałek Województwa Lubuskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. co najmniej 4 lata stażu pracy,
 3. bardzo dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,
 4. samodzielność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość języka niemieckiego,
 2. znajomość języka angielskiego,
 3. prawo jazdy kat. B.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Współpraca z wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi.
 2. Opiniowanie planowanych inwestycji medycznych w województwie lubuskim.
 3. Przygotowywanie materiałów, analiz i raportów na potrzeby Zarządu Województwa.
 4. Współpraca z Departamentem Ochrony Zdrowia w zakresie organizowania i monitorowania przedsięwzięć służących promocji zdrowia.
 5. Realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności leczniczej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych m. in. w zakresie opracowywania i realizacji programów polityki zdrowotnej.
 6. Organizacja konferencji naukowych, szkoleń, seminariów, spotkań edukacyjnych, kampanii, akcji społecznych, imprez plenerowych z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
 7. Wdrażanie submarki zdrowe Lubuskie.
 8. Współpraca z organizacjami pożytku publicznego, instytucjami kulturalnymi, naukowymi i gospodarczymi w zakresie realizacji zadań promocyjnych na rzecz ochrony zdrowia.
 9. Współpraca z administracją rządową we wdrażaniu Narodowego Programu Zdrowia i innych specjalistycznych programów prozdrowotnych.
 10. Monitoring realizacji założeń dokumentów programowych i strategicznych w szczególności Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020.
 11. Dokonywanie analiz danych epidemiologicznych oraz stanu zdrowotności mieszkańców województwa.
 12. Realizacja zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022.
 13. Realizacja zadań realizowanych przez departament w zakresie współpracy zagranicznej.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa polskiego,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.
  Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-12-08 23:59:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 08.12.2017 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko Głównego specjalisty – GZ.III (3)”.
c. Miejsce:
 1. osobiście w godzinach pracy urzędu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (pok. 59),
 2. lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):
  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7   65-057 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (niespełnienie powyższego warunku jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego).  
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.
W sprawie naboru, informacji udziela p. Agnieszka Kotowska w godz. od 900 do 1300 pok. nr 11  (tel. 68 456 53 06).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego Data wytworzenia informacji: 2017-11-28 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Turczyniak -Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego Data wprowadzenia do BIP 2017-11-28 16:17:58
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Kotowska Data udostępnienia informacji: 2017-11-28 16:20:37
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Kotowska Data ostatniej zmiany: 2018-02-20 11:43:20
Artykuł był wyświetlony: 2070 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu