ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 200

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Zastępca Dyrektora

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Data udostępnienia: 2017-12-01

Ogłoszono dnia: 2017-12-01 przez Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego

Termin składania dokumentów: 2017-12-11 23:59:00

Nr ogłoszenia: 200

Zlecający: Marszałek Województwa Lubuskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. co najmniej 4 lata stażu pracy,
 3. bardzo dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,
 4. prawo jazdy kat. B,
 5. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, inicjatywa, dyspozycyjność,
 6. znajomość:
   
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r.,poz. 201 ze zm.),
 • ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe(Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.),
 • ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 ze zm.),
 • ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.),
 • ustawy z dnia16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.),
 • ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U z 2017 r.,poz. 1161 t.j. ),
 • ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1149 ze zm.),
 • ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017, poz. 1295 ze zm.),
 • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840 t.j.),
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r., poz. 783 ze zm.),
 • ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z2015 r., poz. 652 ze zm.),
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 ze zm.),
 • ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 t.j.),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 tj.),
 • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.),
 • Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze’’ na lata 2014-2020,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie na stanowisku kierowniczym,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Nadzór nad realizacją zadań należących do zakresu działania Departamentu określonych w § 20 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz wynikające  z zawartych porozumień i umów, a w szczególności m.in.:
 1. formułowanie wniosków dotyczących efektywności polityki rolnej rządu i wojewódzkiej polityki regionalnej wobec obszarów wiejskich;
 2. współdziałanie w zakresie prowadzonych spraw z samorządem rolniczym, organami administracji publicznej oraz ze społeczno-zawodowymi organizacjami rolników;
 3. realizowanie strategii rozwoju województwa - włączenie Programów Operacyjnych do realizacji wojewódzkich celów strategicznych;
 4. prowadzenie spraw w zakresie sprawozdawczości i statystyki związanej z sanitacją terenów wiejskich;
 5. koordynowanie i nadzór nad realizacją „Programu udrażniania wód płynących dla celów rybactwa w województwie lubuskim na lata 2005-2020”;
 6. współpraca z Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w zakresie realizacji celów strategii rozwoju Województwa;
 7. przygotowanie i wykonywanie programu upowszechniania wśród rolników przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt;
 8. współdziałanie z Lubuską Izbą Rolniczą w tym opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych;
 9. współpraca, w określonych obszarach, z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a także Agencją Rynku Rolnego w realizacji zadań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
 10. prowadzenie spraw dotyczących rejestru produktów tradycyjnych;
 11. współdziałanie ze stacją Oceny Odmian w Lubinicku w zakresie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego;
 12. prowadzenie spraw dotyczących wnioskowania o utworzenie rejonów zamkniętych wytwarzania materiału siewnego odmian sadzeniaków ziemniaka;
 13. prowadzenie spraw związanych z określaniem, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, ogólnej powierzchni przeznaczonej corocznie do uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw;
 14. prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydawanie zezwoleń na prowadzenie kontraktacji i skupu konopi włóknistych i maku niskomorfinowego;
 15. ocena wypełniania obowiązku racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionych do rybactwa;
 16. zwolnienia od obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej;
 17. ustanawianie lub znoszenie obrębów hodowlanych i ochronnych;
 18. zezwolenia na odstępstwa od zakazów dotyczących połowu ryb oraz na połów ryb w obrębach ochronnych;
 19. wydawanie zakazu połowu oraz zobowiązań do utrzymywania dróg swobodnego przepływu ryb;
 20. wnioskowanie o ukaranie uprawnionego do rybactwa, który nie prowadzi racjonalnej gospodarki rybackiej;
 21. wykonywanie zadań związanych z realizacją osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”;
 22. prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem podziału na obwody łowieckie oraz zmian granic obwodów łowieckich w obrębie Województwa;
 23. uzgadnianie wieloletnich łowieckich planów hodowlanych;
 24. prowadzenie ewidencji ubezpieczeń przedsiębiorstw podejmujących i wykonujących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług turystycznych obejmujących polowania;
 25. wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług turystycznych obejmujących polowania;
 26. skracanie okresów polowań na terenie Województwa;
 27. prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich;
 28. uczestnictwo w składzie komisji egzaminacyjnej nadającej uprawnienia do wykonywania polowania;
 29. realizacja zadań w zakresie określania gatunku roślin oraz terminu ich zbioru, po którym po 14 dniach nie przysługuje odszkodowanie za wyrządzone szkody przez zwierzynę łowną;
 30. prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań ze środków budżetu państwa za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne zgodnie z art. 50 ustawy Prawo łowieckie;
 31. wydawanie zezwoleń na: prowadzenie dotychczas nie stosowanej technologii chowu zwierząt, pozyskiwanie zwierząt wolnożyjących w celu preparowania zwłok lub tworzenia kolekcji tych zwłok;
 32. określanie norm ograniczenia populacji zwierząt, gdy stanowią one zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka, w tym gospodarki łowieckiej;
 33. prowadzenie spraw dotyczących zaliczania gmin do innego niż ustalony, okręgu podatkowego podatku rolnego;
 34. współpraca z zagranicą w zakresie wsi i rolnictwa w ramach porozumień i umów zawartych przez Województwo;
 35. monitorowanie i ocena sytuacji społeczno-gospodarczej w rolnictwie i warunków życia na wsi;
 36. koordynowanie gospodarki rolniczymi zasobami wodnymi, w tym prowadzenie spraw dotyczących wykonywania przez Marszałka funkcji właścicielskich;
 37. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
 38. prowadzenie spraw związanych ze sprawowanym nadzorem nad tworzeniem parków krajobrazowych, ich likwidacją i zmniejszeniem obszaru, w szczególności w zakresie nadawania statutu parku krajobrazowego lub zespołów parków krajobrazowych, określającego strukturę organizacyjną parku lub zespołu parków;
 39. analiza planu ochrony pod kątem zgodności z celami ochrony przyrody dla parku krajobrazowego oraz przygotowywanie stosownych uchwał Sejmiku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla parku krajobrazowego w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania projektu planu albo odmawianie jego ustanowienia;
 40. realizacja zadań w zakresie wyznaczania obszaru chronionego krajobrazu oraz jego likwidacji lub zmiany;
 41. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem członków Rady Parku Krajobrazowego lub Rady Zespołu Parków Krajobrazowych oraz powoływaniem dyrektora parku krajobrazowego lub dyrektora zespołu parków krajobrazowych;
 42. zatwierdzenie projektów robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji;
 43. zatwierdzanie dokumentacji geologicznych;
 44. uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opiniowanie planów i studium zagospodarowania przestrzennego;
 45. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na wydobywanie kopalin objętych prawem nieruchomości gruntowej na powierzchni powyżej 2 ha i rocznym wydobyciu przekraczającym 20.000m3 oraz udzielanie koncesji na wydobywanie wód leczniczych, termalnych i solanek;
 46. przenoszenie koncesji geologicznych na rzecz innych podmiotów gospodarczych, stwierdzanie wygaśnięcia lub cofnięcia koncesji na wydobywanie kopalin oraz nadzór i kontrola nad realizacją warunków koncesyjnych;
 47. prowadzenie sprawa związanych z opłatami eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin;
 48. prowadzenie Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego;
 49. udostępnianie informacji geologicznych;
 50. prowadzenie wszelkich spraw związanych z merytorycznym nadzorem sprawowanym przez departament nad spółkami, w których Województwo Lubuskie posiada akcje, postanowienia § 8 ust. 2 pkt. 3-4 stosuje się odpowiednio;
 51. współpraca z Departamentem Przedsiębiorczości i Strategii Marki w zakresie promocji Lubuskiego Centrum Winiarstwa;
 52. wyrażanie zgody - w drodze decyzji administracyjnej - na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
 53. opiniowanie i przekazywanie wniosków kierowanych do odpowiednich ministrów, o przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
 54. kontrola stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 55. opracowywanie propozycji podziału środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej, nadzór nad gromadzeniem i wydatkowaniem środków;
 56. prowadzenie spraw związanych z windykacją i egzekucją należności Województwa Lubuskiego wynikających z zobowiązań z tytułu opłat związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej;
 57. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na odstępstwa od zakazu płoszenia zwierząt łownych zgodnie z art. 9a ustawy Prawo łowieckie;
 58. promowanie regionalnego dziedzictwa kulinarnego, poprzez organizowanie w kraju i za granicą targów, wystaw i konkursów;
 59. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów rosnących na terenach nieruchomości należących do miast na prawach powiatu, nakładania kar w tym zakresie oraz prowadzenie kontroli nasadzeń zastępczych;
 60. sporządzanie audytu krajobrazowego;
 61. wdrażanie Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, w szczególności poprzez:
 • wybór Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej Przez Społeczność i zawieranie umowy o warunkach i sposobie realizacji tej strategii z Lokalną Grupą Działania,
 • prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej o programie operacyjnym, w tym o zasadach i trybie przyznawania pomocy w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” oraz o obowiązkach beneficjentów wynikających z przyznania tej pomocy,
 • przygotowanie na potrzeby Instytucji Zarządzającej i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa sprawozdań bieżących, okresowych i końcowych oraz na żądanie- dodatkowych informacji i wyjaśnień,
 • przygotowywanie i przekazywanie do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Rocznych Planów Informacji i Promocji PO „Rybactwo i Morze”, oraz sprawozdań z ich realizacji,
 • gromadzenie i opracowywanie danych niezbędnych do właściwego monitorowania i ewaluacji Priorytetu 4,
 • przyjmowanie, rejestrowanie wniosków o dofinansowanie oraz przeprowadzanie oceny tych wniosków,
 • zawieranie umów o dofinansowanie, na podstawie których jest przyznawana pomoc,
 • rejestrowanie umów o dofinansowanie, informacji o odmowie przyznania pomocy, złożonych przez wnioskodawców wezwań do usunięcia naruszenia prawa oraz skarg wnioskodawców do sądu administracyjnego,
 • informowanie o odmowie przyznania pomocy,
 • przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o płatność wraz z ich weryfikacją,
 • przeciwdziałanie występowaniu nieprawidłowości w zakresie realizacji operacji oraz przekazywanie informacji dotyczących tych nieprawidłowości Instytucji Zarządzającej,
 • przygotowywanie sprawozdań, prognoz wydatków i planów kontroli na każdy rok trwania programu,
 • przygotowywanie i przekazywanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: planu wydatków na rok bieżący i następny w zakresie Priorytetu 4, informacji o wysokości środków finansowych przeznaczonych do wypłaty poszczególnym beneficjentom, poświadczeń kwalifikowalności poniesionych wydatków w ramach Priorytetu 4, zleceń płatności, w tym zleceń płatności zaliczkowych, informacji o pomocy pobranej nienależnie lub pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w zakresie niezbędnym do dochodzenia zwrotu tej pomocy, informacji o wystąpieniu nieprawidłowości i błędów w trakcie przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy,
 • prowadzenie oceny i rejestru postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • prowadzenie oceny zamówień w stosunku do beneficjentów niemających obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, pod kątem zachowania zasady konkurencyjności oraz racjonalności poniesionych wydatków,
 • wydawanie decyzji administracyjnych określających kwoty przypadające do zwrotu z tytułu wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur, środków pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
 • kontrola realizacji projektów zgodnie z zaakceptowanym przez Instytucję Zarządzającą rocznym planem kontroli oraz stosownie do potrzeb,
 • gromadzenie i przechowywanie informacji i danych dotyczących wdrażania programu operacyjnego dla Instytucji Zarządzającej, w szczególności na potrzeby przygotowania sprawozdań rocznych i końcowych,
 • przekazywanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Instytucji Zarządzającej lub Komisji Europejskiej na ich żądanie, w zakresie i terminie przez nie określonych – dokumentacji dotyczącej realizacji środków w zakresie Priorytetu 4 oraz związanej z wykonywaniem przez samorząd województwa zadań Instytucji Zarządzającej,
 • właściwe przechowywanie dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy o dofinansowanie,
 • obsługa aplikacji stanowiącej rejestr wniosków o dofinansowanie, zawartych umów/decyzji/ porozumień, wniosków o płatność, zleceń płatności,
 • sporządzanie i przekazywanie do odpowiednich instytucji i komórek informacji dot. wydatkowania środków w ramach Pomocy Technicznej PO „Rybactwo i Morze”;
62) opracowanie oraz bieżąca aktualizacja dokumentacji, podejmowanie czynności organizacyjnych mających na celu  przygotowanie Departamentu oraz jednostek organizacyjnie podległych do realizacji zadań obronnych określonych w planie operacyjnym funkcjonowania Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
63) planowanie oraz realizacja działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom o charakterze terrorystycznym lub reagowanie w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa polskiego,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.
  Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-12-11 23:59:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 11.12.2017 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi”.
 
c. Miejsce:
 1. osobiście w godzinach pracy urzędu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (pok. 59),
 2. lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):
  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7     65-057 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (niespełnienie powyższego warunku jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata  z zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego).  
 
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.
W sprawie naboru, informacji udziela p. Agnieszka Kotowska w godz. od 900 do 1300 pok. nr 11 (tel. 68 456 53 06).
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego Data wytworzenia informacji: 2017-12-01 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego Data wprowadzenia do BIP 2017-12-01 18:51:24
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Kotowska Data udostępnienia informacji: 2017-12-01 18:52:02
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Kotowska Data ostatniej zmiany: 2018-05-18 21:37:03
Artykuł był wyświetlony: 1559 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu