ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 201

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Zastępca Dyrektora

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Departament Infrastruktury i Komunikacji

Data udostępnienia: 2017-12-05

Ogłoszono dnia: 2017-12-05 przez Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego

Termin składania dokumentów: 2017-12-15 23:59:00

Nr ogłoszenia: 201

Zlecający: Marszałek Województwa Lubuskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. co najmniej 4 lata stażu pracy,
 3. znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu dobrym,
 4. bardzo dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,
 5. bardzo dobra znajomość ustawy o samorządzie województwa, ustawy o transporcie drogowym, ustawy o drogach publicznych, ustawa o ruchu drogowym, specustawy drogowej, ustawy prawo energetyczne oraz innych aktów prawnych dot. zadań realizowanych przez Departament,
 6. umiejętność zarządzania personelem, umiejętność podejmowania decyzji, kreatywność, samodzielność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Nadzór nad realizacją zadań należących do zakresu działania Departamentu określonych w § 17  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz wynikające z zawartych porozumień i umów, a w szczególności m.in.:
I. Czuwanie nad prawidłową realizacją zadań Wydziału Drogownictwa, tj.:
 1. Nadzór nad realizacją zadań w zakresie drogownictwa na drogach wojewódzkich,
 2. Przygotowywanie projektów uchwał o zaliczaniu dróg do kategorii dróg wojewódzkich i ustalanie ichprzebiegu,
 3. Opiniowanie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych wraz z ich przebiegiem oraz zali­czania dróg do kategorii dróg powiatowych,
 4. Nadawanie numerów dla dróg powiatowych i gminnych,
 5. Wydawanie zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny,
 6. Nadzór nad funkcjonowaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze,
 7. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym wykonywanie obowiązków organu zarządzającego ruchem drogowym na drogach wojewódzkich,
 8. Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu dotyczących zmian, usprawnień i uzupełnień w systemie organizacji ruchu na drogach wojewódzkich,
 9. Opiniowanie wprowadzenia stref płatnego parkowania na drogach wojewódzkich na wniosek rady gminy(powiatu),
 10. Wyznaczanie w strefie płatnego parkowania miejsc przeznaczonych na parkowanie na drogach wojewódzkich,
 11. Opiniowanie wniosków w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji na drogach publicznych,
 12. Nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami, a w szczególności:
 13. prowadzenie ewidencji egzaminatorów,
 14. kontrola pracy egzaminatorów i sposobu przeprowadzania egzaminów,
 15. Nadzór nad funkcjonowaniem Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp.,
 16. Nadzorowanie spraw Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 17. Współdziałanie ze stroną niemiecką, Lubuskim Oddziałem Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim oraz Izbą Celną w Rzepinie w sprawie budowy nowych połączeń drogowych na rzekach granicznych: Odrze i Nysie,
 18. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru,
 19. Wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę pracowni psychologicznej i skreślenie przedsiębiorcy z działalności regulowanej w określonych warunkach,
 20. Udzielanie zezwoleń na prowadzenie prywatnej praktyki psychologicznej wykonywanej jako indywidualna działalność gospodarcza albo w formie spółki partnerskiej, po uwzględnieniu warunków określonych przez Komisję Ekspertów, zapewniających właściwy poziom świadczenia usług psychologicznych w ramach prywatnych praktyk psychologicznych,
 21. Współdziałanie z Regionalną Radą Psychologów w zakresie nadzoru nad zgodnymz zezwoleniem wykonywaniem prywatnej praktyki psychologicznej,
 22. Prowadzenie ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań,
 23. Zapewnienie przechowywania dokumentacji badań w przypadku likwidacji pracowni psychologicznej,
 24. Nadzór nad wykonywaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, w tym kontrola w zakresie zasad i metodyki prowadzonych badań, wymaganej i prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych,
 25. Korekta realizacji programów gospodarczych, zintensyfikowanie prac inwestycyjnych istotnych
  z punktu widzenia obronności oraz podejmowanie innych działań zapewniających właściwą realizację zadań w sytuacjach kryzysowych oraz wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
 26. Opracowanie oraz bieżąca aktualizacja dokumentacji, podejmowanie czynności organizacyjnych mających na celu przygotowanie Departamentu oraz jednostek organizacyjnie podległych do realizacji zadań obronnych określonych w planie operacyjnym funkcjonowania Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
 27. Planowanie oraz realizacja działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom o charakterze terrorystycznym lub reagowanie w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
                       II Czuwanie nad prawidłową realizacją zadań Zespołu ds. Projektów Infrastrukturalnych, tj.:
 1. Przygotowywaniem opinii w zakresie objętym ustawą Prawo energetyczne dotyczących: udzielania, odmowy, zmiany i cofania koncesji dla przedsiębiorstw energetycznych, projektów planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych w zakresie zaspokojenia zapotrzebowania na paliwa gazowe, energię elektryczną i ciepło, projektów założeń planów zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
 2. Realizacją zadań samorządu województwa w zakresie planowania zaopatrzenia w energię i paliwa na terenie województwa,
 3. Oceną projektów z zakresu infrastruktury technicznej realizowanych na terenie Województwa,
 4. Monitorowaniem rozwoju branż energetycznych na terenie województwa,
 5. Współpracą z przedsiębiorstwami energetycznymii gminami w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej w województwie.
 6. Wdrażaniem, monitorowaniem i aktualizacją „Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego”.
   

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa polskiego,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.
  Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-12-15 23:59:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15.12.2017 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji”.
c. Miejsce:
 1. osobiście w godzinach pracy urzędu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (pok. 59),
 2. lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):
  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7       65-057 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (niespełnienie powyższego warunku jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego).  
 
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.
W sprawie naboru, informacji udziela p. Agnieszka Kotowska w godz. od 900 do 1300 pok. nr 11 (tel. 68 456 53 06).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego Data wytworzenia informacji: 2017-12-05 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego Data wprowadzenia do BIP 2017-12-05 15:03:18
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Kotowska Data udostępnienia informacji: 2017-12-05 15:03:58
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Kotowska Data ostatniej zmiany: 2018-02-23 12:21:14
Artykuł był wyświetlony: 1556 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu