ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 249

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Projektów Własnych - stanowisko ds. Obsługi Projektów Własnych

Data udostępnienia: 2018-09-12

Ogłoszono dnia: 2018-09-12 przez Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego

Termin składania dokumentów: 2018-09-24 23:59:00

Nr ogłoszenia: 249

Zlecający: Marszałek Województwa Lubuskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. co najmniej 3 lata stażu pracy,
 3. bardzo dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,
 4. umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w zespole, dokładność, samodzielność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. wykształcenie wyższe kierunkowe o specjalności: budownictwo, telekomunikacja, elektrotechnika lub pokrewne,
 2. doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych finansowanych z UE,
 3. doświadczenie w realizacji projektów dotyczących instalacji fotowoltaicznych,
 4. dostateczna znajomość obsługi programów do tworzenia dokumentacji technicznej.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Pełnienie funkcji członka Zespołu ds. Projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5”.
 2. Nadzór nad systemem zarządzania energią oraz urządzeniami wdrażanymi w ramach projektów własnych.
 3. Realizacja projektów własnych Urzędu współfinansowanych z funduszy UE.
 4. Przygotowywanie, kompletowanie oraz składanie dokumentacji technicznej dla inwestycji.
 5. Udział w postępowaniach przetargowych dotyczących realizowanych projektów.
 6. Nadzorowanie realizacji usług świadczonych przez wykonawców zewnętrznych w ramach realizowanych projektów.
 7. Przygotowywanie informacji, sprawozdań i raportów związanych z realizacją projektów.
 8. Weryfikowanie zgodności przebiegu realizacji projektów z dokumentami, zawartymi umowami
  i obowiązującymi procedurami.
 9. Bieżąca realizacja zadań wynikających z harmonogramów rzeczowo – finansowych realizowanych projektów.
 10. Monitorowanie przebiegu inwestycji pod kątem występowania zagrożeń w realizacji inwestycji, przygotowywanie propozycji rozwiązań sytuacji kryzysowych lub wskazywanie rozwiązań alternatywnych, bieżące przygotowywanie sprawozdań z postępu prac.
 11. Prowadzenie bieżącej sprawozdawczości w zakresie realizowanych projektów na potrzeby Instytucji Zarządzającej.
 12. Udział w przeprowadzanych kontrolach projektów, przygotowywanie i kompletowanie dokumentów na potrzeby kontroli.
 13. Opracowywanie materiałów informacyjnych oraz korespondencji z zakresu realizowanych projektów.
 14. Wykonywanie prac związanych z realizacją projektów własnych Biura.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Inspektora ds. obsługi projektów własnych, Biuro Projektów Własnych zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w    sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych(Dz. U. z 2018 r. p. 1260 z późn.zm.)”,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa polskiego lub obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej, lub osoby posiadające obywatelstwo kraju, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.
  Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-09-24 23:59:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 24.09.2018 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko Inspektora  – BPW. II”.
c. Miejsce:
 1. osobiście w godzinach pracy urzędu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (pok. 59),
 2. lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):
  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7   65-057 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górzeul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@lubuskie.pl,
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt,
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
 8. wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (niespełnienie powyższego warunku jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego).
 9. niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.
 10. w sprawie naboru, informacji udziela p. Joanna Stolarz w godz. od 900 do 1300 pok. nr 11
  (tel. 68 456 53 06).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego Data wytworzenia informacji: 2018-09-12 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego Data wprowadzenia do BIP 2018-09-12 12:23:33
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Kotowska Data udostępnienia informacji: 2018-09-12 14:41:25
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Stolarz Data ostatniej zmiany: 2018-11-16 12:18:34
Artykuł był wyświetlony: 954 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu