ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 254

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Departament Infrastruktury Społecznej - Wydział Edukacji

Data udostępnienia: 2018-11-08

Ogłoszono dnia: 2018-11-08 przez Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego

Termin składania dokumentów: 2018-11-19 23:59:00

Nr ogłoszenia: 254

Zlecający: Marszałek Województwa Lubuskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. co najmniej 3 lata stażu pracy,
 3. co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, 
 4. bardzo dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,
 5. znajomość programów do tworzenia i obróbki grafiki w stopniu dostatecznym.
 6. znajomość aktów prawnych: ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o systemie oświaty (Prawo oświatowe), Karta Nauczyciela, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. dobra znajomość języka angielskiego,
 2. znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym, 
 3. prawo jazdy kat. B.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, prowadzeniem i likwidacją bibliotek pedagogicznych oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapii.
 2. Przejmowanie dokumentacji w/w placówek.
 3. Sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa w  zakresie spraw administracyjno-organizacyjnych.
 4. Prowadzenie spraw związanych z kierowaniem dzieci do kształcenia specjalnego.
 5. Przygotowanie dokumentów dotyczących wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora placówki.
 6. Nadzór nad przestrzeganiem prawa oświatowego w placówkach oświatowych.
 7. Prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o systemie informacji oświatowej.
 8. Prowadzenie spraw oświatowych związanych z realizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 9. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją uchwały Sejmiku Województwa w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego.
 10. Prowadzenie strony internetowej oraz umieszczanie informacji w zakresie edukacji.
 11. Prowadzenie kontroli realizowanych zadań w podległych jednostkach oświatowych zgodnie z  obowiązującymi przepisami.
 12. Realizacja zadań samorządu województwa w zakresie ochrony praw konsumentów, w szczególności prowadzenia edukacji konsumenckiej.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Inspektora ds. organizacyjnych oraz systemu informacji oświatowej, Wydział Edukacji DS.III, zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych osobowych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2018 r. p. 1260 z późń.zm)”,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa polskiego, 
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o  zatrudnieniu),
 6. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.
Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-11-19 23:59:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19.11.2018 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko Inspektora     ds. organizacyjnych oraz systemu informacji oświatowej – DS.III.”.
c. Miejsce:
 1. osobiście w godzinach pracy urzędu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (pok. 59),
 2. lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):
                  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
                  ul. Podgórna 7    65-057 Zielona Góra

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego Data wytworzenia informacji: 2018-11-08 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego Data wprowadzenia do BIP 2018-11-08 14:56:22
Wprowadził informację do BIP: Joanna Stolarz Data udostępnienia informacji: 2018-11-08 14:59:40
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Stolarz Data ostatniej zmiany: 2019-02-06 13:09:20
Artykuł był wyświetlony: 901 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu