ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 266

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: pełen

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej - Wydział Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Data udostępnienia: 2019-03-05

Ogłoszono dnia: 2019-03-05 przez Katarzyna Halasz - Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego

Termin składania dokumentów: 2019-03-15 23:59:00

Nr ogłoszenia: 266

Zlecający: Marszałek Województwa Lubuskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. co najmniej 3 lata stażu pracy,
 3. bardzo dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,
 4. umiejętność posługiwania się programami do tworzenia i obróbki grafiki w stopniu bardzo dobrym,
 5. znajomość Programów Współpracy Interreg,
 6. umiejętność pracy w zespole, pozytywne nastawienie do klienta, kreatywność,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w zarządzaniu i wdrażaniu programów UE oraz realizacji projektów finansowanych ze  środków UE,
 2. prawo jazdy kat.B.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. inicjowanie zainteresowania Programami Współpracy Interreg (organizacja spotkań informacyjnych, seminariów, warsztatów, akcji promocyjnych, mailing do potencjalnych beneficjentów, dystrybucja zewnętrznych materiałów informacyjno-promocyjnych),
 2. wsparcie  przedstawicieli samorządu województwa w pracach Komitetu Monitorującego,
  a także w grupach roboczych i tematycznych Programów Interreg,
 3. przekazywanie informacji do portali informacyjnych samorządu województwa,
 4. udział w wydarzeniach krajowych, regionalnych, subregionalnych,
 5. udział w działaniach z zakresu opracowania Programów oraz przygotowanie propozycji dokumentów programowych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
 6. wspieranie podmiotów, zwłaszcza jednostek samorządu terytorialnego oraz parterów społeczno-gospodarczych w nawiązaniu kontaktów partnerskich z podmiotami w krajach sąsiedzkich,
 7. współpraca z podmiotami spoza obszaru województwa oraz innymi regionami w zakresie wymiany doświadczeń dotyczących przygotowania oraz realizowania programów EWT w województwie lubuskim,
 8. współpraca dotycząca wykorzystania funduszy unijnych z instytucjami UE, partnerami zagranicznymi, europarlamentarzystami,
 9. wspieranie tworzenia sieci współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami województwa a partnerami zagranicznymi, stały monitoring potrzeb i problemów w tym zakresie,
 10. współpraca z Biurem Regionalnym Województwa Lubuskiego w Brukseli,
 11. udział w pracach na rzecz rozwoju Europejskich Korytarzy Transportowych i Sieci TEN-T,
 12. promowanie tworzenia i działalności Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na Inspektora na stanowisku ds. EWT w Biurze Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej, zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawą  z  dnia 21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych  (Dz. U. z  2018 r. poz. 1260 z  późn. zm.)”,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa polskiego, obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej lub obywatelstwa kraju, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.
Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-03-15 23:59:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15.03.2019 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem „nabór na stanowisko Inspektora ds. EWT w Biurze Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej”.
c. Miejsce:
 1. osobiście w godzinach pracy urzędu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (pokój nr 59),
 2. lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):
                  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
                  ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze  ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Grzegorz Kurowski – Dyrektor Biura Ochrony Informacji i  Bezpieczeństwa Publicznego - iodo@lubuskie.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w  ogłoszeniu   o  naborze.
 8. Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do  dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (niespełnienie powyższego warunku jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z  zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego).
 9. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.
 10. W sprawie naboru, informacji udziela pracownik Wydziału Kadr i Szkolenia w  Departamencie Organizacyjno-Prawnym Pani Joanna Stolarz w  siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 (pokój nr 11) w godz. od 9:00 do 13:00 lub  telefonicznie pod numerem 68 456 53 06.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Halasz - Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego Data wytworzenia informacji: 2019-03-05 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Halasz - Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego Data wprowadzenia do BIP 2019-03-05 14:46:54
Wprowadził informację do BIP: Joanna Stolarz Data udostępnienia informacji: 2019-03-05 14:49:11
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Stolarz Data ostatniej zmiany: 2019-05-08 14:38:44
Artykuł był wyświetlony: 665 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu