ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 271

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: pełen

Ilość etatów: 1

Wydział: Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi - Wydział Rybactwa

Data udostępnienia: 2019-03-13

Ogłoszono dnia: 2019-03-13 przez Patrycja Górniak - Sekretarz Województwa Lubuskiego

Termin składania dokumentów: 2019-03-25 23:59:00

Nr ogłoszenia: 271

Zlecający: Marszałek Województwa Lubuskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. minimum 3 lata stażu pracy, 
 3. co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku ds. rozliczania projektów,
 4. podstawowa znajomość języka angielskiego,
 5. bardzo dobra znajomość pakietów biurowych (np.MS Office), poczty elektronicznej, Internetu,
 6. prawo jazdy kat. B,
 7. znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.  U. z 2018 r., poz.2096 z późn.zm.) i Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze’’ na  lata 2014- 2020,
 8. bezstronność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, stosowania przepisów, analitycznego myślenia, przedstawiania argumentów, prowadzenia negocjacji, dyspozycyjność, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. ocena formalno-merytoryczna dokumentacji dotyczącej wyboru operacji do realizacji w  ramach działania 4.2 ,,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, z  wyłączeniem projektów grantowych, w zakresie Priorytetu 4 ,,Zwiększenie zatrudnienia i  spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym ,,Rybactwo i  Morze”, która przekazywana jest przez Rybacką Lokalna Grupę Działania  oraz rozpatrywanie odwołań i  protestów,
 2. weryfikacja Wniosków o Dofinansowanie i Wniosków o Płatność oraz ich rejestrowanie w  postaci papierowej i elektronicznej w sposób zapewniający prawidłową identyfikację  tych wniosków,
 3. weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie i płatność pod względem kompletności poprawności wniosków, zgodności z umową oraz pod względem rachunkowym, a  także ewentualne  zalecenie przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji operacji, zatwierdzenie kwoty kosztów kwalifikowanych i kwoty wnioskowanej do refundacji - ewentualne uzupełnienie wniosku lub korekta kwoty kosztów,
 4. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z obsługą wniosków o  dofinansowanie i  płatność,
 5. akceptacja podetapu/ odmowa przyznania pomocy/pozostawienie bez rozpatrzenia,
 6. weryfikacja formalno-merytoryczna wniosków o dofinansowanie (kompletność i  poprawność wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami), zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020, ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z  dnia 20 lutego 2015 r., Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i  Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r.,
 7. akceptacja podetapu/ odmowa przyznania pomocy /przyjęcie od beneficjenta wyjaśnienia   stwierdzonych podczas kontroli uchybień,
 8. przygotowanie umowy o dofinansowanie,
 9. przygotowywanie dokumentów do rozwiązania umowy o  dofinansowanie,
 10. weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku o płatność pod względem kompletności i  poprawności wniosku, zgodności z umową oraz pod względem rachunkowym, a także ewentualne  zalecenie przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji operacji, zatwierdzenie kwoty kosztów kwalifikowanych i kwoty wnioskowanej do refundacji - ewentualne uzupełnienie wniosku lub korekta kwoty kosztów,
 11. współpraca z instytucjami centralnymi: Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do  realizacji procesu rekrutacji na Inspektora na stanowisku ds. rozliczania projektów w  Departamencie Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie   o ochronie danych osobowych) oraz ustawą z dnia 21  listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych  (Dz.  U.  z  2018 r. poz.1260 z  późn.zm.)”,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa polskiego,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia   o  zatrudnieniu),
 6. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w  przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do  dostarczenia zaświadczenia o  niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.
 
Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.
 
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-03-25 23:59:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 25.03.2019 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na Inspektora na stanowisku ds.  rozliczania projektów w Departamencie Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi”.
c. Miejsce:
 1. osobiście w godzinach pracy urzędu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 (pokój nr  59),
 2. lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):
                  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
                  ul. Podgórna 7,  65-057 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze  ul. Podgórna 7,                        65-057 Zielona Góra.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest pan Grzegorz Kurowski – Dyrektor Biura Ochrony Informacji i  Bezpieczeństwa Publicznego - iodo@lubuskie.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w  ogłoszeniu   o  naborze.
 8. Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do  dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (niespełnienie powyższego warunku jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z  zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego).
 9. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.
 10. W sprawie naboru, informacji udziela pracownik Wydziału Kadr i Szkolenia w  Departamencie Organizacyjno-Prawnym pani Joanna Stolarz w  siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 (pokój nr 11) w godz. od 9:00 do 13:00 lub telefonicznie pod numerem 68 456 53 06.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Patrycja Górniak - Sekretarz Województwa Lubuskiego Data wytworzenia informacji: 2019-03-13 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Patrycja Górniak - Sekretarz Województwa Lubuskiego Data wprowadzenia do BIP 2019-03-13 10:35:55
Wprowadził informację do BIP: Joanna Stolarz Data udostępnienia informacji: 2019-03-13 10:39:38
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Stolarz Data ostatniej zmiany: 2019-03-13 10:39:37
Artykuł był wyświetlony: 704 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu