ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 276

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik Wydziału

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: pełen

Ilość etatów: 1

Wydział: Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi, Wydział Opłat, Windykacji i Egzekucji

Data udostępnienia: 2019-04-09

Ogłoszono dnia: 2019-04-09 przez Patrycja Górniak - Sekretarz Województwa Lubuskiego

Termin składania dokumentów: 2019-04-19 23:59:00

Nr ogłoszenia: 276

Zlecający: Marszałek Województwa Lubuskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. minimum 4 lata stażu pracy,
 3. bardzo dobra znajomość pakietów biurowych (np.MS Office), poczty elektronicznej, Internetu,
 4. prawo jazdy kat.B,
 5. znajomość: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,  ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w  administracji, ustawy z dnia  16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o  finansach publicznych, ustawy z  dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 9  czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze,
 6. bezstronność, sumienność, umiejętność pracy w zespole i stosowania przepisów, dyspozycyjność,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Nadzór nad realizacją zadań należących do zakresu działania Wydziału Opłat, Windykacji i Egzekucji Departamentu Rolnictwa Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi, a w szczególności m.in.:
 
 1. wyrażenie zgody – w drodze decyzji administracyjnej – na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa na cele nieleśne,
 2. opiniowanie i przekazywanie wniosków kierowanych do odpowiednich ministrów, o przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
 3. ewidencjonowanie i weryfikacja wniosków o przyznanie środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
 4. sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji opiniującej wnioski o przyznanie środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
 5. przygotowanie projektów uchwał Zarządu Województwa Lubuskiego zawierających propozycje podziału środków  budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z  produkcji rolniczej,
 6. przygotowanie umów na udzielenie dotacji ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
 7. weryfikacja dokumentacji rozliczeniowej udzielonych dotacji, przygotowanie poleceń wypłaty dotacji,
 8. opracowywanie materiałów planistycznych dotyczących przygotowania projektu budżetu w zakresie środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
 9. sporządzanie planów finansowych w zakresie środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
 10. bieżąca analiza planu finansowego, przygotowywanie wniosków w sprawie zmian dochodów i  wydatków w zakresie środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
 11. sporządzanie zaangażowania wydatków w zakresie środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
 12. sporządzanie rocznych i półrocznych sprawozdań z realizacji budżetu w zakresie środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
 13. sporządzanie rocznego sprawozdania RRW-11 z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów,
 14. sporządzanie rocznego sprawozdania RRW-12 z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w zakresie gromadzenia środków z należności, opłat rocznych i innych wymienionych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 15. kontrola stosowania przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 16. prowadzenie spraw związanych z windykacją należności Województwa Lubuskiego z tytułu wyłączenia  gruntów rolnych z produkcji rolniczej w tym: kwartalne naliczanie odsetek od zaległości pieniężnych z  tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej, sporządzanie wykazu osób prawnych i  fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty, analiza i rozpatrywanie wniosków w przedmiocie udzielania ulg i umorzeń w spłacie należności pieniężnych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie rozłożenia na raty lub umorzenia płatności opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej, sporządzanie upomnień,
 17. prowadzenie spraw związanych z egzekucją należności Województwa Lubuskiego z tytułu wyłączenia  gruntów rolnych z produkcji rolniczej w tym: wydawanie tytułów wykonawczych z tytułu opłat rocznych za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej, sporządzanie zawiadomień o zajęciu wynagrodzenia za prace, o zajęciu rachunku bankowego, wkładu oszczędnościowego, renty lub emerytury itp., rozliczenie końcowe skutecznej egzekucji,
 18. prowadzenie spraw związanych z windykacją i egzekucją należności Województwa Lubuskiego z tytułu wycinki drzew lub krzewów,
 19. obsługa rachunku bankowego wyodrębnionego w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew lub krzewów,
 20. prowadzenie spraw związanych z windykacją i egzekucją należności Województwa Lubuskiego z tytułu opłat za wydobywanie węglowodorów oraz opłat koncesyjnych za poszukiwanie i rozpoznawanie węglowodorów.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do  realizacji procesu rekrutacji na Kierownika Wydziału Opłat, Windykacji i Egzekucji w Departamencie Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie   o ochronie danych osobowych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych  (Dz.  U.  z   2018 r. poz.1260 z  późn.zm.)”,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa polskiego,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia  o  zatrudnieniu),
 6. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w  przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do  dostarczenia zaświadczenia o  niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.
 
Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-04-19 23:59:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19.04.2019 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na Kierownika Wydziału Opłat, Windykacji i  Egzekucji w Departamencie Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi”.
 
c. Miejsce:
 1. osobiście w godzinach pracy urzędu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 (pokój 59),
 2. lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):
                  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
                  ul. Podgórna 7,  65-057 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze  ul. Podgórna 7,                        65-057 Zielona Góra.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Grzegorz Kurowski – Dyrektor Biura Ochrony Informacji i  Bezpieczeństwa Publicznego - iodo@lubuskie.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w  ogłoszeniu o naborze.
 8. Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do  dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (niespełnienie powyższego warunku jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z  zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego).
 9. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.
 10. W sprawie naboru, informacji udziela pracownik Wydziału Kadr i Szkolenia w  Departamencie Organizacyjno-Prawnym Pani Joanna Stolarz w  siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 (pokój 11) w godz. od 9:00 do 13:00 lub telefonicznie pod numerem 68 456 53 06.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Patrycja Górniak - Sekretarz Województwa Lubuskiego Data wytworzenia informacji: 2019-04-09 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Patrycja Górniak - Sekretarz Województwa Lubuskiego Data wprowadzenia do BIP 2019-04-09 12:34:20
Wprowadził informację do BIP: Joanna Stolarz Data udostępnienia informacji: 2019-04-09 12:38:12
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Stolarz Data ostatniej zmiany: 2019-04-09 12:38:12
Artykuł był wyświetlony: 463 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu