ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 219

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Departament Programów Regionalnych - Wydział Inwestycji Środowiskowych

Data udostępnienia: 2018-03-07

Ogłoszono dnia: 2018-03-07 przez Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego

Termin składania dokumentów: 2018-03-19 23:59:00

Nr ogłoszenia: 219

Zlecający: Marszałek Województwa Lubuskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. co najmniej 3 lata stażu pracy,
 3. posiadanie wiedzy z zakresu Funduszy Strukturalnych,
 4. znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu – w stopniu dostatecznym,
 5. umiejętność pracy w zespole oraz właściwej organizacji pracy, samodzielność, inicjatywa, zaangażowanie, sumienność,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. wykształcenie wyższe w zakresie: ekonomii lub pokrewne/ochrony środowiska lub pokrewne,
 2. podstawowa znajomość języka obcego – języka urzędowego Unii Europejskiej,
 3. doświadczenie na stanowisku związanym z Funduszami Strukturalnymi,
 4. prawo jazdy kat. B,
 5. ukończone kursy szkolenia z zakresu funduszy strukturalnych,
 6. ukończone studia podyplomowe z zakresu funduszy strukturalnych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność w ramach LRPO (Priorytet III) i RPO-L2020 OśPriorytetowa 3, 4 (Działania 4.1., 4.2., 4.3. i 4.5.), z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, w tym kontrola załączonych dokumentów i poświadczenie wydatków kwalifikowalnych.
 2. Sporządzanie dyspozycji wypłaty środków dla Beneficjenta oraz przekazywanie ich doDepartamentu Finansów w celu realizacji zleceń płatności, w ramach Priorytetu III LRPO oraz RPO-L2020 Oś Priorytetowa 3, 4 (Działanie 4.1., 4.2.,4.3. i 4.5.), z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych.
 3. Prowadzenie bieżącej ewidencji wniosków o płatność, które zostały zweryfikowane na niniejszym stanowisku.
 4. Kontakt i korespondencja z Beneficjentami w zakresie wniosków o płatność w ramach LRPO (Priorytet III) i RPO-L2020 OśPriorytetowa 3, 4 (Działania 4.1, 4.2, 4.3. i 4.5.), z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych.
 5. Wykrywanie nieprawidłowości w zakresie kompetencji Wydziału.
 6. Przekazywanie informacji do Wydziału Postępowań Administracyjnych, Windykacji i Procedury Odwoławczej w celu wszczęcia postępowania administracyjnego w związku z koniecznością odzyskania dofinansowania.
 7. Współpraca z Wydziałem Finansów (DFR.IX) w celu realizacji procesu certyfikacji.
 8. Prowadzenie kontroli projektów w ramach III Priorytetu LRPO oraz Osi Priorytetowej 3, 4 (Działanie 4.1., 4.2., 4.3. i 4.5. RPO-L2020), z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach instrumentów finansowych.
 9. Sporządzanie wkładu do Rocznego Planu Kontroli IZ LRPO oraz Rocznego Planu Kontroli RPO-L2020 w zakresie kontroli projektów w ramach kompetencji Wydziału oraz jego aktualizacja.
 10. Prowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych Beneficjentów III Priorytetu LRPO oraz Osi Priorytetowej 3, 4 (Działanie 4.1., 4.2., 4.3. i 4.5. RPO-L2020), z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych.
 11. Współpraca z DFR.I w zakresie zamknięcia LRPO na lata 2007-2013.
 12. Obsługa KSI SIMIK 07-13 i SL2014 w zakresie realizowanych zadań.
 13. Inne prace zlecone przez przełożonego.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 j.t.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa polskiego,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.
  Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-03-19 23:59:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19.03.2018 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko Inspektora  – DFR.X ”.
c. Miejsce:
 1. osobiście w godzinach pracy urzędu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (pok. 59),
 2. lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):
  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze  ul. Podgórna 7    65-057 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (niespełnienie powyższego warunku jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego).  
 
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.
W sprawie naboru, informacji udziela p. Agnieszka Kotowska w godz. od 900 do 1300 pok. nr 11 (tel. 68 456 53 06).
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego Data wytworzenia informacji: 2018-03-06 16:30:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego Data wprowadzenia do BIP 2018-03-07 06:29:06
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Kotowska Data udostępnienia informacji: 2018-03-07 06:31:16
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Kotowska Data ostatniej zmiany: 2018-05-23 14:37:33
Artykuł był wyświetlony: 1200 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu