ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 220

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Zastępca Kierownika Wydziału Zamiejscowego Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Miejsce pracy: Gorzów Wlkp.

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Departament Organizacyjno-Prawny - Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

Data udostępnienia: 2018-03-07

Ogłoszono dnia: 2018-03-07 przez Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego

Termin składania dokumentów: 2018-03-19 23:59:00

Nr ogłoszenia: 220

Zlecający: Marszałek Województwa Lubuskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe
 2. co najmniej 4 lata stażu pracy,
 3. co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym,
 4. bardzo dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,
 5. bardzo dobra znajomość podstawowych przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu województwa w zakresie zadań realizowanych na stanowisku, w szczególności: ustawy o samorządzie województwa, ustawy o dostępie do informacji, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz aktów wykonawczych, ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz aktów wykonawczych,
 6. komunikatywność, umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, samodzielność, kreatywność, sumienność, sprawność w działaniu, bezstronność, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętność planowania i organizowania pracy, nienaganna postawa etyczna,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. co najmniej 3 lata stażu pracy w administracji publicznej,
 2. prawo jazdy kat. B oraz praktyka w prowadzeniu pojazdów,
 3. ukończone studia podyplomowe z zarzadzania zasobami ludzkimi.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zastępca Kierownika Wydziału Zamiejscowego Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. odpowiada za realizację zadań należących do zakresu działania Wydziału Zamiejscowego Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. określonych w: Regulaminie Organizacyjnym Urzędu przyjętym uchwałą nr 161/2142/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z późn. zm.,Zarządzeniu Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz organizacji pracy i funkcjonowania     Departamentu Organizacyjno-Prawnego, w szczególności:
w ramach zastępstwa za Kierownika Wydziału odpowiada za:
 1. współpracę z departamentami Urzędu w zakresie realizacji ich zadań na obszarze terytorialnej działalności Wydziału Zamiejscowego Urzędu, a w szczególności w zakresie organizacji narad, spotkań, konferencji prasowych Zarządu Województwa, Marszałka Województwa oraz Przewodniczącego Sejmiku i Radnych Województwa,
 2. współpracę w przygotowaniu i realizacji programów pobytu delegacji zagranicznych goszczących na terenie działania Wydziału Zamiejscowego Urzędu,
 3. inicjowanie, realizację oraz współdziałanie w ramach wydarzeń, konferencji, eventów itp. przyczyniających się do tworzenia pozytywnego wizerunku Województwa na obszarze działania Wydziału Zamiejscowego Urzędu,
 4. reprezentowanie Urzędu Marszałkowskiego w różnorodnych wydarzeniach organizowanych przez władze samorządowe, organizacje pozarządowe na obszarze terytorialnej działalności Wydziału Zamiejscowego Urzędu,
 5. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie realizacji dokumentów strategicznych Województwa oraz planów, programów i kampanii promocyjnych,
 6. inicjowanie działań informacyjno-promocyjnych skierowanych do instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców województwa z obszaru terytorialnej działalności Wydziału Zamiejscowego Urzędu dotyczących realizowanych przez Urząd Marszałkowski istotnych zadań, w tym również związanych z wdrażaniem programów europejskich,
 7. prowadzenie i aktualizację podstrony internetowej Wydziału Zamiejscowego Urzędu na stronie www.lubuskie.pl,
 8. uczestniczenie w imprezach targowych odbywających się na obszarze terytorialnej działalności Wydziału.
  Ponadto odpowiada za:
 9. zapewnienie właściwej organizacji pracy w celu sprawnej realizacji zadań na poszczególnych stanowiskach pracy departamentów merytorycznych,
 10. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pracy przez pracowników Wydziału Zamiejscowego Urzędu,
 11. rozdzielanie korespondencji do załatwienia i określanie sposobu i trybu załatwienia spraw,
 12. sporządzenie miesięcznego sprawozdania z realizacji zadań Wydziału i przekazanie go bezpośredniemu przełożonemu.
w ramach zadań własnych odpowiada za:
 1. współdziałanie z Biurem Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Publicznego w zakresie realizacji działań kryzysowych Województwa, w szczególności udział w posiedzeniach zespołów odbywających się na obszarze terytorialnej działalności Wydziału Zamiejscowego Urzędu,
 2. współdziałanie z Biurem Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Publicznego w zakresie podejmowania działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom o charakterze terrorystycznym oraz reagowanie w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 3. współpracę z Departamentem Administracyjno-Gospodarczym w zakresie monitorowania właściwej eksploatacji i stanu pomieszczeń Wydziału, w tym zgłaszanie wszelkich awarii i usterek
  oraz nadzór nad ich usuwaniem,
 4. realizację zadań dotyczących prawidłowej ewidencji użytkowanych składników majątkowych, znajdujących się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Urzędu zgodnie z zasadami instrukcji w zakresie gospodarowania rzeczowymi składnikami majątkowymi i zasadami odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Marszałkowskim,
 5. nadzór nad utrzymaniem samochodu służbowego, w szczególności nad prawidłową eksploatacją pojazdu przez pracowników Wydziału Zamiejscowego Urzędu, realizacją terminowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i remontów.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa polskiego lub obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej, lub osoby posiadające obywatelstwo kraju, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.
  Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-03-19 23:59:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19.03.2018 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko Zastępcy Kierownika Wydziału– DP.V.”.
c. Miejsce:
 1. osobiście w godzinach pracy urzędu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (pok. 59),
 2. lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):
  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7         65-057 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (niespełnienie powyższego warunku jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego).  
 
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.
W sprawie naboru, informacji udziela p. Agnieszka Kotowska w godz. od 900 do 1300 pok. nr 11 (tel. 68 456 53 06, a.kotowska@lubuskie.pl).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego Data wytworzenia informacji: 2018-03-06 17:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego Data wprowadzenia do BIP 2018-03-07 06:42:58
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Kotowska Data udostępnienia informacji: 2018-03-07 06:46:09
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Kotowska Data ostatniej zmiany: 2018-04-24 14:21:50
Artykuł był wyświetlony: 866 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu