ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 238

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym - Wydział Monitorowania i Ewaluacji

Data udostępnienia: 2018-06-11

Ogłoszono dnia: 2018-06-11 przez Irena Skiba - Zastępca Dyrektora Departamentu Administracyjno-Gospodarczego

Termin składania dokumentów: 2018-06-21 23:59:00

Nr ogłoszenia: 238

Zlecający: Marszałek Województwa Lubuskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. co najmniej 3 lata stażu pracy,
 3. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 4. bardzo dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,
 5. umiejętności w zakresie analizy danych i wyciągania logicznych wniosków,
 6. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,kultura osobista, zaangażowanie oraz dbałość o rozwój własny i poszerzanie wiedzy,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 2. doświadczenie zawodowe w pracy w charakterze związanym z zarządzaniem, wdrażaniem lub pozyskiwaniem funduszy europejskich,
 3. prawo jazdy kat. B,
 4. doświadczenie związane z realizacją i/lub zlecaniem badań i analiz,
 5. znajomość metod i technik badawczych,
 6. znajomość procedur zamówień publicznych.
   

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Bieżące monitorowanie prawidłowości procesów wdrażania RPO-L2020.
 2. Sporządzanie sprawozdań okresowych, rocznych i końcowego z realizacji RPO.
 3. Przedstawianie Komisji Europejskiej sprawozdań rocznych i końcowego z realizacji RPO-L2020, po ich zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący RPO-L2020.
 4. Przygotowania materiałów na coroczne spotkania bilateralne z Komisją Europejską.
 5. Proces ewaluacji programu oraz wdrażanie wynikających z niego rekomendacji.
 6. Monitoring i raportowanie stanu wdrożenia rekomendacji z badań ewaluacyjnych zlecanych na poziomie regionu, jak również w wyniku realizacji badań krajowych.
 7. Zapewnianie gromadzenia danych na temat realizacji RPO-L2020, niezbędnych do celów zarządzania i monitorowania, agregowanie i analiza niezbędnych danych monitoringowych oraz monitoring wskaźników.
 8. Obsługa systemu informatycznego w zakresie realizowanych zadań oraz nadanych uprawnień.
 9. Współpraca z IP oraz innymi komórkami Urzędu w zakresie zadań powierzonych Wydziałowi.
 10. Inne zadania zlecone przez przełożonego.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Inspektora ds. monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji, Wydział Monitorowania i Ewaluacji, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych(Dz. U. z 2016 r. p. 902 ze zm.)”,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa polskiego lub obywatelstwa jednegoz krajów Unii Europejskiej, lub osoby posiadające obywatelstwo kraju, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.
Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-06-21 23:59:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 21.06.2018 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko Inspektora - DIZ.III.”.
c. Miejsce:
 1. osobiście w godzinach pracy urzędu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (pok. 59),
 2. lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):
  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7  65-057 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (niespełnienie powyższego warunku jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego).  
 
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.
W sprawie naboru, informacji udziela p. Agnieszka Kotowska w godz. od 900 do 1300 pok. nr 11
(tel. 68 456 53 06).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Skiba - Zastępca Dyrektora Departamentu Administracyjno-Gospodarczego Data wytworzenia informacji: 2018-06-08 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irana Skiba - Zastępca Dyrektora Departamentu Administracyjno-Gospodarczego Data wprowadzenia do BIP 2018-06-11 09:28:20
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Kotowska Data udostępnienia informacji: 2018-06-11 12:10:51
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Kotowska Data ostatniej zmiany: 2018-09-12 16:22:10
Artykuł był wyświetlony: 1073 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu