ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Departament Rozwoju Regionalnego - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim

Data udostępnienia: 2018-02-06

Ogłoszono dnia: 2018-02-06 przez Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego

Termin składania dokumentów: 2018-02-21 23:59:00

Nr ogłoszenia: 213

Zlecający: Marszałek Województwa Lubuskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w realizacji projektów finansowanych z Funduszy Europejskich lub w udzielaniu informacji o Funduszach Europejskich,
 3. bardzo dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,
 4. nastawienie na własny rozwój, podnoszenie kwalifikacji, pozytywne podejście do obywatela, znajomość zasad komunikacji werbalnej, umiejętność pracy w zespole, samodzielność,
 5. sumienność, sprawność w działaniu, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętność planowania i organizowania pracy, postawa etyczna, praworządność, rzetelność, uczciwość, bezstronność, bezinteresowność, profesjonalizm, jawność oraz neutralność,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. wykształcenie wyższe w zakresie Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej,
 2. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 3. znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
 4. bardzo dobra znajomość programów do tworzenia i obróbki grafiki,
 5. prawo jazdy kat. B.
 6. ukończone studia podyplomowe, szkolenia, kursy w zakresie Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

I Realizacja zadań określonych w Umowie dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/93/14, zawartej w dniu 05.06.2014 r. pomiędzy Ministerstwem Rozwoju (MR) a Województwem Lubuskim, w szczególności:
 1. diagnoza potencjalnego beneficjenta i udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiedniego programu Umowy Partnerstwa, a także – jako informacje uzupełniające – z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez: kontakt bezpośredni z beneficjentem, rozmowę telefoniczną, pocztę tradycyjną i elektroniczną, indywidualne konsultacje u klienta;
 2. informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich;
 3. gromadzenie i upowszechnianie informacji o dostępnych projektach realizowanych na terenie województwa oraz prowadzenie rejestru klientów Punktów Informacyjnych, celem informowania ich o możliwościach wsparcia ze środków Funduszy Europejskich;
 4. przeprowadzanie konsultacji na etapie przygotowywania wniosków/projektów;
 5. przeprowadzanie konsultacji na etapie realizacji projektów, w tym udzielania wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów;
 6. organizacja i prowadzenie spotkań informacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów;
 7. organizacja i prowadzenie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów;
 8. organizacja i udział w Mobilnych Punktów Informacyjnych;
 9. dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów;
 10. przeprowadzanie innych działań informacyjnych zgodnie z Wnioskiem o przyznanie dotacji celowej;
 11. informowanie o możliwościach realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w formule partnerstwa publiczno-prywatnego;
 12. podnoszenie wiedzy poprzez samokształcenie w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych zadań oraz udział w szkoleniach i wizytach studyjnych;
 13. promowanie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie oraz świadczonych usług zgodnie z zasadami przekazywanymi przez MR;
 14. udział w festynach i innych imprezach plenerowych;
 15. wymiana informacji pomiędzy uczestnikami Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie;
 16. współpraca z innymi sieciami informacyjnymi, samorządem terytorialnym, instytucjami publicznymi w dziedzinie rozpowszechniania informacji o Funduszach Europejskich.
II Realizacja innych zadań zleconych przez koordynatora na potrzeby Sieci PIFE.
III Realizacja innych zadań, określonych w Zarządzeniu Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz organizacji pracy i funkcjonowania Departamentu.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa polskiego lub obywatelstwa jednegoz krajów Unii Europejskiej, lub osoby posiadające obywatelstwo kraju, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.
  Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-02-21 23:59:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 21.02.2018 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko podinspektora ds. Funduszy Europejskich  – DR.IX”.
c. Miejsce:
 1. osobiście w godzinach pracy urzędu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (pok. 59),
 2. lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):
  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 65-057 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (niespełnienie powyższego warunku jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego).  
 
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.
W sprawie naboru, informacji udziela p. Mateusz Bień w godz. od 900 do 1300 pok. nr 11 (tel. 68 456 53 06).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego Data wytworzenia informacji: 2018-02-06 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego Data wprowadzenia do BIP 2018-02-06 22:41:08
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Kotowska Data udostępnienia informacji: 2018-02-06 22:44:54
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Kotowska Data ostatniej zmiany: 2018-04-27 20:28:13
Artykuł był wyświetlony: 1218 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego