ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Departament Programów Regionalnych - Wydział ds. Wniosków o Płatność

Data udostępnienia: 2018-02-07

Ogłoszono dnia: 2018-02-07 przez Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego

Termin składania dokumentów: 2018-02-19 23:59:00

Nr ogłoszenia: 215

Zlecający: Marszałek Województwa Lubuskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. co najmniej 3 lata stażu pracy,
 3. bardzo dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,
 4. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kultura osobista, zaangażowanie oraz dbałość o rozwój własny i poszerzanie wiedzy,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 2. doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi projektów finansowanych z funduszy unijnych,
 3. dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
 4. prawo jazdy kat. B

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Weryfikacja wniosków o płatność i płatności na rzecz beneficjentów, w tym: weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków o płatność w ramach RPO-L2020 (Osie Priorytetowe 1,2,5, 9 i Działanie 4.4), sporządzanie dyspozycji wypłaty środków dla Beneficjenta oraz przekazywanie ich do realizacji w Departamencie Finansów w ramach RPO-L2020 (Osie Priorytetowe 1,2,5,9 i Działanie 4.4), prowadzenie bieżącej ewidencji wniosków o płatność, które zostały zweryfikowane na niniejszym stanowisku, prawidłowa ewidencja obiegu wniosków o płatność, kontakt i korespondencja z Beneficjentami w zakresie wniosków o płatność w ramach RPO-L2020 (Osie Priorytetowe 1,2,5,9 i Działanie 4.4),
 2. Przekazywanie do Wydziału Kontroli informacji, niezbędnych dla przeprowadzenia kontroli na miejscu;
 3. Wykrywanie nieprawidłowości i przekazywanie informacji na temat nieprawidłowości do Wydziału Zarządzania;
 4. Tworzenie dokumentów programowych dotyczących m.in., wniosku o płatność w ramach RPO;
 5. Przygotowywanie materiałów na posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego oraz Sejmiku Województwa Lubuskiego w zakresie powierzonych zadań;
 6. Obsługa Krajowego Systemu Informatycznego i Lokalnego Systemu Informatycznego w zakresie realizowanych zadań;
 7. Prowadzenie dokumentacji, dotyczącej realizacji powierzonych zadań zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 8. Zatwierdzanie i poświadczanie wniosków o płatność w ramach RPO-L2020 (Osie Priorytetowe 1,2,5,9 i Działanie 4.4), w tym kontrola załączonych dokumentów i poświadczanie wydatków kwalifikowalnych.
 9. Współpraca z komórkami organizacyjnymi wewnątrz DFR oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (w tym w szczególności z Departamentem Finansów).
 10. Zadania związane z trwałością projektów.
 11. Inne zadania zlecone przez przełożonego.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa polskiego lub obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej, lub osoby posiadające obywatelstwo kraju, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.
  Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-02-19 23:59:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19.02.2018 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko Inspektora – DFR.VIII”.
c. Miejsce:
 1. osobiście w godzinach pracy urzędu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (pok. 59),
 2. lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):
  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze  ul. Podgórna 7  65-057 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (niespełnienie powyższego warunku jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego).  
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.
W sprawie naboru, informacji udziela p. Agnieszka Kotowska w godz. od 900 do 1300 pok. nr 11 (tel. 68 456 53 06).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego Data wytworzenia informacji: 2018-02-07 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego Data wprowadzenia do BIP 2018-02-07 15:10:33
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Kotowska Data udostępnienia informacji: 2018-02-07 15:15:56
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Kotowska Data ostatniej zmiany: 2018-04-27 20:00:52
Artykuł był wyświetlony: 1263 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego