ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Departament Przedsiębiorczości i Strategii Marki - Wydział Przedsiębiorczości i Strategii Marki

Data udostępnienia: 2018-04-13

Ogłoszono dnia: 2018-04-13 przez Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego

Termin składania dokumentów: 2018-04-23 23:59:00

Nr ogłoszenia: 229

Zlecający: Marszałek Województwa Lubuskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. co najmniej 3 lata stażu pracy,
 3. doświadczenie w administracji publicznej,
 4. bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 5. bardzo dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,
 6. dostateczna znajomość programów do tworzenia i obróbki grafiki,
 7. prawo jazdy kat. B,
 8. samodzielność, odporność na stres, komunikatywność, kreatywność, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Wdrażanie Strategii Marki Lubuskie.
 2. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Województwa Lubuskiego.
 3. Opracowywanie, gromadzenie i aktualizowanie materiałów dotyczących działalności Urzędu.
 4. Współdziałanie z departamentami Urzędu w zakresie udostępniania materiałów informacyjno-promocyjnych.
 5. Przygotowywanie wydawnictw związanych z promocją województwa lubuskiego oraz wyszukiwanie wydawnictw zajmujących się promocją regionu, celem promocji województwa lubuskiego.
 6. Współdziałanie z organami administracji samorządowej, rządowej, przedstawicielami dyplomatycznymi w kraju i za granicą w zakresie promocji województwa.
 7. Współpraca z krajowymi instytucjami społecznymi, kulturalnymi, naukowymi i gospodarczymi prowadzącymi działania promocyjne na rzecz województwa.
 8. Prowadzenie działań promocyjnych dotyczących tworzenia pozytywnego wizerunku województwa w kraju i za granicą.
 9. Organizowanie imprez plenerowych, eventów, konkursów promocyjnych oraz włączanie się w organizację wydarzeń promocyjnych w regionie (np. Forum Funduszy Europejskich, Dni Województwa, Przystanek Woodstock).
 10. Koordynacja wdrożenia submarek marki „Lubuskie Warte Zachodu”.
 11. Przygotowanie informacji do zamówień, dokumentów i umów ze skutkiem finansowym w zakresie działalności wydziału.
 12. Opisywanie rachunków i faktur w zakresie prowadzonych spraw.
 13. Prowadzenie spraw w zakresie udostępniania barw, herbu i flagi Województwa Lubuskiego, zgodnie z zasadami określonymi odrębną uchwałą Zarządu.
 14. Wspieranie działań jednostek samorządu terytorialnego promujących województwo lubuskie.
 15. Przygotowanie dokumentacji oraz zakup materiałów informacyjno–promocyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 16. Koordynacja – we współdziałaniu z departamentami – spraw związanych z obejmowaniem przez Marszałka patronatem honorowym przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla województwa lubuskiego, w szczególności przygotowywanie merytoryczne wniosków o nadanie patronatu lub dofinansowanie, a w przypadku współorganizacji imprez patronackich – wspieranie organizacyjne imprezy, w tym zadbanie o wizualną promocję województwa (banery, rollupy, itp.).
 17. Przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje Radnych Województwa Lubuskiego.
 18. Przygotowywanie zamówień na ogłoszenia w prasie.
 19. Redagowanie pism korespondencji wewnętrznej związanych z realizacją spraw należących do kompetencji WydziałuPrzedsiębiorczości i Strategii Marki.
 20. Przygotowywanie artykułów i materiałów promocyjnych do wszelkiego rodzaju publikacji oraz wydawnictw prezentujących walory województwa i jego możliwości rozwojowe.
 21. Wydawanie materiałów promocyjnych zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz przygotowywanie gadżetów na konferencje, warsztaty, targi, eventy, itp. oraz w razie potrzeby zorganizowanie ich transportu.
 22. Gromadzenie zdjęć i prowadzenie bazy artykułów związanych z promocją województwa przy współudziale pozostałych departamentów urzędu.
 23. Odpowiedzialność za stany magazynowe gadżetów promocyjnych będących na stanie Wydziału Przedsiębiorczości i Strategii Marki wraz z ich wydawaniem w oparciu o złożone wnioski.
 24. Prowadzenie dokumentacji stosownie do zasad ustalonych instrukcją kancelaryjną oraz zgodnie
  z jednolitym rzeczowym wykazem akt, w tym prawidłowa archiwizacja dokumentów.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)”,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa polskiego lub obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej, lub osoby posiadające obywatelstwo kraju, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.
  Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-04-23 23:59:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 23.04.2018 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem nabór na Inspektora - DM.I.”.
c. Miejsce:
 1. osobiście w godzinach pracy urzędu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (pokój nr 59),
 2. lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):
  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7       65-057 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (niespełnienie powyższego warunku jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego).  
 
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.
W sprawie naboru, informacji udziela p. Agnieszka Kotowska w godz. od 900 do 1300 pokój nr 11
(tel. 68 456 53 06).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego Data wytworzenia informacji: 2018-04-11 11:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego Data wprowadzenia do BIP 2018-04-13 10:44:22
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Kotowska Data udostępnienia informacji: 2018-04-13 11:58:50
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Kotowska Data ostatniej zmiany: 2018-06-22 13:08:17
Artykuł był wyświetlony: 905 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego