ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-10-02 2018-10-10 11:00:00 Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego i finansowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1020.7 KiB)
 • siwz (PDF, 982.9 KiB)
 • Załacznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 791.9 KiB)
 • Załacznik nr 9 do siwz - projekt umowy (PDF, 399.2 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 179.5 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 1.2 MiB)
2 2018-09-27 2018-10-05 11:00:00 Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2018 roku. rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 96.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 305.7 KiB)
 • ZAŁ. NR 1 DO SIWZ I UMOWY - SZOPZ (PDF, 126.1 KiB)
 • WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ (PDF, 523.6 KiB)
 • POPRAWIONY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - SZOPZ (DOCX, 181.7 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 315 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 589.2 KiB)
3 2018-09-12 2018-09-17 11:00:00 Kompleksowa realizacja zadania pn. „Kongres Gospodarczy Lubuskie 2018.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 936.1 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 1.4 MiB)
 • Projekt Umowy. (PDF, 663.9 KiB)
 • Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu w wersji edytowanej. (DOC, 196.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 358.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 443.6 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia. (PDF, 307.4 KiB)
4 2018-09-10 2018-09-18 11:00:00 Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby promocji Kongresu Gospodarczego – Lubuskie 2018 w Zielonej Górze wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w ramach projektu „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 874.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 814.3 KiB)
 • Załacznik nr 1 do siwz, umowy - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 5 do siwz - projekt umowy (PDF, 356.3 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 816 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 1.6 MiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 237.7 KiB)
5 2018-09-07 2018-09-18 10:00:00 „Świadczenie usługi nadzoru sprawowanego w imieniu Zamawiającego w zakresie prawidłowości realizacji Projektu pod nazwą „Lubuskie e-Zdrowie”, w charakterze Inżyniera Kontraktu.” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 3.3 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - Zał. nr 1 do SIWZ. (PDF, 524.4 KiB)
 • Projekt Umowy. (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. (PDF, 156.5 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (1). (PDF, 2.1 MiB)
 • Informacje z otwarcia ofert. (PDF, 468.9 KiB)
6 2018-08-30 2018-09-07 11:00:00 Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1019.3 KiB)
 • siwz (PDF, 979.3 KiB)
 • Załacznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 753.7 KiB)
 • Załacznik nr 9 do SIWZ - projekt umowy (PDF, 397.5 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 181 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 883.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 1.5 MiB)
7 2018-08-28 2018-09-10 11:00:00 Wykonanie ekspertyzy pn. „Analiza sytuacji społeczno – ekonomicznej gmin województwa lubuskiego wraz z badaniem ich potrzeb rozwojowych" rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 91.8 KiB)
 • SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PDF, 353.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogloszenia - termin składania ofert (PDF, 35.5 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ - termin składania ofert (PDF, 578.3 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - dotyczy kryterium oceny ofert (PDF, 990 KiB)
 • załączniki edytowalne (DOC, 881.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 279 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 587.2 KiB)
8 2018-08-28 2018-09-07 11:00:00 Kompleksowa realizacja zadania pn. „Kongres Gospodarczy Lubuskie 2018” z podziałem na części. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 1 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - część I. (PDF, 1.4 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - część II. (PDF, 942.7 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - część III. (PDF, 1 MiB)
 • Projekt Umowy - część I. (PDF, 664.6 KiB)
 • Projekt Umowy - część II. (PDF, 693.8 KiB)
 • Projekt Umowu - część III. (PDF, 694.5 KiB)
 • Załaczniki do Ogłoszenia w wersji edytowalnej. (DOC, 243.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia. (PDF, 619.1 KiB)
 • Unieważnienie postępowania w cz. I. (PDF, 314.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania cz. III. (PDF, 429.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania cz. II. (PDF, 406.3 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia. (PDF, 336 KiB)
9 2018-08-28 2018-09-05 12:00:00 Organizacja techniki scenicznej wraz z obsługą w dniu 11.10.2018 r. podczas Lubuskiego Kongresu Gospodarczego w Zielonej Górze rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 84.9 KiB)
 • SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PDF, 322.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 304.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 603.4 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 50.3 KiB)
10 2018-08-24 2018-09-04 11:00:00 Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz ich dostawa do siedziby Zamawiającego, w ramach spotkań „Technologiczne Lubuskie” rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 906.9 KiB)
 • siwz (PDF, 905.7 KiB)
 • Załacznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 523.6 KiB)
 • Załacznik nr 8 do SIWZ - projekt umowy (PDF, 131.7 KiB)
 • edytowalna wersja załączników do siwz (DOC, 148 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 65.9 KiB)
 • odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści siwz (PDF, 2 MiB)
 • wyjasnienia oraz zmiana tresci siwz (PDF, 975.9 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 207.7 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 254.1 KiB)
 • informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 254.3 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 92 KiB)
11 2018-08-22 2018-08-31 11:00:00 „Kampania informacyjno-promocyjna Kongresu Gospodarczego – Lubuskie 2018 w Zielonej Górze w podziale na dwie części.” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 121.4 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 828.7 KiB)
 • Część 1 - Projekt umowy - zał. nr 7A do SIWZ (PDF, 207.4 KiB)
 • Część 2 - Projket umowy - zał. nr 7B do SIWZ (PDF, 207.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 389.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 43.3 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ(1) (PDF, 899.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 530.5 KiB)
 • Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania - Część 1 (PDF, 370.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy oraz unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publiczego- dotyczy Części 2 (PDF, 602.5 KiB)
12 2018-08-02 2018-08-10 10:00:00 Usługa cateringowa wraz z kompleksową obsługą w dniu 11.10.2018 r. podczas Lubuskiego Kongresu Gospodarczego w Zielonej Górze. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 983.9 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 523.5 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 205 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej. (DOC, 855.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 341.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 446.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 111.5 KiB)
13 2018-08-01 2018-08-17 11:00:00 „Przebudowa z dostosowaniem do obowiązujących warunków technicznych schodów zewnętrznych przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze wraz z oświetleniem” rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 90.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 334.2 KiB)
 • PFU (PDF, 3.1 MiB)
 • Zał. nr 8 do SIWZ - PROJEKT UMOWY (PDF, 155.7 KiB)
 • RYS 1 (PDF, 3.1 MiB)
 • RYS 2 (PDF, 322.5 KiB)
 • RYS 3 (PDF, 128.1 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOC, 877 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - RODO (PDF, 38.7 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 293.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 23.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 259 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 340.1 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 49.8 KiB)
14 2018-07-24 2018-08-01 11:00:00 Przeprowadzenie kampanii medialnej – informacyjno-edukacyjnej projektu pn. Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego w latach 2018-2020 w prasie regionalnej i lokalnej – Część A oraz rozgłośniach radiowych – Część B. rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 993.1 KiB)
 • siwz (PDF, 943.2 KiB)
 • Załacznik nr 1 do siwz - Część A (PDF, 280.3 KiB)
 • Załacznik nr 1 do siwz - Część B (PDF, 274.3 KiB)
 • Załacznik nr 8 do SIWZ - projekt umowy (Część A) (PDF, 507.1 KiB)
 • Załacznik nr 8 do SIWZ - projekt umowy (Część B) (PDF, 554.9 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 166.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 74.5 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 1.2 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część A. (PDF, 859.3 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część A (PDF, 94.6 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania - Część B (PDF, 1.8 MiB)
15 2018-07-11 2018-08-03 11:00:00 „Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu „Park Technologii Kosmicznych.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 119.7 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 955 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 730.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ(1) (PDF, 340.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 35.5 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ - zmiana terminu składania ofert (PDF, 595.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 121.5 KiB)
 • wyjasnienia oraz zmiana treści siwz (PDF, 190.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 716 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 593.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wboru najkorzystniejszej oferty (PDF, 287 KiB)
 • Zawiadomienie o powtórzonych czynnościach oceny ofert i powtórnym wyniku postępowania (PDF, 607.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 58.2 KiB)
16 2018-07-06 2018-08-17 11:00:00 Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Województwa Lubuskiego w 2018 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 134.2 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 539.8 KiB)
 • JEDZ w wersji pdf. (PDF, 75.9 KiB)
 • JEDZ w wersji xml. (XML, 101 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 160.5 KiB)
 • wyjaśnienia treści siwz (PDF, 6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 343.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 607.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. (PDF, 100 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. (PDF, 98.7 KiB)
17 2018-07-06 2018-07-17 11:00:00 Przeprowadzenie kampanii medialnej – informacyjno-edukacyjnej projektu pn. Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego w latach 2018-2020 w prasie regionalnej i lokalnej – Część A oraz rozgłośniach radiowych – Część B unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 980 KiB)
 • SIWZ (PDF, 944.7 KiB)
 • Załacznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (Część A) (PDF, 280.3 KiB)
 • Załacznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (Część B) (PDF, 274.3 KiB)
 • Załacznik nr 8 do SIWZ - projekt umowy (Część A) (PDF, 507.1 KiB)
 • Załacznik nr 8 do SIWZ - projekt umowy (Część B) (PDF, 554.9 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 166.5 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 1 MiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 1.1 MiB)
18 2018-07-05 --- Organizacja jednodniowej konferencji pt. ,,Promuj lubuskie’’ wraz z pokazem kulinarnym i sommelierskim dla uczestników Projektu realizowanego w ramach projektu nr RPLB.01.04.01-08-0003/16 pn. Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów turystycznych. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 211.2 KiB)
19 2018-06-28 --- Usługa polegająca na promocji Województwa Lubuskiego podczas XXIV Festiwalu „Pol and Rock” w Kostrzynie nad Odrą w dniach od 2-4 sierpnia 2018 r. rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 108.5 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 111.7 KiB)
20 2018-06-27 2018-08-07 11:00:00 Zakup pasażerskich pojazdów kolejowych rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 162.8 KiB)
 • siwz (PDF, 932.7 KiB)
 • opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 1 do siwz (PDF, 889.1 KiB)
 • JEDZ w formacie pdf (PDF, 76.5 KiB)
 • JEDZ w formacie xml (XML, 101.5 KiB)
 • edytowalna wersja załączników do siwz (DOC, 249.5 KiB)
 • zmiana treści siwz (PDF, 1.1 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 60.2 KiB)
 • odpowiedzi na pytania do siwz (PDF, 2.6 MiB)
 • wyjasnienia treści siwz (2) (PDF, 17.6 MiB)
 • Decyzja (PDF, 2.2 MiB)
 • wyjasnienia treści siwz (3) (PDF, 1.1 MiB)
 • wyjaśnienia i zmiana treści siwz (4) (PDF, 2.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 334.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 1.2 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu