ˆ

Kompetencje i zadania

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd jest aparatem pomocniczym Zarządu i wykonuje zadania, które wynikają ze sprawowania przez Zarząd funkcji organu wykonawczego województwa.
 
Urząd realizuje zadania wynikające z pełnienia przez Marszałka funkcji:
 1. przewodniczącego i organizatora pracy Zarządu;
 2. reprezentanta województwa na zewnątrz;
 3. kierownika Urzędu, zwierzchnika służbowego pracowników Urzędu i kierowników wojewódzkich jednostek organizacyjnych;
 4. organu w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
 
Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadach służbowego podporządkowania, podziału zadań i kompetencji oraz indywidualnej odpowiedzialności za ich wykonanie.
 
PODZIAŁ ZADAŃ I KOMPETENCJI W URZĘDZIE
 
MARSZAŁEK kieruje pracą Urzędu przy pomocy Wicemarszałków, Członków Zarządu, Skarbnika, Sekretarza, dyrektorów departamentów, którzy wykonują swoje obowiązki i ponoszą odpowiedzialność, stosownie do ustaleń Regulaminu. Do kompetencji Marszałka należy:
 1. reprezentowanie województwa na zewnątrz, a w szczególności podejmowanie przedstawicieli Rządu;
 2. prowadzenie polityki zagranicznej Województwa;
 3. przedstawianie Wojewodzie Lubuskiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, uchwał Sejmiku i Zarządu podlegających nadzorowi;
 4. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez Zarząd;
 5. wydawanie zarządzeń, udzielanie upoważnień i pełnomocnictw, w zakresie swoich kompetencji;
 6. kierowanie realizacją zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa;
 7. podejmowanie decyzji w sprawach z zakresu obrony cywilnej, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Zarządu;
 8. ustalenie regulaminu pracy Urzędu oraz innych regulaminów i instrukcji regulujących sprawy pracownicze i funkcjonowanie Urzędu;
 9. określanie polityki kadrowej i płacowej oraz wykonywanie obowiązków pracodawcy w Urzędzie;
 10. ustalanie polityki w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu oraz wyrażanie zgody na uczestnictwo w kursach i konferencjach krajowych i zagranicznych;
 11. uruchamianie wewnętrznych czynności nadzorczych i kontrolnych w Urzędzie;
 12. zapraszanie do udziału w posiedzeniach Zarządu osób, których udział w posiedzeniach uzna za wskazany;
 13. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych;
 14. możliwość zastrzeżenia swojego podpisu na dokumentach i materiałach, do podpisania których upoważnił inne osoby.
 
MARSZAŁEK, WICEMARSZAŁKOWIE lub CZŁONKOWIE ZARZĄDU:
 1. odpowiadają za powierzony obszar spraw i w tym zakresie składają oświadczenia woli w imieniu Województwa, na zasadach ustalonych w Statucie lub stosownie do upoważnień udzielonych przez Zarząd odrębnymi uchwałami;
 2. w ramach spraw nadzorowanych podpisują:
 • informacje i pisma kierowane do organów i jednostek administracji publicznej (rządowej i samorządowej), prokuratury, organów ścigania, radnych, posłów i senatorów RP oraz innych podmiotów i instytucji,
 • materiały przedstawiane na posiedzeniach Sejmiku,
 • imienne upoważnienia do przeprowadzenia zleconych kontroli w jednostkach organizacyjnych, protokoły/sprawozdania pokontrolne i zalecenia pokontrolne kierowane do jednostek organizacyjnych,
 • informacje i pisma kierowane do organów kontroli zewnętrznej, w tym odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne.
 
WICEMARSZAŁKOWIE lub CZŁONKOWIE ZARZĄDU na podstawie imiennych upoważnień Marszałka, podpisują decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych, stosownie do postanowień przepisów szczególnych.
 
SKARBNIK - Główny Księgowy Budżetu Województwa
 1. odpowiada za:
  • prowadzenie rachunkowości jednostki,
  • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 2. koordynuje i wykonuje zadania w zakresie przygotowania projektów uchwały budżetowej i jej zmian, a także projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmian;
 3. prowadzi bieżącą analizę gospodarki finansowej województwa i informuje Zarząd o realizacji budżetu;
 4. nadzoruje wykonanie zadań określonych w ustawie o rachunkowości;
 5. nadzoruje i kontroluje gospodarkę finansową departamentów i jednostek organizacyjnych oraz współdziała w tym zakresie z Komisją Rewizyjną Sejmiku;
 6. opiniuje dokumenty, które wywołują skutki finansowe dla budżetu województwa, a w przypadkach określonych prawem składa kontrasygnatę;
 7. współpracuje z Regionalną Izbą Obrachunkową i Krajową Administracją Skarbową;
 8. kieruje pracą Departamentu Finansów;
 9. uczestniczy w pracach oraz obradach Zarządu i Sejmiku z głosem doradczym.
 
SEKRETARZ - w granicach upoważnienia udzielonego przez Marszałka - zapewnia właściwą organizację pracy Urzędu. Do zadań i kompetencji Sekretarza należy w szczególności:
 1. sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych oraz obiegiem informacji w Urzędzie;
 2. nadzorowanie przestrzegania przepisów prawa powszechnego i uregulowań wewnętrznych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego i skargowego oraz koordynowanie wykonywania przez departamenty uchwał Sejmiku, Zarządu i zarządzeń Marszałka;
 3. koordynowanie działalności kontrolnej Urzędu, w tym kontroli wewnętrznej w Urzędzie;
 4. nadzorowanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie przez jednostki kontroli zewnętrznej oraz rekomendacji wynikających ze sprawozdań przedkładanych przez Audytora Wewnętrznego, w zakresie ryzyk i słabości funkcjonowania kontroli zarządczej;
 5. nadzór nad właściwym przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków obywateli;
 6. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie;
 7. rozpatrywanie skarg dotyczących pracowników Urzędu;
 8. kierowanie na posiedzenia Zarządu dokumentów przygotowanych przez nadzorowane departamenty, o których mowa w pkt 2 oraz nadzór nad zapewnieniem terminowego i prawidłowego przygotowania przez departamenty i inne jednostki organizacyjne materiałów na posiedzenia Zarządu i sesje Sejmiku;
 9. działania wynikające z upoważnień udzielonych przez Marszałka i Zarząd w zakresie funkcjonowania Urzędu;
 10. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy departamentami Urzędu;
 11. wdrażanie nowych zasad i technik zarządzania;
 12. sprawowanie nadzoru nad organizacją systemu kontroli zarządczej w Urzędzie, w tym nad skutecznością działania tego systemu i prawidłowością wykorzystania sygnałów pochodzących z prowadzonych działań kontrolnych;
 13. prowadzenie innych zadań z zakresu kierowania Urzędem powierzonych przez Marszałka;
 14. koordynowanie w imieniu Marszałka działań związanych z funkcjonowaniem Systemu Zarządzani Jakością.
W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia przez Sekretarza obowiązków służbowych, w zakres praw i obowiązków Sekretarza wstępuje Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego, w zakresie określonym w Regulaminie i zarządzeniach Marszałka oraz w ramach upoważnienia udzielonego przez Marszałka.
 
DYREKTORZY DEPARTAMENTÓW:
 1. obowiązki i odpowiedzialność dyrektorów departamentów w zakresie zadań merytorycznych:
  • przy załatwianiu spraw odpowiadają za przestrzeganie zasad: praworządności, terminowości i rzetelności,
  • inicjują podjęcie uchwał i wydawanie oraz aktualizację niezbędnych aktów Sejmiku, Zarządu i Marszałka, w sprawach należących do departamentu,
  • uczestniczą w posiedzeniach Sejmiku oraz przygotowują projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych,
  • podpisują pod względem merytorycznym przekazywane do realizacji dyspozycje finansowe, w ramach części budżetu województwa przypisanej departamentowi,
  • na zasadach określonych w § 35 wnioskują o udzielenie, zmianę lub odwołanie upoważnienia do załatwiania spraw należących do kompetencji Marszałka lub Zarządu, pracownikom Urzędu (w tym kadrze kierowniczej), kierownikom lub - w przypadkach określonych przepisami prawa - pracownikom nadzorowanych jednostek organizacyjnych określonych w załączniku Nr 2 do Regulaminu,
  •   przy załatwianiu spraw przez departament i nadzorowane jednostki organizacyjne dbają o przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, a w razie jej naruszenia podejmują działania określone prawem,
  • sprawują formalny i merytoryczny nadzór nad zakresem i sposobem publikowania w BIP informacji posiadanych lub wytwarzanych przez departament, w tym informacji których obowiązek publikacji w BIP wynika z odrębnych przepisów;
 2. dyrektor jako organizator pracy w departamencie:
  • odpowiada za wyniki pracy departamentu, sprawne i prawidłowe jego funkcjonowanie, rzetelne wypełnianie przez podległych pracowników obowiązków służbowych, przestrzeganie przez nich ustalonego porządku i dyscypliny pracy,
  • ustala zarządzeniem wewnętrznym organizację pracy departamentu, z zastrzeżeniem pkt 7, a w szczególności:
   • podział czynności pomiędzy kadrę kierowniczą departamentu, w tym zakres uprawnień i kompetencji zastępców dyrektora,
   • wykaz imienny osób i stanowisk w poszczególnych komórkach organizacyjnych departamentu, ze wskazaniem charakteru stanowiska (stanowisko do spraw…), z zastrzeżeniem, że ujęcie wolnych stanowisk (wakatów) w zarządzeniu wewnętrznym możliwe jest po wyrażeniu zgody przez Marszałka za pośrednictwem właściwego merytorycznie Członka Zarządu/Sekretarza/Skarbnika,
   • zadania komórek organizacyjnych,
   • zadania i obowiązki wspólne: kierowników wydziałów i pracowników,
   • obieg i punkty zatrzymania korespondencji i dokumentacji,
  • nie później niż 30 dni od zatrudnienia nowego pracownika (w tym zatrudnionego na stanowisku kierowniczym) ustala opis stanowiska pracy, określony odrębnym zarządzeniem Marszałka;
 3. wydają decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych oraz podpisują korespondencję, w ramach imiennych upoważnień, udzielonych odpowiednio przez Marszałka lub Zarząd;
 4. sprawują nadzór merytoryczny nad jednostkami organizacyjnymi, stosownie do podziału zawartych w załączniku Nr 2 do Regulaminu, w tym m.in. odpowiadają za:
  • zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, w tym m.in. poprzez:
   • nadzór nad wprowadzeniem przez kierowników nadzorowanych jednostek organizacyjnych systemu kontroli zarządczej w tych jednostkach,
   • przeprowadzanie kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych, zgodnie z planem kontroli,
  • objęcie w każdym roku nadzorowanych jednostek organizacyjnych kontrolą finansową w zakresie realizacji, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Województwa;
  • opiniowanie spraw wynikających ze stosunku pracy kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, a dotyczących w szczególności:
  • planów urlopów,
   • wykorzystania urlopu wypoczynkowego, w tym urlopu zaległego, w terminie wskazanym we wniosku,
   • urlopu bezpłatnego i urlopu wychowawczego w terminie wskazanym we wniosku,
   • innych zwolnień od pracy wynikających z przepisów prawa, w szczególności z Kodeksu pracy i aktów wykonawczych,
   • nagradzania i udzielania kar;
 5. w przypadku zmiany aktów prawnych dotyczących działalności merytorycznej departamentu, zaleceń organów kontroli zewnętrznej w zakresie objętym Regulaminem lub innego uzasadnionego powodu, zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Departamentu Organizacyjno-Prawnego o dokonanie zmiany Regulaminu, w terminie do 30 dni od ukazania się aktu. Szczegółowe zasady postępowania określa udokumentowana procedura Systemu Zarządzania Jakością;
 6. zobowiązany jest - w terminie 14 dni - dokonać zmiany zarządzenia wewnętrznego ustalającego organizację oraz podział zadań i kompetencji w departamencie, jeśli zmiana Regulaminu dotyczyła działalności merytorycznej departamentu, z zastrzeżeniem pkt. 7. Jeden oryginał zarządzenia należy niezwłocznie przekazać do Departamentu Organizacyjno-Prawnego, drugi egzemplarz oryginału zarządzenia pozostawia się w aktach departamentu;
 7. ustalone przez dyrektora departamentu zarządzenie wewnętrzne, o którym mowa w pkt 2 lit. b - przed podaniem do wiadomości pracowników departamentu - wymaga pisemnego zatwierdzenia przez właściwego merytorycznie Członka Zarządu/Sekretarza, stosownie do podziału zadań i kompetencji określonego w załączniku Nr 4 do Regulaminu, a w przypadku departamentów, które nadzoruje Marszałek za pośrednictwem Sekretarza - zatwierdzenia przez Sekretarza;
 8. zobowiązany jest w terminie do 7 stycznia każdego roku wydać tekst jednolity zarządzenia wewnętrznego ustalającego organizację pracy oraz podział zadań i kompetencji departamentu wg stanu na 1 stycznia danego roku.
 
GEODETA WOJEWÓDZTWA wykonuje zadania powierzone Marszałkowi przepisami szczególnymi w zakresie geodezji i kartografii, kieruje Departamentem Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego oraz sprawuje nadzór merytoryczny nad jednostkami organizacyjnymi stosownie do podziału zawartego w załączniku Nr 2 do Regulaminu. Odpowiedzialny jest za właściwą realizację zadań określonych dla Marszałka ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, z zakresu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.
 
GEOLOG WOJEWÓDZKI wykonuje zadania powierzone - przepisami szczególnymi - Marszałkowi, jako organowi administracji geologicznej. Działa w Departamencie Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi oraz jako Kierownik Wydziału Geologii jest odpowiedzialny za właściwą realizację zadań określonych dla samorządu województwa ustawą Prawo geologiczne i górnicze, jako zadania z zakresu administracji rządowej.
 
DYREKTOR BIURA AUDYTU, KONTROLI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - AUDYTOR WEWNĘTRZNY wykonuje zadania audytu wewnętrznego, stanowiące niezależną i obiektywną działalność, której celem jest wspieranie Marszałka w realizowaniu celów i zadań poprzez:
 1. dokonywanie systematycznej oceny kontroli zarządczej, w szczególności, co do jej adekwatności, skuteczności i efektywności,
 2. realizację czynności doradczych.
Dyrektor Biura Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego - Audytor Wewnętrzny w zakresie audytu wewnętrznego podlega bezpośrednio Marszałkowi.
 
DYREKTOR BIURA - PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz kieruje pracą Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Publicznego, które pełni funkcję Pionu Ochrony Urzędu. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych podlega bezpośrednio Marszałkowi.
 
KOORDYNATOR ZESPOŁU ds. BHP i Ppoż. odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów prawnych i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie, kieruje pracą Zespołu ds. BHP i Ppoż. W zakresie zadań określonych przepisami prawa dla służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej, Koordynator Zespołu ds. BHP i Ppoż. podlega Sekretarzowi.
 
Ilekroć jest mowa powyżej o:
 1. Sejmiku - należy przez to rozumieć Sejmik Województwa Lubuskiego;
 2. Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Lubuskiego;
 3. Marszałku - należy przez to rozumieć Marszałka Województwa Lubuskiego;
 4. Wicemarszałku - należy przez to rozumieć Wicemarszałka Województwa Lubuskiego;
 5. Członku Zarządu - należy przez to rozumieć Członka Zarządu Województwa Lubuskiego;
 6. Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Województwa Lubuskiego, który jest głównym księgowym budżetu Województwa;
 7. Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Województwa Lubuskiego;
 8. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze;
 9. Departamencie - należy przez to rozumieć największą komórkę organizacyjną w Urzędzie Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz inną samodzielną komórkę równorzędną, taką jak Gabinet, Biuro;
 10. Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grażyna Prządka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grażyna Prządka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-07 16:33:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grażyna Prządka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-07 16:35:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grażyna Prządka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-24 13:48:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
53114 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »