ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Dostęp do informacji publicznej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zasady udostępniania informacji publicznej

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-04 12:39:00 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która określa zasady udostępniania informacji publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).
 
Kto może złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej:
Każdy obywatel ma prawo wglądu do dokumentów powstałych w związku z wykonywaniem zadań publicznych przez organy województwa.
 
Jakie są sposoby udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:
 1. Ogłaszanie informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Wstęp na posiedzenia Sejmiku Województwa Lubuskiego i udostępniania materiałów.
 3. Wyłożenie, wywieszenie informacji w siedzibie Urzędu w miejscu ogólnie dostępnym.
 4. Udostępnianie na wniosek osoby żądającej informacji (dotyczy informacji, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej).
 
Udostępnianie dokumentacji polega na umożliwieniu:
 1. Wglądu do dokumentów.
 2. Robienia notatek.
 3. Dostępu do wydawnictw urzędowych, w których zostały ogłoszone akty prawa miejscowego i inne, uchwalone przez organy Województwa.
Udostępnianie dokumentacji urzędowej stanowiącej informację publiczną na miejscu w Urzędzie odbywa się w pomieszczeniu biurowym Urzędu, w obecności pracownika, pracownik przechowujący dokumentację jest zobowiązany do dokonania adnotacji o ich udostępnieniu. Zabrania się wypożyczania i wynoszenia dokumentacji poza wyznaczone pomieszczenie biurowe.
 
Przyjęte w Urzędzie zasady udostępniania informacji publicznej na wniosek:
 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.
 2. Wypełniony wniosek (wzór wniosku do pobrania) może być złożony osobiście w siedzibie Urzędu na Kancelarii Ogólnej, albo za pośrednictwem:
 • poczty tradycyjnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,
 • poczty elektronicznej pod adresem: ,
 • faksu pod numerem telefonu 68 45 65 296.
 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli nie może być udostępniona w tym terminie, wnioskodawca jest powiadamiany o powodach opóźnienia oraz o terminie, w którym informacja będzie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.
 2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodny z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski nie umożliwiają udostępnienia w takiej formie. W takim przypadku powiadamia się pisemnie Wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób, w jaki informacja może być udostępniona. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób wskazany w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
 3. Jeśli wnioskowane informacje stanowią informację publiczną przetworzoną, wówczas jej udostępnienie jest możliwe w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie wykaże szczególnego interesu publicznego, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
 4. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
 5. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji oraz w wypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
 
Odmowa udostępnienia informacji:
Odmowa udostępniania informacji oraz umorzenie postępowania następują w drodze decyzji, do których stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni, a uzasadnienie takiej decyzji zawiera także dane (imiona, nazwiska i funkcje) osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania i oznaczenie podmiotów, ze względu na dobra których (prywatność osoby fizycznej, tajemnica przedsiębiorcy) wydano decyzję o odmowie dostępu do informacji publicznej.
 
Opłaty:
Jeśli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek Urząd poniesie dodatkowe koszty, może on pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Urząd w terminie 14 dni od złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje wówczas po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że dokona on w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępniania informacji albo wycofa wniosek.
 
Obowiązek informacyjny.
 
W związku z realizacją obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej RODO, informuje się, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,
 • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
  z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych listownie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
Inspektor ochrony danych
 
za pośrednictwem poczty elektronicznej:
telefonicznie: 68 45 65 585
telefaksem: 68 45 65 329
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie do celów związanych z rozpoznaniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej,
 • w sytuacji, w której konieczne będzie wydanie w Pani/Pana sprawie decyzji administracyjnej, może wystąpić potrzeba uzupełnienia danych osobowych, stosownie do wymagań, które wynikają z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w postaci zawartych we wniosku danych identyfikacyjnych, jest niezbędne do wypełnienia obowiązku w zakresie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić rozpoznanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej,
 • podane dane osobowe przechowywane będą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przez okres wynikający z przepisów prawa,
 • administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym nie będzie stosował profilowania,
 • administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych,
 • a związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Każde z tych żądań będzie rozpatrzone przez Administratora zgodnie z przepisami RODO,
 • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
 
godziny pracy urzędu: 8.00-16.00
Infolinia: 606-950-000
czynna w dni robocze od: 10.00-13.00

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grażyna Prządka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-07-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Patrycja Puk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-04 12:34:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Radosław Pająk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-04 12:39:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Radosław Pająk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-30 12:49:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12905 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony