ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Dostęp do informacji publicznej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zasady udostępniania informacji publicznej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-04 12:39:00 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr - brak tytułu

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), która określa zasady udostępniania informacji publicznych.
 
Kto może złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej:
Każdy obywatel ma prawo wglądu do dokumentów powstałych w związku z wykonywaniem zadań publicznych przez organy województwa.
 
Jakie są sposoby udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:
 1. Ogłaszanie informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Wstęp na posiedzenia Sejmiku Województwa Lubuskiego i udostępniania materiałów.
 3. Wyłożenie, wywieszenie informacji w siedzibie Urzędu w miejscu ogólnie dostępnym.
 4. Udostępnianie na wniosek osoby żądającej informacji (dotyczy informacji, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej).
 
Udostępnianie dokumentacji polega na umożliwieniu:
 1. Wglądu do dokumentów.
 2. Robienia notatek.
 3. Dostępu do wydawnictw urzędowych, w których zostały ogłoszone akty prawa miejscowego i inne, uchwalone przez organy Województwa.
Udostępnianie dokumentacji urzędowej stanowiącej informację publiczną na miejscu w Urzędzie odbywa się w pomieszczeniu biurowym Urzędu, w obecności pracownika, pracownik przechowujący dokumentację jest zobowiązany do dokonania adnotacji o ich udostępnieniu. Zabrania się wypożyczania i wynoszenia dokumentacji poza wyznaczone pomieszczenie biurowe.
 
Przyjęte w Urzędzie zasady udostępniania informacji publicznej na wniosek:
 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.
 2. Wypełniony wniosek (wzór wniosku do pobrania) może być złożony osobiście w siedzibie Urzędu na Kancelarii Ogólnej, albo za pośrednictwem:
 • poczty tradycyjnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,
 • poczty elektronicznej pod adresem: ,
 • faksu pod numerem telefonu 68 45 65 296.
 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli nie może być udostępniona w tym terminie, wnioskodawca jest powiadamiany o powodach opóźnienia oraz o terminie, w którym informacja będzie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.
 2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodny z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski nie umożliwiają udostępnienia w takiej formie. W takim przypadku powiadamia się pisemnie Wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób, w jaki informacja może być udostępniona. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób wskazany w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
 3. Jeśli wnioskowane informacje stanowią informację publiczną przetworzoną, wówczas jej udostępnienie jest możliwe w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie wykaże szczególnego interesu publicznego, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
 4. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
 5. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji oraz w wypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
 
Odmowa udostępnienia informacji:
Odmowa udostępniania informacji oraz umorzenie postępowania następują w drodze decyzji, do których stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni, a uzasadnienie takiej decyzji zawiera także dane (imiona, nazwiska i funkcje) osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania i oznaczenie podmiotów, ze względu na dobra których (prywatność osoby fizycznej, tajemnica przedsiębiorcy) wydano decyzję o odmowie dostępu do informacji publicznej.
 
Opłaty:
Jeśli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek Urząd poniesie dodatkowe koszty, może on pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Urząd w terminie 14 dni od złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje wówczas po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że dokona on w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępniania informacji albo wycofa wniosek.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony