ˆ

Kompetencje Sejmiku

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa.
Kadencja sejmiku województwa trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. W skład sejmiku województwa wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich w liczbie trzydziestu w województwach liczących do 2 000 000 mieszkańców oraz po trzech radnych na każde kolejne rozpoczęte 500 000 mieszkańców.
 
Do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy art. 18 - ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094):
 • stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności:
 1. statutu województwa,
 2. zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim,
 3. zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;
 • uchwalanie strategii rozwoju województwa;
 • uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego;
 • podejmowanie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
 • podejmowanie uchwały w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu województwa, z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach;
 • uchwalanie budżetu województwa;
 • określanie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych z budżetu województwa;
 • rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu województwa, sprawozdań finansowych województwa oraz sprawozdań z wykonywania wieloletnich programów województwa;
 • podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi województwa z tytułu wykonania budżetu województwa;
 • rozpatrywanie raportu o stanie województwa oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi województwa wotum zaufania z tego tytułu;
 • uchwalanie, w granicach określonych ustawami, przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych;
 • podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego;
 • uchwalanie "Priorytetów współpracy zagranicznej województwa";
 • podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych
  i innych formach współpracy regionalnej;
 • wybór i odwołanie zarządu województwa oraz ustalanie wynagrodzenia marszałka województwa;
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu województwa, w tym w szczególności
  z działalności finansowej i realizacji programów, o których mowa w pkt 2;
 • powoływanie i odwoływanie, na wniosek marszałka województwa, skarbnika województwa, który jest głównym księgowym budżetu województwa;
 • podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia stowarzyszeń i fundacji oraz ich rozwiązywania, a także przystępowania do nich lub występowania z nich;
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa dotyczących:
 1.  zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała sejmiku województwa jest wymagana również
  w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą sejmiku województwa,
 2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
 3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
 4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez  zarząd województwa oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd województwa w roku budżetowym,
 5. tworzenia spółek prawa handlowego lub spółdzielni i przystępowania do nich oraz określania  zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
 6. tworzenia, przekształcania i likwidowania wojewódzkich samorządowych jednostek  organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek;
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa
  do kompetencji sejmiku województwa;
 • uchwalanie przepisów dotyczących organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów samorządu województwa.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Stefan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Stefan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-21 13:21:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aneta Stefan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-22 08:34:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aneta Stefan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-12 10:56:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
34182 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »