ˆ

Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji. Ustawa weszła w życie 6 września 2015 r.
 
Podmiot wnoszący:
 1. Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”.
 2. Petycja może być złożona w interesie:
  • publicznym,
  • podmiotu wnoszącego petycję,
  • podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
 
Przedmiot:
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
 
Ogólna reguła określania statusu pisma:
O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.
 
Zasady składania petycji:
 1. Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Petycja powinna zawierać:
  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję),
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
  • oznaczenie adresata petycji,
  • wskazanie przedmiotu petycji.
 
 1. Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, zwanym dalej Urzędem, danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego jest składana.
 2. Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przed podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
 3. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowalnym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
 4. Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Ww. podmiot wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda dołączana jest do petycji.
 
Sposób i termin rozpatrywania:
 1. W sprawach merytorycznych wynikających z zakresu zadań departamentów petycje rozpatrują departamenty Urzędu, a Dyrektorzy departamentów sprawują nadzór nad przyjmowaniem, ewidencjonowaniem oraz rozpatrywaniem petycji.
 2. Petycja złożona do Sejmiku rozpatrywana jest przez ten organ, chyba, że w Statucie Województwa Lubuskiego zostanie wskazany organ wewnętrzny Sejmiku właściwy w tym zakresie.
 3. Na stronie internetowej Urzędu niezwłocznie umieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych osobowych także imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.
 4. Ww. informacja jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.
 5. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
 6. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w ww. terminie, termin ten może ulec przedłużeniu.
 7. Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 8. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
 
Opłaty:
Złożenie i rozpatrzenie petycji jest wolne od opłat.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grażyna Prządka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Inglot
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-31 10:40:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-31 10:41:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-25 09:09:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7698 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »