ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2020 roku w zakresie działań sprzyjających promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport: promocja Województwa Lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą

Informacja ogłoszona dnia 2020-02-19 08:59:44 przez Agnieszka Chorążyczewska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w roku 2020 w zakresie działań sprzyjających promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport: promocja Województwa Lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą.
 
Cel konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz jednostkom w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą, realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze promocji województwa w zakresie działań sprzyjających promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport.
 
Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań
 1. Zgodnie z Planem działań Wydziału Przedsiębiorczości i Strategii Marki na rok 2020, planowane jest wsparcie zadań sprzyjających promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą.
 2. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.
 3. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład niefinansowy (osobowy) Podmiotu.
 4. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego zadania może wynieść do 50 000 zł.
 5. Na realizację ww. zadań przeznaczono środki w wysokości 200 000 zł.
 6. Podaje się do wiadomości, że suma przekazanych dotacji na realizację zadań publicznych w obszarze promocji województwa poprzez sport w roku 2019 wyniosła 190 000 zł, a w roku 2018 wyniosła 195 000 zł.

Termin i warunki realizacji zadania
 1. Zadanie winno być wykonane w roku 2020, przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie może nastąpić bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu przez Zarząd Województwa i podpisaniu umowy, a zakończenie do dnia 31 grudnia 2020 roku z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 3. Oferent wydatkuje przyznaną dotację w trybie konkursowym, po podpisaniu umowy z Województwem Lubuskim.
 4. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania publicznego pod warunkiem, że Podmiot realizujący zadanie prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód służy wyłącznie realizacji zadania publicznego.
 5. W ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwraca się szczególną uwagę na: 
  1) realizowanie rezultatów realizacji zadania publicznego,
  2) realizowanie zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem,
  3) wykorzystywanie wkładu finansowego i niefinansowego (osobowego i rzeczowego) zgodnie z przeznaczeniem,
  4) prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,
  5) dokonywanie zmian rzeczowych i finansowych wyłącznie na podstawie pisemnych aneksów do umów, w zakresie niewpływającym na zmianę kryteriów wyboru oferty Podmiotu(-tów),
  6) oszczędne i celowe wydatkowanie środków finansowych.
 6. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zleconych zadań publicznych wpływają na ogólną ocenę Podmiotu przy zlecaniu i przydzielaniu środków finansowych na kolejne zadania.
 7. Koszty będą uznane za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy są:
  1) bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i są niezbędne do jego realizacji;
  2) racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe;
  3) skalkulowane wyłącznie w odniesieniu do zakresu zadań realizowanych w ramach dofinansowanego zadania, dotyczy to szczególnie kosztów stałych.
 8. Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków, które:
     1) zostaną przewidziane w ofercie, uwzględnione w kosztorysie oraz umowie zawartej pomiędzy oferentem a województwem lubuskim,
     2) spełniają wymogi racjonalnego oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
     3) zostały faktycznie poniesione w terminie określonym w umowie,
     4) są poparte stosownymi dokumentami, w szczególności zostały wykazane w dokumentacji finansowej oferenta;
 9. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się m.in.:
  1) wynajem pomieszczeń sportowych niezbędnych do przeprowadzenia zadania,
  2) wynajem sprzętu sportowego niezbędnego do przeprowadzenia zadania,
  3) koszty zakupu nagród, dyplomów, medali, pucharów, statuetek, upominków itp.,
  4) zakup lub wykonanie strojów dla uczestników wraz z nadrukiem logo województwa i/lub herbu;
  5) wykonanie elementów służących do obrandowania imprezy (np. banery, tablice, roll-upy, itp.),
  6) honoraria dla instruktorów, sędziów, obsługi medycznej i technicznej,
  7) koszty wydawnictw (ulotki, plakaty, programy, itp.) służących min. promocji województwa lubuskiego,
  8) reklamę w mediach,
  9) przygotowanie i prowadzenie strony internetowej, służącej m.in. promocji województwa lubuskiego,
  10) koszty wynagrodzenia osoby prowadzącej imprezę zachęcającej publiczność do promowania zdrowego stylu życia oraz promującego województwo lubuskie,
  11) koszty nagłośnienia imprezy,
  12) współfinansowanie transmisji lub retransmisji medialnej wydarzenia,
  13) organizację wydarzenia sportowego.
 10. Koszty niekwalifikowalne:
  1) zobowiązania i/lub wydatki powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji;
  2) zobowiązania powstałe po dacie zakończenia realizacji zadania publicznego określonego w umowie o udzielenie dotacji;
  3) koszty statutowe niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania;
  4) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy,
  5) niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania,
  6) z tytułu opłat i kar umownych,
  7) poniesione na przygotowanie oferty,
  8) zakup nieruchomości,
  9) rezerwy na pokrycie przyszłych strat i zobowiązań,
  10) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
  11) zobowiązanie z tytułu pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz koszty obsługi zadłużenia, jak również odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,
  12) remonty i modernizacje pomieszczeń i obiektów budowlanych.
 11. Pozostałe warunki realizacji zadania:
  1) minimum 30 % przyznanej dotacji musi zostać przeznaczona na kampanię promującą województwo lubuskie, przedstawiającą jego walory i atrakcyjność turystyczną, wdrażając w realizację zadania hasło „Lubuskie warte zachodu”;
  2) przy realizacji zadania, około 50% wydarzeń powinno odbyć się na terenie województwa lubuskiego;
  3) wymagany minimalny wkład własny oferenta tj. wkład finansowy i niefinansowy wynosi 20 % wartości zadania, z zastrzeżeniem pkt 4-6;
  4) wymagalny minimalny wkład własny finansowy wynosi 10 % wartości zadania;
  5) maksymalny wkład własny niefinansowy - osobowy wynosi 10 % wartości zadania;
  6) wkład własny niefinansowy - rzeczowy nie jest dopuszczalny;
  7) suma kosztów administracyjnych (tj. obsługa księgowa projektu, koordynator projektu, opłaty telekomunikacyjne, czynsz za wynajem pomieszczeń itp.) wykazana w zestawieniu kosztów realizacji zadania może stanowić maksymalnie 10 % wartości zadania.
UWAGA: Pełna treść ogłoszenia konkursowego znajduje się w załączniku.
 
Oferty należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:
 1. w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie www.lubuskie.engo.org.pl,
 2. w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs z obszaru promocji województwa” w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 lub korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu. O terminie złożenia oferty w wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście. Termin złożenia oferty elektronicznej w Generatorze eNGO mija o godz. 15:30 ostatniego dnia naboru wniosków tj. do dnia 12 marca br. do godz.15:30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zarząd Województwa Lubuskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-19 08:53:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Chorażyczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-19 08:59:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Chorażyczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-12 11:43:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1385 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony